We gaan in gesprek met Ineke Woldman, schoolleider van de J.H. Donnerschool en Marjan Adema, pedagogisch directeur van de school.

De J.H. Donnerschool is een school voor kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben om zich vaardigheden eigen te maken, met name voor gedrag en sociale vaardigheden. Het zijn kinderen met een normale intelligentie, we bieden het normale leerproces. We zijn een gewone school voor speciale kinderen, zodra de basis leerhouding weer op gang is worden de kinderen doorgeplaatst. naar een andere vorm van onderwijs.

In augustus 2015 is de J.H. Donnerschool gestart met een Regenbooggroep. We willen een aantal kinderen de laatste kans bieden om in het onderwijs te blijven en de vaardigheden te leren die in het onderwijs nodig zijn. De Regenbooggroep is bestemd voor kinderen van 7 tot ongeveer 11 jaar; voorwaarde is dat ze kunnen lezen.

De Regenbooggroep bestaat uit maximaal acht leerlingen. Aan de groep zijn een leerkracht verbonden, een sociotherapeut van de Bascule en een pedagogisch medewerker van Youké. Zo is een hechte samenwerking tussen zorg en onderwijs. Belangrijk is dat je dezelfde dingen traint, zowel thuis als in de klas. De beloning wordt ook op dezelfde manier ingezet.

Het zijn vaak kinderen van ongeveer 9 jaar, de basisschool is dan al tegen verschillende dingen aangelopen. De situatie is te complex geworden voor de school. Het zijn vooral kinderen die niet de vaardigheden beheersen die gevraagd worden om in een klas te functioneren.

Ze hebben zich die vaardigheden niet eigen gemaakt, gingen op school hun eigen gang.

De basisvaardigheden waar we mee starten zijn:

  • zitten op de stoel,
  • luisteren naar de juf,
  • vinger opsteken als je wat wilt vragen,
  • aan je werk bezig zijn.

Er is een duidelijke structuur in de klas. Er zijn, soms korte, momenten dat je de opdracht zelfstandig moet kunnen lezen en dan uitvoeren.

De medewerker vanuit Youké neemt als het ware de ouders mee de school in van ‘we hebben jou nodig’ en geeft tips en adviezen. Want ook in de gezinssituatie zitten de ouders met een kind dat heel veel aandacht vraagt. Die samenwerking is nodig zodat het kind op beide plekken doet wat de bedoeling is.

De leerkracht moet veel kwaliteiten hebben, de leerstofniveaus kennen en een strak geregisseerde manier van werken hebben. De leerkracht heeft geleerd om een kind altijd positief aan te spreken, een compliment te geven, want deze kinderen hebben al veel te veel afkeuring gehad. De leerkrachten  weten dat agressie niet op henzelf is gericht maar het doet wel wat met je. Ze moeten een heel goede structuur kunnen aanbieden, en toch ook heel flexibel zijn en dus steeds kunnen schakelen.

smileWij focussen op wat wel goed gaat, dat komt de sfeer ten goede  en kinderen leren ervaren van  ‘hé, ik doe heel veel op een dag goed’. Je krijgt al een ster als je je vinger opsteekt, want dan geef je aan ‘ik ga naar je luisteren’. We evalueren elke drie maanden: wat zijn de resultaten, moeten we het programma aanpassen.

Het is de bedoeling dat een kind dat goed gedijt teruggaat naar onze reguliere klas, en zo mogelijk later naar een reguliere basisschool gaat. Zolang de kinderen hier zijn kan de leerkracht of de sociotherapeut uit de Regenbooggroep ze nog even ondersteunen als het niet helemaal goed gaat.

Er worden eigenlijk drie fasen aangeboden: de eerste biedt heel veel structuur, met veel beloning. Die duurt tot de kerst. In de tweede fase zijn er meer vrijheden en in de derde kijken we of het kind naar een andere groep op de Donnerschool of naar een andere school kan gaan. Als er kinderen uitstromen, zullen er ook kinderen instromen en dan gaan de fasen wel door elkaar lopen. We verwachten dat de nieuwe kinderen makkelijker in de stroom meegaan, ze zich aan de bestaande groep aanpassen.

Op onze school geven we alle groepen een kleur, rood, blauw, etc. De kleuren waren op, en bovendien vormt deze groep een bont gezelschap, dus werd het de Regenboog. Het zijn dus kinderen die niet meer in een reguliere klas kunnen functioneren, ook niet in het Speciaal Basis Onderwijs. Deze kinderen hebben al op verschillende niveaus ondersteuning gehad. Maar ze zijn vaak zo overprikkeld en vastgelopen in de schoolgang dat ze meer een individuele aanpak nodig hebben. Ze lopen anders gevaar definitief in de zorg (zonder onderwijs) te komen. En dat wil je niet, dus het is een laatste redmiddel.

Mede door Passend Onderwijs (voorkomen van thuiszitters) is de Regenbooggroep ontwikkeld. Acht kinderen en twee begeleiders, dat is overzichtelijk en veilig.