Op 30 januari 2014 heeft de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van Unita plaats gevonden.

bestuur
Voor 27 maart staat de volgende ALV geagendeerd.

De tijd schrijdt voort en het bestuur van Unita heeft de afgelopen periode het nodige gedaan. Aan de verdere totstandkoming van het ondersteuningsplan is de meeste aandacht besteed. Dit komt ter besluitvorming op de komende ALV van 27 maart 2014,.

In de week van Passend Onderwijs vinden in deze regio twee passende activiteiten plaats: het Ouderplatform Gooi & Omstreken op 25 maart en de ALV van Unita op 27 maart. Zie elders in deze nieuwsbrief. In deze week van 24 tot 28 maart wordt landelijk aandacht gevraagd voor passend onderwijs: zie passendonderwijs.nl.

In onze regio zijn we al een tijdlang bezig met pilots. De uitdaging voor Unita zit hem dan ook vooral in de opschaling van de MDO-werkwijze naar bijna 100 scholen. Unita zal vanaf 1 augustus 2014 in principe geen andere werkwijze dan het MDO accepteren. Daarbij is afgesproken dat we altijd gebruik maken van het groeidocument, dat mede op initiatief van Noëlle Pameijer (werkzaam bij AMGS) is gedigitaliseerd.

Route zorgvraag van zittende of nieuwe leerlingen

Binnen Unita wordt een zorgvraag in het kader van een MDO bekeken en beoordeeld. Om voor alle partijen helderheid te hebben in de stappen, heeft het bestuur routes vastgesteld en opgenomen in het ondersteuningsplan. De ALV moet hier nog goedkeuring aan geven.

Op dit moment kijkt het bestuur samen met de werkgroep Loket naar de wijze waarop het Loket na 1 augustus 2014 wordt ingezet  De werkgroep Loket is uitgebreid met een vertegenwoordiging van cluster 4, waarmee de input uit die sector is geborgd.

Werkgroep onderwijs- en voorzieningenaanbod

Er is een derde werkgroep gevormd, onder regie van het bestuur, waarin aanbieders SBO en SO met elkaar het onderwijs- en voorzieningenaanbod afstemmen. Unita zal samen met alle scholen zorg moeten en willen dragen voor een passend netwerk.

Onderzoekkosten

Er is wat discussie dan wel onduidelijkheid geweest over wie de kosten van onderzoek in voorkomende gevallen moet dragen: de school of Unita. Aangezien de scholen via de lumpsum middelen ontvangen, dragen zij de kosten van onderzoek die binnen de basisondersteuning valt. Mocht er in het kader van een (eenmaal opgestart) MDO een onderzoek nodig zijn, dan zal Unita dit betalen.

OOGO

Unita heeft regelmatig constructief overleg met de gemeenten uit onze regio. Deze zijn akkoord met het concept ondersteuningsplan op voorwaarde dat er een uitwerkagenda komt en er in het ondersteuningsplan ook ruimte komt voor hoogbegaafdheid.