Directeur

Het bestuur is in januari op zoek gegaan naar een directeur voor Unita. We zijn blij met de benoeming van Johan Vroegindeweij tot directeur van Unita, per 1 mei 2014. Johan zal de komende periode beginnen met zich in te werken. De focus zal aanvankelijk liggen op de uitrol van MDO van de huidige 26 pilotscholen naar alle scholen van het samenwerkingsverband.

Het bestuur wenst Johan veel succes!

Johan Vroegindeweij stelt zichzelf voor de Nieuwsbrief.

Schoolnabij ZAT

We hebben gemerkt dat er enige onduidelijkheid over het schoolnabij ZAT na 1 augustus is ontstaan. Om die reden bevestigen we dat het schoolnabij ZAT vanaf augustus 2014 binnen de basisondersteuning valt. Het kan op dezelfde manier worden ingezet zoals dat nu gebeurt.

Voortzetting ‚rugzak’

Wij vestigen graag nogmaals uw aandacht op de afspraken binnen het samenwerkingsverband over de Leerlinggebonden Financiering (‚rugzak’). Het bestuur heeft geen wijzigingen aangebracht in de reeds vastgestelde overgangsmaatregelen, maar heeft gemerkt dat er hier en daar nog onzekerheid over de rugzakken bestaat. Vandaar dat we de afspraken binnen Unita herhalen.

Afspraken overgangsmaatregelen “rugzakken”

  • De overgangsmaatregelen LGF hebben betrekking op de bestaande gevallen, mits de indicatie nog geldig is en mits de leerling nog op school zit. Van een LGF indicatie die afloopt, loopt ook de financiering af
  • Unita zal de bestaande gevallen in de periode 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 (dus gedurende 2 jaren) ondersteunen zoals dit nu ook gebeurt. Dit betreft dus zowel het AB gedeelte als het schooldeel
  • De bedragen zijn gelijk aan de huidige bedragen met een correctie voor prijspeil
  • De formele peildatum voor wie ‘bestaand geval’ is, is 1 oktober 2013. Indicaties na 1 oktober 2013 vallen formeel niet onder de overgangsregeling, waarmee de ondersteuning van deze gevallen per 1 augustus 2014 zou vervallen. Unita zal voor indicaties die na 1 oktober 2013 zijn afgegeven echter een budget vaststellen, op basis waarvan ook die gevallen met een bedrag kunnen worden ondersteund. De prognose van Unita voor wat betreft het aantal gevallen is leidend


Indien de beschikking LGF van een leerling afloopt en de noodzaak voor een (zorg)arrangement blijft aanwezig, zal dit via een MDO-traject lopen. Dit geldt ook voor nieuwe gevallen.

ALV stemt in met Ondersteuningsplan

Op de ALV van 14 april 2014 heeft de ALV ingestemd met het ondersteuningsplan van Unita, nadat de OPR dit in een eerder stadium ook al had gedaan. Daarmee heeft Unita op tijd (dit moest voor 1 mei) een ondersteuningsplan. Dit plan kent een horizon van 4 jaar, maar alle betrokkenen erkennen dat er tussentijds geëvalueerd moet worden en zo nodig bijgesteld. De meerjarenbegroting wordt in de ALV van mei 2014 vastgesteld.