In de loop der jaren is in verschillende tijdschriften gepubliceerd over Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgericht Indiceren (HGI) en Handelingsgericht Arrangeren (HGA). In het schooljaar 2012-2013 heeft het Multidisciplinair Overleg op school (toen nog als pilot) deelgenomen aan de voorloperstrajecten Passend Onderwijs van de Ministeries OCW en VWS. Belangrijk daarbij was de mogelijke samenwerking met in de thuissituatie betrokken jeugdhulp.