Elise Zomer vervult met veel betrokkenheid de rol van voorzitter in de voorlopige ondersteuningsplanraadElise ! (VOPR). Zij reageerde direct enthousiast toen ze gevraagd werd  voor een interview in de nieuwsbrief van Unita. Het interview vindt plaats in haar woning in Hilversum. De sfeervolle familieportretten, gemaakt door haar man die beroepsfotograaf is, zorgen dat je je meteen thuis voelt. De familie bestaat uit Elise met haar man en twee zoons. De één zit op school in Hilversum en de ander in Huizen.

Wat is het doel van de VOPR?
“Wij vormen als VOPR een klankbordgroep die meeleest en meedenkt over de te ondernemen stappen bij de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband Unita. De ‘V’ staat voor ‘voorlopige’ en de hoofdtaak is dan ook om de officiële ondersteuningsplanraad in te richten. Wij willen graag dat het betrokken leden zijn die een goede afspiegeling vormen van het samenwerkingsverband. De OPR zal inspraak hebben op en instemming moeten verlenen aan het ondersteuningsplan. In dit plan beschrijft samenwerkingsverband Unita haar inrichting en werkwijze op alle, aan passend onderwijs gerelateerde, terreinen. Voor ieder kind is het ondersteuningsplan de basis voor het onderwijs en de ondersteuning die hij/ zij in de toekomst krijgt. Het is daarom voor iedereen van groot belang dat er door ouders en medewerkers wordt meegedacht en meebeslist.”

Wat is je drijfveer om deel te nemen aan de VOPR?
“De voornaamste beweegreden is mijn persoonlijke betrokkenheid door mijn zoons. Beiden volgen een vorm van speciaal onderwijs. De jongste volgt het Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafden en de oudste volgt Cluster 3-onderwijs voor zeer moeilijk- lerende kinderen op de Mozarthof. Beiden zijn ze hier goed op hun plek en ik heb ze zien opbloeien door de extra ondersteuning. Toch loop ik als ouder van deze leerlingen tegen onbegrip aan; waar iedereen accepteert dat een plek in het speciaal onderwijs voor mijn oudste zoon logisch is, is er nog weinig acceptatie voor de speciale leerbehoeften van mijn jongste zoon. Ook voor hem doorlopen wij een zoektocht naar de juiste ondersteuning. Dit is precies waarom ik het belang zo duidelijk inzie van kwalitatief goed onderwijs voor ieder individueel kind, om ze goed voor te bereiden op de toekomst. Ik vind het mooi om te zien met hoeveel bezieling de mensen in het onderwijs te werk gaan. Op de Mozarthof ben ik al een aantal jaar lid van de medezeggenschapsraad. Via deze weg ben ik in de VOPR voor Unita terechtgekomen.”

Welke onderwerpen zijn er voorbij gekomen en welke liggen er in het verschiet?
“We hebben als ervaringsdeskundigen allemaal onze eigen kijk op praktijksituaties in het onderwijs. Het uitwisselen van ideeën en meningen en goed naar elkaar luisteren is het begin. We hebben al gesproken over de basisondersteuning die voor alle scholen binnen Unita zal gaan gelden. Een actueel onderwerp is het opzetten van de rechts- persoon voor samenwerkingsverband Unita. We proberen voeling te houden met de achterban: alle ouders en personeelsleden. We denken nu dat passend onderwijs nog bij weinig ouders en leerkrachten leeft, sinds de bezuinigingen zijn teruggedraaid. Toch gaat er in het onderwijs het een en ander veranderen per augustus 2014. We denken mee over hoe de betrokkenheid van ouders en personeel vergroot kan worden. Een agendapunt voor de volgende periode is dat we de juiste manier zoeken om gemotiveerde mensen te vinden voor de OPR. Dan kunnen we rond de zomervakantie van 2013 verkiezingen voor de OPR gaan organiseren. Zowel ouders als teamleden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen, ook als ze géén lid zijn van een medezeggenschapsraad. Idealiter zullen straks ook alle ouders en teamleden in regio Het Gooi hun stem uitbrengen in deze verkiezingen.”

Wie hebben er zitting in de VOPR en wat is hun rol?
“Het is belangrijk om als raad een goede afspiegeling te vormen van zowel de ouders als de onderwijsteams. De voorlopige raad bestaat uit vier ouderleden en vier teamleden, waarbij iedereen een gelijke stem heeft. We zijn een afvaardiging van verschillende scholen uit het reguliere- en speciale basisonderwijs. De raad wordt tijdens de vergaderingen ondersteund door een onderwijsadviseur en schoolbestuurders uit de initiatiefgroep. Mijn rol als voorzitter is inhoudelijk geen zwaardere rol, mijn extra taak is om het proces in de gaten te houden. We gaan ongeveer iedere zes weken samen om tafel zitten en hebben nu vier vergaderingen gehad.”

Hoe zie je de ontwikkelingen van SWV Unita met betrekking tot passend onderwijs?
“Het voordeel is volgens mij dat onze regio op tijd is begonnen met het aanlooptraject naar de invoering van passend onderwijs. Unita loopt daarom goed op schema en het is zaak om dit ontwikkeltempo aan te houden. Iedereen heeft de intentie is om overal samen uit te komen en dat is goed om te zien. Ik zou ook graag zien dat er meer tijd wordt besteed om aan de inhoud te werken, als de vorm eenmaal vaststaat. Het inzicht om daarbij in plaats van over ‘zorg’ over ‘ondersteuning’ te praten zie ik als een verbetering, omdat dan naar de ‘kansen’ wordt gekeken in plaats van naar de ‘problemen’. Het handelingsgericht werken en multidisciplinair overleg vind ik positief omdat ouders vanaf het begin betrokken worden bij de situatie van het kind.”