SWV Unita heeft besloten de diagnostiek van dyslexie en het afgeven van de dyslexieverklaring aan te passen aan de nieuwe landelijke richtlijnen en criteria.

De beroepsverenigingen NIP, NVO, en SDN hebben bepaald dat dossieranalyse als enige onderzoeksmiddel niet verantwoord is. Elke dyslexieverklaring dient te zijn onderbouwd door eigen diagnostisch onderzoek volgens aangescherpte criteria en procedures.

Om deze verandering in goede banen te leiden heeft Unita de regie op uitvoering ondergebracht bij een coördinator. Deze ‘coördinator dyslexie’ zorgt voor goede onderlinge afstemming betreffende de diagnostiek, en is belast met het afgeven van de dyslexieverklaringen – conform de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 2016.

Voor de diagnostiek van dyslexie betekent dit dat er binnen SWV Unita een aantal wijzigingen zijn. De wijzigingen gelden uitsluitend voor de diagnostiek.  De Interventies die SWV Unita kan bieden bij ernstige lees- en spellingproblemen, het Ambulatorium Lezen en de Taalgroep, blijven ongewijzigd. Ook de route bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) via de vergoede dyslexiezorg bij de gemeente blijft hetzelfde.

Taken van de coördinator dyslexie

 • Advies aan de betrokken orthopedagogen en psychologen en aan de IB’ers, trajectbegeleiders en pooldeskundigen – zowel in algemene zin als in individuele gevallen
 • Advies over aanmelding bij de gemeente voor diagnostiek en behandeling van EED
 • Bewerkstelligen van onderlinge afstemming over criteria en onderzoeksmiddelen onder de orthopedagogen en psychologen
 • Advies aan het Ambulatorium Lezen van SWV Unita
 • Ondersteuning van ‘het Loket’ bij aan dyslexie gerelateerde vraagstukken

De coördinator is bovendien eindverantwoordelijk en bevoegd voor het afgeven van de dyslexieverklaringen voor leerlingen van scholen die vallen onder SWV Unita (ook de SBO- en SO-scholen).

Gevolgen voor de IB’ers

 • Het afgeven van een dyslexieverklaring zal te allen tijde gepaard gaan met dyslexieonderzoek door een psycholoog of orthopedagoog.
 • Bekend zijn met de criteria, werkwijze en regelgeving voor het aanvragen bij Unita van dyslexieonderzoek via het groeidocument. Het groeidocument moet de volgende bijlagen bevatten:
  • Compleet leerlingvolgsysteem vanaf groep 3
  • Groepsplan en groepsoverzicht
  • Vragenlijst voor school*
  • Vragenlijst voor ouders*
  • Kindgesprek
  • Bekend zijn met Het protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum, 2011)
  • Bekend zijn met de criteria, werkwijze en regelgeving voor het aanmelden bij de gemeente in geval van een vermoeden van EED
  • Voor geïnteresseerden wordt aanbevolen om de brochure Dyslexie en Behandeling (SDN, 2016) te lezen

De intakevragenlijsten van de gemeente en Unita worden geüniformeerd. Dit zal de aanvraagprocedure vergemakkelijken. Binnenkort zijn deze vragenlijsten beschikbaar.

Ook onder Arrangementen – Dyslexie (op de website www.unita.nl) is het uitvoerige nieuwe dyslexiebeleid van Unita te vinden.

Angeline Gorgels-Weijermans, orthopedagoog/GZ-psycholoog

Coördinator Dyslexie

E: angeline.gorgels@swvunita.nl

T: 035-8001011 (alleen op donderdag)

* De vragenlijsten worden op dit moment in overleg met de gemeente Gooi en Vechtstreek ontwikkeld. De vragenlijst voor school bevat onder andere verslag van reeds geboden hulp en de evaluatie daarvan.