De basisondersteuning is ook ter sprake gekomen. Wat houdt die in? Wie bepaalt het niveau? Hoe verhoudt die zich met de schoolondersteuningsprofielen? Wat is het ambitieniveau voor bijvoorbeeld 2016?

Het is de bedoeling dat het SWV handelingsgericht en vraaggestuurd gaat werken. De werkwijze van de Pilot MDO zorgt ervoor dat de expertise vanuit het samenwerkingsverband naar de school toe komt. Bij het MDO zal altijd een leerkracht, intern begeleider, ouder en bovenschoolse expertise aanwezig zijn. De gewenste expertise is natuurlijk mede afhankelijk van (het niveau van) de basisondersteuning die in het SWV wordt vastgesteld.

Er is financieel berekend dat de huidige inzet van expertise ook in de toekomst betaalbaar is.

Voor de bestuurlijke inrichting is het Bestuurlijk Platform nog in de oriëntatiefase. Daarbij zijn de beschikbare financiën van belang en de gedachten over de bestedingen.

De streefdatum om in februari de bestuurlijke inrichting ook statutair bij de notaris vast te leggen, is misschien wat te ambitieus. Dit zal mei worden, terwijl de officiële deadline 1 november is. De eerder opgestelde werkagenda van het Bestuurlijk Platform verloopt keurig binnen het tijdpad.

De werkgroep heeft een “oudernotitie” opgesteld, die komt een volgende keer aan de orde.

Voorjaar 2013 komen statuten/reglementen voor de oprichting en inrichting van een OndersteuningsPlan Raad aan de orde. Vanuit het Minsterie en diverse steunpunten komen langzamerhand voorzetten hieromtrent. We halen hieruit wat ons past, op basis daarvan kijken we hoe we het definitief willen gaan organiseren.

De VOPR wil wat meer zichtbaar worden, de communicatie wordt dus ook geagendeerd. Belangrijk is dat de nieuwsbrief en de website meer bij ouders onder de aandacht worden gebracht.