Nieuwsbrief 3 Samenwerkingsverband PO Gooi e.o. Unita editie januari

Inleiding

Na de feestelijke maand december is de rust weer teruggekeerd en begint het nieuwe jaar vol goede moed en frisse zin. Iedereen zit weer in zijn dagelijkse ritme met of zonder goede voornemens. Ons goede voornemen bij Unita heeft u in uw mailbox ontvangen in de vorm van deze goedgevulde nieuwsbrief. Graag brengen wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Unita.

Er is veel te vertellen over de voortgang van de Voorlopige OndersteuningsPlan Raad. In de rubriek ‘Belicht’ komt het onderwerp ‘Ouders en passend onderwijs’ aan bod. De derde winnaar van de prijspuzzel is bekend en heeft een boekenbon ontvangen. In ‘Opgehelderd’ gaat het over passend onderwijs in samenwerking met de gemeente. In deze editie is gekozen voor een interview met Mirella van Minderhout als lid van de loketgroep Pilot MDO.

Deze foto is genomen tijdens de pilot training handelingsgerichte MDO’s op school waarbij een twintigtal ambulant begeleiders uit de regionale expertise centra aanwezig waren. Hans Harmsen leidde de bijeenkomst in en de training werd verzorgd door Angeline Gorgels.

Website

De website van Unita is zoveel mogelijk actueel en daarom blijft het interessant om af een toe een kijkje te nemen. Op dit moment vindt u hier de verdieping van een aantal artikelen uit deze nieuwsbrief. Surf dus een keer naar de website waar u achtergrondinformatie kunt vinden en daarnaast ook u al uw vragen kunt stellen. Deze vragen worden altijd beantwoord door de redactie.

Lezersaantal in drie maanden tijd verdubbeld

Na de vorige nieuwsbrief is het lezersaantal verdubbeld. Het is goed om te zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen rondom Unita. Voorlopig wordt de nieuwsbrief nog via de scholen verspreid, maar we streven ernaar dat iedereen die geïnteresseerd is, zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Wilt u ook het laatste nieuws rechtstreeks van de redactie in uw mailbox ontvangen?

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief en maak kans op een boekenbon!

Medezeggenschap ‘voortgang VOPR’

Een achttal ouders en medewerkers van verschillende scholen hebben inmiddels plaatsgenomen in de Voorlopige Ondersteunings PlanRaad (VOPR). Deze fungeert als klankbordgroep die meeleest en meedenkt over de te ondernemen stappen in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Voorzitter van de VOPR is mevrouw Elise Zomer. Klik hier voor de ledenlijst.

In de afgelopen maanden zijn de VOPR en enkele vertegenwoordigers van het Bestuurlijk Platform verschillende keren samengekomen in vergadering. De missie en visie van SWV Unita zijn uitvoerig besproken. Het Bestuurlijk Platform is er trots op dat de besturen zich gezamenlijk verantwoordelijk stellen voor alle leerlingen in de regio. Er wordt zoveel mogelijk thuisnabij een dekkend netwerk gefaciliteerd; handelingsgericht en vraaggestuurd. Nadrukkelijk wordt gedacht en gesproken vanuit de inhoud. Dit zijn de bouwstenen voor het uiteindelijke beleid, dat in het ondersteuningsplan vastgesteld wordt.

Hier leest u meer over de besprekingen in de VOPR.

Meester L.E. Raar

Vragen?

We willen graag weten welke vragen de lezers hebben over Unita, de pilot MDO, basisondersteuning en alles wat te maken heeft met passend onderwijs. Stel uw vraag via de knop rechts of via de website, deze wordt beantwoord door de redactie en misschien zelfs gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief.

Opgehelderd ‘Wethouders en besturen samen voor passend onderwijs in Gooi & Vechtstreek’

De gemeente Hilversum heeft het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke bijeenkomst op 17 december jl. voor wethouders onderwijs en de besturen uit de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs in regio Gooi & Vechtstreek. Vertegenwoordigers van de Transitie Jeugdzorg waren ook aanwezig. Kennismaking, het over en weer uitwisselen van informatie over de komende veranderingen en het maken van afspraken over het vervolg stonden op de agenda.
Deze bijeenkomst is door de deelnemers als bijzonder nuttig en constructief ervaren. Unaniem is uitgesproken gemeenschappelijk verder met elkaar op te willen trekken. Een van de ‘piketpalen’ is het voorbereiden van het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden over de ondersteuningsplannen. Hiervoor wordt een tripartite overleg ingesteld: vanuit elk van de drie geledingen gemeenten, primair onderwijs en voortgezet onderwijs nemen twee vertegenwoordigers hieraan deel.

Belicht ‘Ouders en passend onderwijs’

De invoering van passend onderwijs en de zorgplicht in augustus 2014 vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en de school. Het gaat dan om de informatievoorziening voor de ouders en de ‘taakverdeling’ die er is tussen de scholen, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Met andere woorden, wie regelt wat en voor wie?
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school verplicht is een kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Scholen werken daarom samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband moeten zorgen voor een dekkend netwerk van reguliere en speciale voorzieningen. Zij maken het mogelijk dat een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een andere school als die beter kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, op een speciaal (basis) onderwijs, of op een ‘tussenvorm’.

Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken óver wie welke kinderen het beste passend onderwijs kan geven. Daarvoor werken de reguliere scholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs in het samenwerkingsverband samen. Scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen ondersteuningsvragen hebben en daarvoor is, naast de school, het samenwerkingsverband de aangewezen partner.

Gezamenlijk verantwoordelijk
Ouders worden door de schoolbesturen in het samenwerkingsverband gezien als educatieve en pedagogische partners. De ouders en de school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid in de vorm van educatief en pedagogisch partnerschap betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken en elkaar aanspreken op hun opvoedtaak. We doelen dan op betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Hier leest u verder over de informatietaak en de ondersteuningstaak.

Puzzelprijs

De heer Ties Grijpstra is als winnaar gekozen uit de inzendingen van de puzzel uit de vorige nieuwsbrief. Deze enthousiaste winnaar heeft de boekenbon inmiddels ontvangen. Het is leuk om te horen wie onze lezers zoal zijn en dat de nieuwsbrief gewaardeerd wordt.

“Ik ben sinds 2011 oud-directeur van de Graaf Florisschool in Loenen aan de Vecht, waar ik 22 jaar heb gewerkt. De contacten met de school en dus de interesse voor (passend) onderwijs blijven natuurlijk en daarom lees ik jullie nieuwsbrief ook met interesse.”
Ties Grijpstra

In gesprek met Mirella van MinderhoutIn de drukste maand van het jaar neemt Mirella van Minderhout alle tijd voor een interview voor de nieuwsbrief van Unita. Open en positief vertelt ze over haar werk en eigen ervaringen ook als lid van de loketgroep Pilot MDO.

Welke veranderingen brengt passend onderwijs met zich mee?
“Passend onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee. De regering bepaalt van bovenaf dat er iets moet veranderen en geeft kaders. De manier waarop kun je als samenwerkingsverband, bestuur of school zelf vormgeven. Dit is veel werk, maar biedt ook mogelijkheden. Het zet mensen op alle niveaus binnen het onderwijs scherp over de aanpak tot nu toe. Iedereen wordt zich bewuster van zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het onderwijs en hierdoor wordt de bindende factor vergroot. Wat uiteindelijk de leerkracht en de leerlingen in de klas sterkt. Passend onderwijs betekent voor mij dat onderwijs en de onderwijsbehoeften van leerlingen op elkaar worden afgestemd en dat de leerkracht aangeeft waarin hij/zij ondersteuning nodig heeft om zo zijn/haar onderwijs te optimaliseren.”

Welke reacties krijg je van ouders over de veranderingen in het onderwijs?
“Ouders voelen zich serieus genomen, omdat ze als ervaringsdeskundige meepraten in een overleg. Het levert meer op om samen na te denken over hoe je een kind kunt helpen. Met elkaar de situatie rondom het kind helder maken, bedenken wat nodig is en vooruitdenken. Zo had ik vorige week een multidisciplinair overleg waarin we heel druk geweest zijn om de situatie rond een leerling te verhelderen en van daaruit na te gaan wat de leerkracht, de ouders en het kind nodig hebben om een viertal geformuleerde doelen te bereiken. De moeder gaf aan dat zij nogal op had gezien tegen het gesprek en dat zij zich goed had voorbereid, maar dat zij van te voren niet had kunnen bedenken dat we zo gelijkwaardig en samen met elkaar aan de slag zouden gaan. De tevredenheid die de ouders en leerkrachten naar elkaar uitspreken, de openheid waarmee zaken besproken worden en de doelgerichtheid, doet mij altijd heel goed. Zeker wanneer je ziet dat iedereen met zijn eigen deel enthousiast aan de slag gaat.”

Kun je een praktijkvoorbeeld geven vanuit de pilot MDO?
“Laatst was er een leerling die extra ondersteuning nodig had. De leerkracht had geen tijd om deze extra ondersteuning te bieden. Toen is er in de klas een klassenassistent geplaatst en is goed gekeken hoe de inzet zo efficiënt mogelijk kon. Door de klas in ondersteuningsgroepjes te verdelen profiteert de hele klas van de extra ondersteuning van de klassenassistent. Mijn streven is dat meerdere leerlingen kunnen profiteren van interventies van een leerkracht, dat is prettig voor de leerlingen zelf. Ze kunnen van en met elkaar leren wat een beter resultaat en plezier geeft en het blijft effectief en haalbaar voor de leerkracht.”

Hoe verloopt de uitbreiding van de pilot MDO met de tien extra scholen?
“Het enthousiasme onder de deelnemende scholen is groot. De frisse blik van de extra scholen zorgt voor aanscherpingen binnen de pilot MDO. Er wordt meer ‘out of the box’ en in mogelijkheden gedacht. Het is goed om te zien dat zo’n groot aantal scholen het als een uitdaging zien, ervoor gaan en openstaan. Ik ben blij als knelpunten open worden besproken. Op die manier zorgen we dat we verder komen. Als lid van de loketgroep probeer ik zoveel mogelijk mijn ervaringen als trajectbegeleider en als trainer in HGW, 1-zorgroute en opbrengstgerichtwerken, mee te nemen zodat we steeds verder kunnen aanscherpen en verbeteren. Samen kunnen we Handelingsgericht werken en – arrangeren aanscherpen en verbeteren. De groep enthousiaste betrokkenen wordt steeds groter. De uitdaging is om iedereen te laten nadenken over zijn of haar rol in het optimaliseren van het onderwijs voor deze leerling, bij deze leerkracht, in deze klas op deze school, bij deze ouders.”

Ben je benieuwd geworden naar Mirella’s achtergrond in het onderwijs, wat haar werk inhoudt en wat ze het moeilijkste en het mooiste van haar vak vindt?
Klik dan hier om verder te lezen.

Tijdlijn

  Colofon

Datum: 29-01-2013
Oplage: 28.000 exemplaren
Redactie: Helma de Haan, Hans Harmsen, Ellen de Jong, Michelle Ootes,
Ankie van der Wal en Jennie de Wit
Uitvoering: Excellent Communicatiemanagement

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de maand april.

Email Marketing Powered by MailChimp