Mijn naam is Ryanne Acket. Ik ben moeder van Lukas, Bente en Lauren en woonachtig in Huizen.

Ik ben werkzaam als (locatie)directeur op de dr. Maria Montessorischool in Huizen. Voorheen was ik intern begeleider op deze excellente school op het gebied van onderwijszorg, die valt onder het bestuur van Stichting Talent Primair. Vanuit mijn functie heb ik dagelijks te maken met Passend Onderwijs en is het mijn taak om de benodigde (extra) ondersteuning samen met de intern begeleider, de leerkracht, de ouders en het kind in goede banen te leiden.

In mijn optiek is de intern begeleider de centrale persoon in de school als het gaat om Passend Onderwijs en is zij degene die zowel de beleidsmatige als de praktische uitvoering hiervan vormgeeft en bewaakt. Samen met mij vormt de intern begeleider een tandem in de zorg voor onze leerlingen en is het mijn taak om nauw betrokken te zijn. Ik zorg dat ik goed op de hoogte ben van de ontwikkelingen binnen de school en binnen het samenwerkingsverband. Zodoende ook mijn betrokkenheid bij de OPR.

Beleidsmatig ligt de nadruk op het cyclisch werken volgens de handelings- en opbrengstgerichte zorgroute om systematisch de zorg rondom de leerlingen steeds effectiever te maken en systemisch te verbeteren. Deze bevindingen tijdens het proces worden beschreven in IB-jaarverslagen en vervolgens besproken met directie en het team. Daarnaast is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) belangrijk, waarin de school beschrijft wat zij aan extra ondersteuning kan bieden, waar haar expertises liggen, maar ook waar de grenzen liggen wat betreft de mogelijkheden die de school kan bieden.
In de praktische uitvoering gaat het bijvoorbeeld om het coachen van leerkrachten, het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders, het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, het aansturen van onderwijs-ondersteuning trajecten zoals een MDO bij Unita en het schrijven en borgen van inhoudelijke plannen voor een kind in de klas. Dit laatste ligt in de regie van de intern begeleider.

Uit bovenstaande lijkt het alsof een (zorg)leerling in allerlei modellen is te vangen, maar niets is minder waar. Onderwijs is mensenwerk. Ik probeer dan ook iedere dag dat ik aanwezig ben zo dicht mogelijk bij de leerlingen, de ouders en de leerkrachten te staan. Mijn deur staat altijd open voor een luisterend oor.