unita heeft een praktische vertaalslag van passend onderwijs ontwikkeld. Eén van de basisideeën is de invoering van een MultiDisciplinair Overleg (MDO), een nieuwe ondersteuningsstructuur met HGW (handelingsgericht werken) en HGA (handelingsgericht arrangeren) als uitgangspunt.

Hieronder geven we een filmimpressie van de ervaringen van de Lorentzschool met deze manier van werken.

Het motto van Unita is:
‘regulier als het kan, speciaal als het moet’

Dat houdt in een stevige basiskwaliteit van al onze scholen voor alle leerlingen. In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is de basiszorg van de school vastgelegd. Dat is op te vragen bij de school en vaak te vinden op de website van de school.

Voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben is er een Onderwijs – en/of Jeugdhulp Arrangement (OJA). Of indien noodzakelijk een speciale onderwijssetting op een school voor Speciaal (Basis)Onderwijs.

Het doel van het MDO
De externe deskundigheid via het MultiDisciplinair Overleg de school in brengen: in de HGW-cyclus op groepsniveau. Zo beogen we het handelingsrepertoire van de leerkracht te vergroten (basiskwaliteit). Deze werkwijze moet er daadwerkelijk voor zorgen dat de expertise op de werkvloer komt, bij de leerkracht in de groep. Daarbij past zo nodig Handelings Gerichte Diagnostiek (HGD). De scholen passen de uitgangspunten van HGW op alle niveaus toe voor het ontstaan van eenzelfde taal en werkwijze. Zo’n gemeenschappelijk werkkader bevordert de communicatie aanzienlijk. Het MDO beoogt de verschillende niveaus met elkaar in verband te brengen:

Binnenschools niveau

  • Voor alle leerlingen via de HGW-cyclus op groepsniveau: groepsplan, groepsbespreking en groepsobservatie (de basiskwaliteit van het onderwijs, omgaan met verschillen).
  • Voor de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: in de leerlingbespreking (leerkracht en intern begeleider) of het MDO (leerkracht, intern begeleider, ouders en externe deskundige uit de pool).
  • Deskundigen uit de bovenschoolse pool: ambulant begeleiders, schoolpsychologen/ orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en -verpleegkundigen en hulpverleners uit de jeugdhulp.


Landelijke bekendheid
De werkwijze met een Multidisciplinair Overleg (MDO) is de nieuwe ondersteuningsstructuur met HandelingsGericht Werken (HGW)en HandelingsGericht Arrangeren (HGA) als uitgangspunt, een praktische vertaalslag van Passend Onderwijs

De PO-Raad geeft bekendheid aan deze nieuwe werkwijze, door het scenario te beschrijven en op haar website te plaatsen als een “good practice”. De werkwijze mag model staan voor het inrichten van de onderwijs en ondersteuningsstructuur van andere samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Vier-mogelijkheden-van-ondersteuningstoewijzingNaar een scenario voor ondersteuningstoewijzing:
“Vier mogelijkheden van ondersteuningstoewijzing vergeleken”.

Download hier het complete artikel