Samenwerkingsverband Unita heeft onderzoek laten doen naar haar werkwijze en hoe die in de praktijk wordt ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door de CED-Groep en Raad & Daad Onderzoek aan het begin van schooljaar 2016-2017. Vijf respondentengroepen (intern begeleiders, schooldirecteuren, schoolbestuurders, trajectbegeleiders en het Unita-bestuur) zijn met een online vragenlijst benaderd. De respons was redelijk tot goed. Daarnaast zijn met de vier eerstgenoemde respondentengroepen groepsgesprekken gevoerd om het kwantitatieve deel van het onderzoek van achtergronden en duiding te voorzien. Verder is er literatuuronderzoek en dossieronderzoek verricht, als ook een screening van Unita’s monitor (databank).

Leidraad voor het hele onderzoeksproject is de volgende probleemstelling: In hoeverre is de Unita- werkwijze (basisondersteuning en extra ondersteuning via een hybride verdeelmodel) een effectief middel om Passend Onderwijs te realiseren in de Gooi- en Vechtstreek? Deze probleemstelling is opgedeeld in zes onderzoeksvragen, die in het rapport in woord en in beeld uitgebreid worden beantwoord.