Ik ben Stijn de Vries, vader van 3 zonen. Mijn zonen zijn allemaal begonnen op een reguliere basisschool en de jongste is na groep 6 overgegaan naar het speciaal basisonderwijs. Ik ben sinds mijn kinderen naar de basisschool gingen actief betrokken geweest bij de school. Bijvoorbeeld door meerdere jaren lid van de MR te zijn. Als MR-lid een ouder gaat passend onderwijs en de zorgplicht van scholen mij aan. Als school dragen we een verantwoordelijkheid voor onze huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders, als aan passend onderwijs behoefte is. Dat gaat van informatievoorziening voor ouders tot aan wie uiteindelijk wat regelt en organiseert. Elke school , klein of groot, is enorm gebaat bij een goed functionerend samenwerkingsverband. Dat is de beste manier om aan onze bijzondere verantwoordelijkheid goede invulling te geven.

In het Ondersteuningsplan van Unita is zorgvuldig vastgelegd hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs organiseert en levert. Dat plan gaat steeds vier jaar mee. De OPR heeft een wettelijk taak ten aanzien van de vaststelling van het ondersteuningsplan, maar kan ook méér dan dat betekenen. Bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de wijze waarop Unita zorgdraagt voor goede communicatie met ouders, voor kwaliteit van arrangementen en kennisdeling tussen scholen en professionals. Daar ben ik met de andere OPR-leden graag bij betrokken en draag ik aan bij.