Waarom een sociale vaardigheid training?

Heeft uw kind problemen met leeftijdsgenoten en/of volwassenen? Is dit al langere tijd aan de gang? Dan kan een sociale vaardigheidstraining uw kind helpen.

De training vindt eenmaal per week plaats en bestaat uit 12 bijeenkomsten van 90 minuten. De training wordt in de middag onder schooltijd gegeven. Dit is een bewuste keus omdat het voor de kinderen na schooltijd te belastend kan zijn. De groep bestaat uit 6 kinderen en wordt begeleid door twee trainers.

De training richt zich zowel op het sociaal inzicht (begrijpen wat er gebeurt) als op de sociale vaardigheid (hoe kan je reageren op wat er gebeurt). In de training worden veel sociale situaties vanuit het dagelijks leven van het kind besproken en nagespeeld en leren de kinderen ander gedrag aan. Uitgangspunt van de training is dat kinderen zichzelf mogen zijn. Dit neemt niet weg dat sociaal handiger gedrag aangeleerd kan worden. Hierdoor zal het kind zelf sterker worden en zal zijn zelfvertrouwen groeien.

Voor welke kinderen?

De kinderen die voor een training in aanmerking komen, hebben allen al langere tijd problemen in de sociale omgang. Zij hebben vaak een negatief zelfbeeld. Hun verwachtingen met betrekking tot hun mogelijkheden om prettig met andere kinderen en volwassenen om te gaan zijn laag.

Het kan gaan om teruggetrokken en timide kinderen die zich sterk conformeren aan anderen en gemakkelijk over zich heen laten lopen. Het kunnen eveneens de meer extraverte kinderen zijn, die meer agressief gedrag vertonen, hun angst overschreeuwen en vaak ruzie hebben. Vaak hebben ze geen of wisselende vriendjes en zijn ze degene die pesten of die gepest worden.

De kinderen zijn in de leeftijd van 8-12 jaar.

Kind, school en ouders

De ervaring leert dat meerdere factoren een rol spelen. Problemen hangen vaak samen met de situatie thuis en/ of op school. Tijdens de training (van 3 maanden) wordt getracht de problematiek in al zijn facetten in kaart te brengen.

Handelingsgericht werken staat hierbij voorop. Dit betekent dat we om te beginnen kijken wat het kind in het onderwijs en de opvoeding nodig heeft. Verder wordt er constructief samengewerkt met school en ouders en werken we toe naar de gestelde doelen die gedurende de training worden opgesteld. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de kwaliteiten van kind, ouders, leerkracht, groep en school.

Het uiteindelijke doel van de training is dat de kinderen meer grip hebben op hun eigen sociale situatie en dat zij beter met leeftijdgenoten en volwassenen om kunnen gaan.

Om dit doel zoveel mogelijk te benaderen is betrokkenheid van de ouder(s)/ verzorger(s) en van de leerkracht/ intern begeleider bij de training van groot belang. Wanneer kinderen deze betrokkenheid ervaren zullen zij meer gemotiveerd zijn om te werken aan de te behalen doelen. Deze betrokkenheid kan onder andere bestaan uit het samen maken van ‘het huiswerk’ en het ‘oefenen’ van hetgeen geleerd is in de training. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen school, ouders en trainers. Mochten betrokkenen aangeven dat intensievere ondersteuning op school of thuis gewenst is, dan kunnen de trainers over de mogelijkheden adviseren.

Aanmelden en kosten

Ouders en school kunnen een leerling voor SVT aanmelden via een digitaal groeidocument bij het Loket van Unita. De intern begeleider zal dit proces in gang zetten en begeleiden.

De kosten van de training komen voor rekening van Samenwerkingsverband Unita. Alleen de werkmap die het kind mag behouden komt voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s), ongeveer €40. Ouders dienen zelf het vervoer naar de training te verzorgen. De training wordt gegeven op de Annie M.G. Schmidtschool te Hilversum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ineke van der Meulen, orthopedagoog Unita
035-8001011 email i.vandermeulen@amgs.nl of met Unita via loket@swvunita.nl.