Samenvatting Ambulante Begeleiding

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er vragen zijn omtrent bijvoorbeeld werkhouding, niet tot leren komen, HB Dubbel Bijzonder problematiek of (taak)gedrag. Verschillende ambulante experts kunnen ingezet worden om de leerkracht te ondersteunen en handelingsadviezen te geven.

Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een Ambulant Begeleider ingezet met expertise op:

 • SBO: jonge leerlingen
 • SBO: groepsproces (vanuit een individuele hulpvraag)
 • SO cluster 3: medische en fysieke problemen en Zeer Moeilijk Lerende leerlingen (ZML)
 • SO cluster 4: gedragsproblemen
 • SO: epilepsie
 • Hoogbegaafdheid
 • Auditieve beperking en/of Taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorend, doof (zie samenwerking cluster 2)

De Ambulant Begeleider denkt in het multidisciplinair overleg (MDO) mee over de benodigde ondersteuning van de leerkracht. Hij of zij kan ook worden ingezet om gedurende bepaalde tijd de leerling of de leerkracht te begeleiden. De Ambulant Begeleider is dan meestal ook de Traject Begeleider in het MDO.

Samenwerking cluster 2: expertise auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis, slechthorend, doof 

Meervoudige consultaties: Wanneer er sprake is van een meervoudige hulpvraag en de vraag over de spraaktaalontwikkeling of het gehoor voorliggend is, zal het Loket deze hulpvraag met het Groeidocument doorzetten naar de Consultatieverleners (TB-ers) van Auris.

Enkelvoudige consultaties: Wanneer er sprake is van een enkelvoudige hulpvraag kan er zonder groeidocument via de site van Auris een Consultatie en Advies aangevraagd worden.
Auris.nl –  Auris voor Professionals – Consultatie & Advies.

Arrangement cluster 2: Bij ernstige enkelvoudige problematiek kan er een onderwijsarrangement cluster 2 bij Auris aangevraagd worden.
Bekijk hiervoor de richtlijn toelaatbaarheid op de site.
Auris.nl – Auris voor Professionals –  RichtlijnToelaatbaarheid.

Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u contact opnemen met het Aanmeldpunt van Auris. Tel: 033-4229070

Aanvraag Ambulante Begeleiding

De aanvraag wordt gedaan via het Groeidocument (1A t/m 1D). Geef zo duidelijk mogelijk aan wat school al heeft gedaan, wat de effecten daarvan zijn en wat er nu nodig is.

Relevante bijlagen zijn:

 • Handelingsplannen
 • Toetsresultaten
 • Gespreksverslagen
 • Kindformulier
 • Verslagen van onderzoek of behandeling (indien aanwezig)