passendonderwijs-tr

Waarom deze nieuwsbrief?

De leden van de Ondersteuningsplanraad van SWV UNITA zijn gekozen door de MR organen van de bij het SWV aangesloten scholen. Op de site van Unita (www.swvunita.nl) kunt u kennis maken met de OPR leden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de OPR: opr@swvunita.nl. In onze eerste nieuwsbrief (januari 2014) deden wij kort verslag van een aantal OPR vergaderingen. Inmiddels heeft de OPR besloten een nieuwsbrief te maken wanneer wij van mening zijn dat het belangrijk is de MR’en te wijzen op lopende zaken.

INSTEMMING ONDERSTEUNINGSPLAN

De belangrijkste taak van de OPR is om in te stemmen met het Ondersteuningsplan. De basisiondersteuning, d.w.z. het ondersteuningsaanbod waar alle scholen binnen Unita aan moeten voldoen, is daar onderdeel van. De OPR heeft inmiddels instemming gegeven aan het ondersteuningsplan met als voorwaarde de toevoeging van een uitgebreide ontwikkelagenda. In deze ontwikkelagenda staan allerlei zaken die nog niet uitgewerkt zijn. Indien daar bestuurlijke besluitvorming uit volgt, wordt de OPR weer om instemming gevraagd.

OVERGANGSREGELING RUGZAKKEN

Alle besturen en directies zijn door UNITA geïnformeerd over de overgangsmaatregel rugzak. Dit gaat elke school aan met rugzakleerlingen uit cluster 3 en 4. Waar gaat het om?

  • Rugzakken aangevraagd vóór 1 oktober 2013 worden voor de volledige omgang vergoed aan de school.
  • Rugzakken die nog na 1 oktober 2013 zijn toegekend worden apart gebudgetteerd. UNITA zal in mei inventariseren om hoeveel van deze rugzakken het gaat en dan zal het definitieve bedrag voor deze rugzakken worden vastgesteld.

Schoolbesturen hebben dit bedrag natuurlijk nog niet in de begroting voor schooljaar 2014-2015 kunnen opnemen want dit, nog onbekende, bedrag wordt pas later uitgekeerd.

SOP: schoolondersteuningsprofiel
Is in uw MR het SOP al geagendeerd geweest?

Binnen het Passend Onderwijs worden alle scholen verplicht een zogenoemd SOP te schrijven; het schoolondersteuningsprofiel waarin elke school beschrijft welke ondersteuning geboden kan worden en welke niet. De MR heeft het recht op advies voor het SOP. Op de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs (www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl) staat een checklist met aandachtspunten voor het advies van de MR op het schoolondersteuningsprofiel.

Volg Passend Onderwijs!

Bijvoorbeeld op: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.swvunita.nl
Twitter: @NieuwsPO, @BetrokkenOuders

opr-nieuwsbrief-footer