Het Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) is een document dat de school opstelt en na overleg met de ouders vaststelt voor individuele leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit het SWV Unita.
Extra ondersteuning betekent alle ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt.

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) bevat het lange termijn uitstroomperspectief en de korte termijn doelen voor leren en -indien van toepassing- voor gedrag. De onderwijsbehoeften zijn uitgewerkt: wat heeft deze leerling nodig om zich conform het OPP te ontwikkelen? Wat kan de huidige school wel en niet bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband?

Een OPP bevat de bevorderende en belemmerende factoren, de verwachte uitstroombestemming voortgezet (speciaal) onderwijs, de onderbouwing daarvan, de doelen voor het einde van de schoolloopbaan en de ondersteuning die gegeven wordt om die doelen te bereiken. Het OPP vervangt het individuele handelingsplan.

Scholen zijn verplicht een OPP op te stellen voor leerlingen:

  • in het regulier basisonderwijs en voortgezet onderwijs die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen
  • in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • in het speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs.

Het OPP dient door de school te worden vastgesteld binnen 6 weken nadat er afspraken over de extra ondersteuning zijn gemaakt. Met de ouders wordt het OPP afgestemd. De school evalueert het OPP minstens eenmaal per schooljaar en betrekt de ouders (en leerling) daarbij.

Een OPP mag ook gemaakt worden in situaties die niet verplicht zijn, voor leerlingen die binnen de basisondersteuning van de school vallen.

Klik hier voor meer informatie:
Klik hier voor achtergrondinformatie: