De acht leden van de Ondersteuningsplanraad van SWV Unita zijn gekozen door de MR organen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten scholen. U kunt hier kennis maken met de OPR leden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de OPR: opr@swvunita.nl

Op elke OPR vergadering is ook een Unita bestuurslid aanwezig.
Binnen de OPR zijn de taken als volgt verdeeld.

Voorzitter: Ellen van Deursen (oudergeleding, Godelindeschool, Villa Primair)
Secretaris: Berber Berghuis (oudergeleding, Vondelschool, eenpitter)
Penningmeester: Jans Jurjens (oudergeleding, Annie M.G. Schmidtschool, AMGS)

Daarnaast hebben we een aantal reglementen goedgekeurd die vorig schooljaar al door de VOPR waren voorbereid en hebben we vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de, door het bestuurlijk platform vastgestelde, tweede versie van de basisondersteuning. Al onze opmerkingen worden door Dirkjan Stevens, lid van het bestuur van Unita, meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering.

Ondersteuningsplan

Bij de start heeft de OPR een aantal reglementen goedgekeurd die al door de VOPR waren voorbereid. De OPR is ook een klankbord voor het bestuur voor andere beleidsstukken, als de basisondersteuning. De belangrijkste taak van de OPR is instemming geven aan het ondersteuningsplan (1x in de vier jaar). De basisondersteuning, dat wil zeggen het basisaanbod van de individuele scholen, is hier een onderdeel van. Omdat de wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 ingaat en voor elke OPR in het land alles voor de eerste keer plaatsvindt, verwachten wij dat het instemmen met het ondersteuningsplan deze allereerste keer de meeste tijd gaat kosten. Het ondersteuningsplan kan na vier jaar op punten worden herzien maar het zal, als alles goed gaat, niet zo zijn dat er elke vier jaar een volledig nieuw plan op tafel komt te liggen.

Als MR kreeg u tot en met 2013 het WSNS zorgplan toegestuurd. In de toekomst heet dit het ondersteuningsplan. De OPR is gestart met een eerste reactie op het concept ondersteuningsplan 2014-2018, instemming volgt later. (G)MR’en hebben geen instemmings- of adviesrecht op het ondersteuningsplan, hiervoor is de OPR opgericht.

SOP: schoolondersteuningsprofiel

Binnen het Passend Onderwijs worden alle scholen verplicht een zogenoemd SOP te schrijven; het schoolondersteuningsprofiel waarin elke school beschrijft welke ondersteuning geboden kan worden en welke niet. De MR heeft het recht op advies voor het SOP. Op  de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs (www.mpo.nl) staat een checklist met aandachtspunten voor het advies van de MR op het schoolondersteuningsprofiel.

Volg Passend Onderwijs!

Bijvoorbeeld op: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.swvunita.nl
Twitter: @NieuwsPO, @BetrokkenOuders

opr-nieuwsbrief-footer