Het is zo vlak voor de zomervakantie een drukke periode: veel hulpvragen, TLV aanvragen en herindicaties. Op 1 juni jl. is een brief uitgegaan naar de schoolbesturen en IB-ers. De toegewezen Traject Begeleider neemt zo snel mogelijk contact op over nieuwe hulpvragen. Deze worden na de vakantie opgepakt.
Spoed en verwijzingen naar SBO/SO worden nog behandeld tot en met de voorlaatste schoolweek.

bestuur-30jun

SBO en SO:
Het Bestuur heeft de prognose van het aantal leerlingen S(B)O per 1 oktober 2016 besproken.
We zien een gelijkblijvend SBO ondanks extra instroom vanuit Specialistische Dag Hulp (voorheen MKD). Het SO stijgt licht. Dit is volledig toe te schrijven aan de start van Elan Primair, een voorziening op SO 4 niveau voor leerlingen met ASS problematiek en behoefte aan een homogene groepsssamenstelling. Deze voorziening is aanvullend aan ons dekkend netwerk.

OPR:
Alle vacatures in de OPR zijn vervuld.

rdEvaluatieonderzoek Unita
Op verzoek van de ALV (november 2015) laat het bestuur een Evaluatieonderzoek Unita uitvoeren.
Een digitale vragenlijst gaat meteen na de zomervakantie uit naar IB-ers, Traject Begeleiders, directeuren en schoolbesturen. Raad en Daad Onderzoek voert dit Evaluatieonderzoek voor unita uit.

Klachten
We zien een tendens naar juridisering bij schorsings- en verwijderingsprocedure. En Onderwijsgeschillen wordt meer erbij betrokken. Unita is niet de gedaagde partij in deze casussen, maar toehoorder, expert of inspreker. Lessen uit deze casussen zullen we in de directeurenbijeenkomst van december aanstaande agenderen.

Complimenten
Er zijn meerdere complimenten binnengekomen voor de vorm en leesbaarheid van het jaarverslag unita 2015 en voor het nieuwe Arrangement Plus.