Het samenwerkingsverband heeft enkele wettelijke taken. Hieronder valt het maken van een ondersteuningsplan. Het plan geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Tevens beschrijft het plan hoe het samenwerkingsverband voldoet aan de wettelijke taken. Het ondersteuningsplan wordt steeds voor een periode van vier jaar op- en vastgesteld.

Een andere wettelijke taak van het samenwerkingsverband is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of tot het Speciaal Onderwijs cluster 3 (bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen of lichamelijk belemmerde kinderen) of tot het Speciaal Onderwijs cluster 4 (kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden).

Onder MultiDisciplinair Overleg (MDO) is beschreven hoe de aanvraag voor ondersteuning bij het samenwerkingsverband Unita moet worden gedaan. Ook is informatie opgenomen over het proces tot een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs.