Multidisciplinair betekent samenwerken van professionals uit verschillende disciplines of vakgebieden. Een multidisciplinair overleg (MDO) wordt in unita aangestuurd door de trajectbegeleider. Dat is een onderwijsspecialist: een ambulant begeleider of school/kinderpsycholoog of orthopedagoog, toegewezen door het samenwerkingsverband. Aan het overleg nemen ook deel: de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Daarnaast kunnen nog één of meer andere externe deskundigen op verzoek van de ouders deelnemen aan het MDO. De externe deskundige kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn, een jeugdarts of een hulpverlener jeugdzorg. In het MDO wordt gezamenlijk besproken wat de onderwijs- en de opvoedbehoeften zijn van de leerling: wat heeft deze leerling nodig om met plezier te leren? Ook wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de leerkracht en van de ouders: wat hebben zij nodig om dit kind te bieden wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?

Vanaf augustus 2014 hebben alle scholen te maken met het MDO. Opzet is om vanuit een handelingsgerichte werkwijze de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en eventueel de ouders in kaart te brengen, te bespreken en “te beantwoorden” met een onderwijs- en/of jeugdhulparrangement (OJA). In unita kunnen ambulant begeleiders (uit speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs), orthopedagogen of psychologen, schoolmaatschappelijk werkers of een logopedist worden ingezet als trajectbegeleider. Op grond van de samenwerking met de clusters 1 en 2 kan ook een ambulant begeleider met specifieke deskundigheid op het gebied van gezicht en gehoor worden ingezet. Een groot aantal instellingen jeugdhulp in de regio Gooi & Vechtstreek is bekend met de werkwijze MDO en is bereid samen te werken met het onderwijs.