Het is mogelijk dat binnen het traject MDO de school en de ouders tot de conclusie komen dat de huidige school niet (meer) in voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, ook niet met extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Gezamenlijk komen de deelnemers van het MDO tot een advies op welke school het beste aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kan worden komen. Dit kan een andere reguliere school voor basisonderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Voor plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs is volgens de wet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband vereist. Deze moet aangevraagd worden door of namens het bestuur van de school waar het kind wordt/is aangemeld. Het groeidocument wordt (met toestemming van de ouders) inclusief de bijlagen en het verslag van het MDO ter onderbouwing toegevoegd. Voor een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband wordt advies gevraagd aan twee deskundigen. Doorgaans is een van de voorgeschreven deskundigen betrokken in het MDO. Indien in het MDO een unaniem besluit is genomen, toetst het samenwerkingsverband marginaal en wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO (cluster 3 of 4) afgegeven.

Zowel de aanvrager van de toelaatbaarheidsverklaring als de ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. Het samenwerkingsverband unita is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Voor plaatsing in een school voor Speciaal Onderwijs cluster 1 (visuele belemmeringen) of cluster 2 (auditieve of communicatieve belemmeringen) is sprake van een landelijke regeling. De Intern Begeleider van de school en het Loket van Unita zijn hiervan op de hoogte.

Klik hier voor Visio (cluster 1)
Klik hier voor Auris (Cluster 2)

Klik hier voor Bartimeus (cluster 1)
Klik hier voor Kentalis (Cluster 2)

 

Klik hier voor meer informatie: