kantoorDe eerste monitor over het samenwerkingsverband is gehouden en in het bestuur besproken. Er zijn slechts enkele thuiszitters. Voor hen wordt binnen een MDO in overleg met RBL (leerplicht) en ouders gezocht naar een passende plek op een van de scholen binnen Unita.

Theo Brok treedt af als bestuurslid van Unita. Tot 2 oktober was het mogelijk kandidaten aan te melden bij de voorzitter Gert Tissink (gert.tissink@swvunita.nl).

In oktober organiseert Johan Vroegindeweij een uitgebreide SBO-SO tafel om de processen rond de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) en de AWBZ te bespreken.

De werkwijze voor LWOO en Pro is dit schooljaar nog ongewijzigd. Zie hiervoor de website van Qinas en die van het Ministerie

Unita heeft zich aangemeld bij de Stichting Onderwijsgeschillen voor klachten rondom toelaatbaarheidsverklaringen en Passend Onderwijs. Er zijn op dit moment nog geen klachten ingebracht bij Unita. Wel is er onvrede over afwijzingen van het leerlingenvervoer door de gemeentes. In een ambtelijke werkgroep is Unita hierover in gesprek met wethouders en ambtenaren om tot een structurele oplossing te komen.

De bestuursleden Ada Fischer en Caroline van Veen zijn teruggetreden uit de werkgroep Loket MDO. Zij worden beiden hartelijk bedankt voor de vele uren die ze hebben besteed aan de voorbereidingen.
Nieuw in de werkgroep Loket MDO is Annemieke van Weeghel, directeur van De Regenboog in Kortenhoef.

Dankzij alle voorbereidingen voor de uitrol van het MDO verlopen aanvragen voor ondersteuning middels een MDO-traject soepel. De eerste twee schooljaren worden als een ingroeiperiode gezien. Met hulpvragen die binnen de basisondersteuning vallen wordt nu nog coulant omgegaan.
Scholen krijgen hiermee de tijd om hun basisondersteuning op orde te krijgen.
Met de schoolbesturen wordt hierover gecommuniceerd, zodat zij kunnen anticiperen op de eigen verantwoordelijkheid. De gelden Passend Onderwijs die vanuit Unita naar de schoolbesturen worden overgemaakt zijn hiervoor bedoeld.

Het bestuur heeft besloten de garantieregeling m.b.t. de toegekende rugzakgelden te verruimen met de toekenningen tot 1 augustus 2014. Hiermee zijn ook de toegekende rugzakken na 1 oktober 2013 en voor 1 augustus 2014 gehonoreerd. Het schooldeel van deze LGF gelden wordt gedurende twee schooljaren overgemaakt aan de schoolbesturen in bedragen per maand. Het AB deel wordt in natura verleend door AB’ers die door Unita worden ingezet. In overleg met de intern begeleider wordt de benodigde omvang vastgesteld.