uit-het-bestuur-feb-2016-1Het bestuur van unita is weer voltallig. Tijdens de ALV van 25 november jl. is de heer Jules van Brecht verkozen en geïnstalleerd. Een korte kennismaking: Jules is bestuurder-directeur van Talent Primair en is onder meer bestuurder van Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Passenderwijs geweest.

Na het formele deel van de ALV is een informele “Benen op tafel” sessie gehouden.

In de Begroting 2015-2016 is ruimte voor nieuw beleid. Het bestuur heeft bij haar keuzes voor nieuw beleid 2016 rekening gehouden met de input van de leden. De hoofdlijnen zijn:

  • Evaluatie van het hybride unita model (expertisemodel in combinatie met schoolmodel) en van de effectiviteit van de MDO’s en de interventies;
  • Arrangement-Plus, voor extra ondersteuning in de klas. Nadere invulling zoals een aanvraagprocedure, criteria, heldere doelen en evaluatie zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.
  • Groeiregeling voor het SBO en SO: wordt per 1 augustus 2016 toegekend conform het advies van de PO-raad en de wens van ALV en OPR.

Er is inmiddels hierover een brief uitgegaan naar de schoolbesturen.

Klik hier voor de verzonden brief

Stijging van het aantal hulpaanvragen
Op dit moment zien we een stijging van het aantal hulpaanvragen, mede door de her-indicaties voor het SO. Van 30 per week sinds november naar 50 aanvragen per week. Extra psychologenuren zijn ingezet om de langere wachttijd te bekorten naar de gebruikelijke twee tot drie weken.

uit-het-bestuur-feb-2016-2Addendum OP
Het addendum bij het OndersteuningsPlan is door bestuur en OPR vastgesteld. Besluitvorming door ALV volgens schema eind mei en daarna kan OOGO worden gevoerd. Ambtelijke goedkeuring is er al.