Transitie van oud naar nieuw

bestuur-tumbRekening houdend met het wettelijk kader en overgangsregelingen, kiest Unita nadrukkelijk voor continuïteit van beleid, in elk geval op de korte termijn.

Hoewel hiervan nog niet alles is uitgewerkt, heeft het bestuur enkele uitgangspunten vastgesteld, die voor de schoolbesturen van belang zijn.

Leerlinggebonden financiering (‘rugzak’)

 • De overgangsmaatregelen die hieronder staan hebben betrekking op de bestaande gevallen, mits de indicatie nog geldig is en mits de leerling nog op school zit. Van een LGF indicatie die afloopt, loopt ook de financiering af
 • Unita zal de bestaande gevallen in de periode 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 (dus gedurende 2 jaren) ondersteunen zoals dit nu ook gebeurt. Dit betreft dus zowel het AB gedeelte als het schooldeel
 • De bedragen zijn gelijk aan de huidige bedragen met een correctie voor prijspeil
 • De formele peildatum voor wie ‘bestaand geval’ is, is 1 oktober 2013. Indicaties na 1 oktober 2013 vallen formeel niet onder de overgangsregeling, waarmee de ondersteuning van deze gevallen per 1 augustus 2014 zou vervallen. Unita zal voor indicaties die na 1 oktober 2013 zijn afgegeven echter een budget vaststellen, op basis waarvan ook die gevallen met een bedrag kunnen worden ondersteund. De prognose van Unita voor wat betreft het aantal gevallen is leidend. Op dit moment zijn de bedragen voor deze gevallen nog niet bekend

Basisondersteuning

 • Unita zal een bijdrage voor de uitvoering basisondersteuning scholen in de vorm van een financiering per leerling inrichten
 • Het bestuur kan nu nog niet aangeven wat het bedrag per leerling per jaar zal zijn. Het uitgangspunt is echter wel dat dit bedrag voor meerdere jaren wordt vastgelegd, zodat besturen hier langdurig op kunnen rekenen
 • De (technische) uitwerking alsmede de hoogte van het bedrag zullen de komende maanden worden vastgesteld; meer duidelijkheid hierover zal uiterlijk eind april 2014 worden gegeven

Bestaande arrangementen, loket en ondersteuning

 • De bestaande arrangementen die niet in de vorm van financiering worden gegeven, maar als expertise of arrangementen, zullen in eerste instantie worden voortgezet. Op termijn zal Unita hierin eigen beleid gaan voeren en kunnen hier mogelijk wijzigingen in komen

Opzet meerjarenbegroting Unita

De continuïteitsbepalingen uit het vorige blokje vertalen zich in een schema op basis waarvan de meerjarenbegroting van Unita wordt opgezet.

School Ondersteuningsprofielen

Alle scholen moeten voor 1 maart 2014 het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld hebben. Het SOP dient door de schoolbesturen aan hun eigen (G)MR te worden voorgelegd; u gelieve hierin met de planning rekening te houden.

Werkgroepen

Vanuit de voorbereiding op Passend Onderwijs was een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen hebben een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van Passend Onderwijs in onze regio.

Unita is inmiddels in een volgende fase terecht gekomen en het bestuur heeft daarom gekeken op welke wijze de werkgroepen voortgezet worden. Hieruit is naar voren gekomen dat er 2 werkgroepen actief blijven:

Werkgroep Loket/Onderwijs
Werkgroep Communicatie
Samenstelling:

 • Rob van Elswijk
 • Ada Fischer
 • Angeline Gorgels
 • Hans Harmsen
 • Mirella van Minderhout
 • Noëlle Pameijer
 • Jennie de Wit
 • Caroline van Veen (contactpersoon bestuur)

Opdracht:

 • Beschrijven van de wijze van toewijzen van extra ondersteuning (het proces)
 • Ondersteunen bij het implementatieproces van het multidisciplinair overleg op de scholen
Samenstelling:

 • Helma de Haan
 • Hans Harmsen
 • Ankie van der Wal
 • Jennie de Wit
 • Dirkjan Stevens (contactpersoon bestuur)

 

 

Opdracht:

 • Opstellen communicatieplan
 • Uitvoeren van nieuwsbrieven, website en andere communicatievormen conform het op te stellen communicatieplan

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan wordt uiterlijk 14 januari 2014 door het bestuur vastgesteld en doorgestuurd naar de OPR.

Het ondersteuningsplan zal ter vaststelling worden geagendeerd op de komende ALV.

ALV

De ALV vindt plaats op 30 januari 2014 van 19.00-21.00 uur. De agenda met alle praktische gegevens zal nog apart worden verzonden. Op de agenda staat in elk geval:

 • Ondersteuningsplan
 • Financiën
 • Mededelingen