Scholen voor speciaal (basis) onderwijs

Unita heeft de opdracht in het kader van passend onderwijs een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren. Motto daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet. En, zo nabij mogelijk.

In ons onderwijsnetwerk zijn naast reguliere scholen, scholen voor Gespecialiseerd Onderwijs (SBO en SO) te vinden. Deze scholen liggen van oudsher verspreid in de regio.

Scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) in Unita zijn:

 • Annie M.G. Schmidt in Hilversum
 • C. Hummelingschool in Hilversum
 • De Indon in Bussum
 • Het Mozaïek in Hilversum
 • De Wijngaard in Huizen

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) in Unita zijn:

 • Mozarthof in Hilversum (ZML)
 • Elan Primair in Huizen (autisme spectrum)
 • J.H. Donnerschool in Hilversum (gedrag)
 • Klimopschool in Hilversum (ZML)
 • De Trappenberg in Hilversum (SO)
 • Auris Taalkring in Hilversum (taal)

Voor meer informatie over deze scholen kunt u de websites van de genoemde scholen bekijken.

Verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs is gebaseerd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school (en ouders). Dat kan te maken hebben met instructie, benodigde leertijd, aanpassingen in opdrachten, (leer)activiteiten en leeromgeving, problemen met werkhouding, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, (senso)motoriek en gezondheid.

In de afwegingen voor plaatsing op gespecialiseerd onderwijs spelen verschillende factoren een rol zoals: de mate van ernst, het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de intensiteit en specialiteit van de benodigde aanpak. Argumenten voor én tegen worden met ouders, school, leerling, begeleiders en experts overwogen. Ook wordt nagedacht over de duur van plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

School en ouders bespreken in een multidisciplinair overleg (MDO) met een deskundige van de expertisepool van Unita hoe het beste tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Een multidisciplinair overleg wordt bij Unita aangevraagd via een digitaal groeidocument.

Voor plaatsing op een school voor gespecialiseerd onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wettelijk verplicht: een TLV SBO voor een SBO school of een TLV SO voor een SO-school. Deze wordt aangevraagd door de verwijzende school of eventueel de school waar een leerling is aangemeld als er nog geen voorliggende school is.

Als een TLV is afgegeven kan deze verzilverd worden op een van de scholen die het gewenste type onderwijs aanbiedt. Dat kan eventueel ook een school buiten onze regio zijn.

Scholen voor leerlingen met een visuele beperking (cluster 1 Visio) of een auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2 Auris) vallen niet onder het samenwerkingsverband. Voor plaatsing op één van deze scholen geldt de landelijke richtlijn Toelaatbaarheid Onderwijs.