ondersteuningsplanraadDe kersverse leden van de Ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Unita zijn gekozen door de MR organen van de bij het SWV aangesloten scholen. Nog geen 50% van deze medezeggenschapsraden nam deel aan deze verkiezingen. Mede daarom is de OPR van mening dat er winst te behalen valt uit het rechtstreeks informeren van de medezeggenschapsraden.

Op de site van Unita (www.swvunita.nl) kunt u inmiddels kennis maken met de OPR leden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de OPR: ellen.vandeursen@gmail.com.

Eerste vergadering 3 december 2013

Tijdens de allereerste OPR vergadering zijn een aantal taken verdeeld.

Ellen van Deursen (oudergeleding) is voorzitter geworden. Daarnaast hebben we een aantal reglementen goedgekeurd die vorig schooljaar al door de VOPR waren voorbereid. En we hebben vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de, door het bestuurlijk platform vastgestelde, tweede versie van de basisondersteuning.

De belangrijkste taak van de OPR is instemming geven aan het ondersteuningsplan (1x in de vier jaar). De basisondersteuning is hier een onderdeel van. Omdat de wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 ingaat en voor elke OPR in het land alles voor de eerste keer plaatsvindt, verwachten wij dat het instemmen met het ondersteuningsplan deze allereerste keer de meeste tijd gaat kosten. Het ondersteuningsplan kan na vier jaar op punten worden herzien maar het zal, als alles goed gaat, niet zo zijn dat er elke vier jaar een volledig nieuw plan op tafel komt te liggen.

Volg Passend Onderwijs!

Bijvoorbeeld op: www.passendonderwijs.nl   www.poraad.nl   www.swvunita.nl

Twitter: @NieuwsPO    @BetrokkenOuders

De notulen van de OPR-vergaderingen  worden geplaatst op de site van Unita.