1. Ontwikkelingsdeel

De blauwe onderdelen zijn verplicht (Brochure PO raad, bladzijde 13-14)

1.1. Is duidelijk welke relevante factoren in de leerling momenteelde ontwikkeling en het leren belemmeren en bevorderen?

1.2. Is duidelijk welke relevante factoren in de onderwijsleersituatie momenteelde ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen?

1.3. Is duidelijk welke relevante factoren in de opvoedingssituatie momenteelde ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen?

1.4. Is er ‘up to date’ zicht op de leerontwikkeling van de leerling op basis van de behaalde toets-resultaten?

1.5. Is er ‘up to date’ zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling?

Meer informatie

Ga direct naar:
PlanningsdeelEvaluatiedeel

2. Planningsdeel

2.1. Is de geplande uitstroombestemming duidelijk onderbouwd en beargumenteerd?

2.2. Is bij een disharmonisch profiel duidelijk wat de verschillende uitstroomniveaus per vakgebied zijn?

 

Didactisch, alleen als afgeweken wordt van het reguliere programma:

2.3. Zijn voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen de leerdoelen bepaald in een te behalen functioneringsniveau en/of vaardigheidsscore? Zie OPP-trap

2.4. Zijn voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen de vakinhoudelijke tussendoelen bepaald die de komende periode nagestreefd worden? Op welke wijze is de keuze van deze doelen onderbouwd?

2.5. Zijn deze leerdoelen SMART(I) geformuleerd?

2.6. Is aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerling het aanbod om de gestelde doelen te bereiken concreet en duidelijk geformuleerd?

2.7. Is duidelijk wie, wat, wanneer doet? Is het aanbod uitvoerbaar qua instructie, begeleiding, organisatie en klassenmanagement?

 

Pedagogisch, alleen als afgeweken wordt van het reguliere programma:

2.8. Zijn er, indien nodig, vakoverstijgend doelen gesteld voor werkhouding, taakaanpak, leren leren, gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren?

2.9. Zijn deze doelen SMART(I) geformuleerd?

2.10. Is aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerling de aanpak om deze vakoverstijgende doelen te bereiken concreet en duidelijk geformuleerd?

2.11. Is duidelijk wie, wat, wanneer doet? Is de aanpak uitvoerbaar qua begeleiding, organisatie en klassenmanagement?

 

In alle gevallen:

2.12. Is de leerkracht nauw betrokken geweest bij het opstellen van het planningsdeel? Op welke wijze?

2.13 Is het planningsdeel met de ouders besproken? Zijn er met de ouders afspraken gemaakt over samenwerking?

2.14 Is het planningsdeel met de leerling besproken? Op welke wijze is de leerling actief betrokken?

3. Evaluatiedeel

3.1 Is nagegaan of de leerling op koers zit qua uitstroomperspectief? Heeft een analyse plaatsgevonden of de leerling zich ontwikkelt conform de verwachtingen? Is, indien nodig, de geplande uitstroombestemming (naar boven of beneden) bijgesteld?

3.2 Is geëvalueerd of de geplande vaardigheidsscores en/of functioneringsniveaus behaald zijn? Heeft op basis hiervan een analyse plaatsgevonden over hoe nu verder?

3.3 Is geëvalueerd of de vakinhoudelijke tussendoelen bereikt zijn? Heeft op basis hiervan een analyse plaatsgevonden over hoe nu verder?

3.4 Is geëvalueerd of de vakoverstijgende doelen bereikt zijn? Heeft op basis hiervan een analyse plaatsgevonden over hoe nu verder?

3.5 Is de evaluatie met de ouders besproken? Zijn er afspraken gemaakt over hoe nu verder? Samenwerking?

3.6 Is de evaluatie met de leerling besproken? Op welke wijze?