Mijn naam is Stijn de Vries, vader van 3 zonen van 9, 8 en 5. Ik ben sinds mijn kinderen naar de basisschool gaan actief betrokken bij onze school. Bijvoorbeeld door mijn lidmaatschap van de MR en sinds het lopende schooljaar als voorzitter daarvan. Als MR maar ook als ouder gaat passend onderwijs en de zorgplicht van scholen mij aan. Als school dragen we een verantwoordelijkheid voor onze huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders, als aan passend onderwijs behoefte is. Dat gaat van informatievoorziening voor ouders tot aan wie uiteindelijk wat regelt en organiseert. Als kleine school zijn we daarbij enorm gebaat bij een onderling samenwerkingsverband. Dat is de beste manier om aan onze bijzondere verantwoordelijkheid goede invulling te geven.

In het Ondersteuningsplan van Unita is zorgvuldig vastgelegd hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs organiseert en levert. Dat plan gaat vier jaar mee en is in mei 2014 vastgesteld. Dat plan is voor de Ondersteuningsplanraad de komende tijd dus niet echt aan de orde. Waar de aandacht dan wél naar uit mag gaan is wat de huidige OPR als extra aandachtspunten heeft benoemd: de wijze waarop Unita zorg draagt voor goede invulling van passend onderwijs, communicatie met de ‘achterban’ (de medezeggenschap op de aangesloten scholen) en financiën. Communicatie heeft voor mij de eerste prioriteit: weten wat er leeft in de achterban van het samenwerkingsverband en die achterban ondersteunen in hun rol met betrekking tot het ophalen van ervaringen van ouders met het via Unita aan hun kind geboden passende onderwijs.