passendonderwijs-tr

Waarom deze nieuwsbrief?

De leden van de Ondersteuningsplanraad van SWV UNITA zijn gekozen door de MR organen van de bij het SWV aangesloten scholen. Op de site van Unita (www.swvunita.nl) kunt u kennis maken met de OPR leden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de OPR: opr@swvunita.nl.  De OPR brengt een nieuwsbrief uit wanneer zij van mening is dat het belangrijk is de MR’en te wijzen op lopende zaken.

INSTEMMING ONDERSTEUNINGSPLAN

De belangrijkste taak van de OPR is instemming te verlenen aan het Ondersteuningsplan. De basisondersteuning, d.w.z. het ondersteuningsaanbod waar alle scholen binnen Unita aan moeten voldoen, is daar onderdeel van. De OPR heeft inmiddels instemming verleend aan het ondersteuningsplan met als voorwaarde de toevoeging van een uitgebreide ontwikkelagenda. In deze ontwikkelagenda staan allerlei zaken die nog niet uitgewerkt zijn. Indien daar bestuurlijke besluitvorming uit volgt, wordt de OPR weer om instemming gevraagd.

SOP: schoolondersteuningsprofiel
Is in uw MR het SOP al geagendeerd geweest?

Binnen het Passend Onderwijs worden alle scholen verplicht een zogenoemd SOP te schrijven; het schoolondersteuningsprofiel waarin elke school beschrijft welke ondersteuning geboden kan worden en welke niet. De MR heeft het recht op advies voor het SOP. Op de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs (www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl) staat een checklist met aandachtspunten voor het advies van de MR op het schoolondersteuningsprofiel.

Volg Passend Onderwijs!

Bijvoorbeeld op: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.swvunita.nl
Twitter: @NieuwsPO, @BetrokkenOuders

opr-nieuwsbrief-footer