Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk Passend Onderwijs in onze regio. De schoolbesturen maken afspraken over de manier waarop voor elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan worden gerealiseerd. De werkwijze en afspraken binnen Unita zijn in het Ondersteuningsplan vastgelegd.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan.

Met de invoering van Passend Onderwijs krijgt Unita een aantal taken die onderling samenhangen.

Kort samengevat:

  • Zorgplicht voor de individuele besturen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband voor de realisatie van een dekkend netwerk aan onderwijs-arrangementen
  • Afspraken over de toedeling en besteding van de zorgmiddelen
  • Afspraken over de toewijzing van onderwijs- en/of jeugdhulparrangementen (OJA) op basis van handelingsgericht arrangeren (HGA) en handelingsgericht indiceren (HGI): procedures met kenmerken als op maat, leerling- en leerkrachtafhankelijk, flexibel, gevarieerd
  • Procedures voor de verwijzing van leerlingen naar Speciaal BasisOnderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) cluster 3 en 4
  • Ouders betrekken bij de inrichting van de onderwijs-ondersteuningsstructuur
  • De scholen stellen een OntwikkelingsPerspectief (OPP) vast voor de leerlingen die een eigen leerlijn volgen. Dit is verplicht als voor de leerling onderwijs-ondersteuning bij het samenwerkingsverband is aangevraagd.
  • Dit OPP vervangt het individueel handelingsplan
  • Overleg met gemeenten omdat vanaf januari 2015 de regie over de jeugdzorg daar is neergelegd. Hier ligt een flinke uitdaging want het samenwerkingsverband heeft met verschillende gemeenten te maken.


 
Klik hier voor de Brochure Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs.
Klik hier voor “Mythes Passend Onderwijs in Unita”.