Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten van Unita.

Klik op één van de links om het bijbehorende document te downloaden.

Meer informatie

Ga direct naar:
BasisondersteuningInspectierapportJaarverslagen UnitaOndersteuningsplan UnitaPrivacy UnitaSchool Ondersteunings ProfielVereniging samenwerkingsverband Unita

Basisondersteuning

Vaststelling basisondersteuning

Het niveau van basisondersteuning is vastgesteld door het bestuur van SWV Unita. De uitgangspuntenvoorde bepaling van het (ambitie)niveau zijn de onderwijskwaliteit,de beoogde leerkrachtvaardigheden en het ondersteuningsaanbod in het schoolondersteuningsprofiel.

  1. De school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het toezichtkader van de Onderwijsinspectie 2022 stelt;
  2. De school heeft, binnen de door SWV Unita gestelde afspraken, een ondersteuningsaanbod voor extra (onderwijs)ondersteuning
  3. De school heeft onderwijspersoneel dat voldoet aan de professionele eisen zoals vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen 2017.

Download

Basisondersteuning

Inspectierapport

Medio mei 2019 heeft de inspectie regulier vierjaarlijks onderzoek gedaan in het samenwerkingsverband.

Om trots op te zijn:

“Wij waarderen de kwaliteitszorg als Goed, omdat het bestuur een planmatige uitvoering van het ondersteuningsplan laat zien, werkt met diverse relevante informatiebronnen die zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie geven, deze informatie gebruikt om te sturen op verbetering en daarmee ook verbetering bereikt, én omdat het bestuur daarbij ook gebruik maakt van externen voor meer objectieve informatie”.

Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld het proces rondom de toelaatbaarheidsverklaringen, het overleg tussen intern toezicht en de ondersteuningsplanraad. In het jaarverslag en het ondersteuningsplan ontbreekt informatie. Bestuur en intern toezicht moeten meer gescheiden worden.

Over vier jaar wordt het samenwerkingsverband weer bezocht volgens het reguliere ritme.

Download

Inspectierapport augustus 2019

Jaarverslag

De jaarverslagen van Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Primair Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek.

 

Bekijk de vogelvlucht van het jaarverslag 2023

Download

Jaarverslag 2023Jaarverslag 2022Jaarverslag 2021

Ondersteuningsplan Unita

Het samenwerkingsverband heeft enkele wettelijke taken. Hieronder valt het maken van een ondersteuningsplan. Het plan geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Tevens beschrijft het plan hoe het samenwerkingsverband voldoet aan de wettelijke taken. Het ondersteuningsplan wordt steeds voor een periode van vier jaar op- en vastgesteld.

 

Bekijk de publieksversie van het ondersteuningsplan 2023-2027

Download

Ondersteuningsplan 2023-2027Inclusiever onderwijs binnen UnitaHGW als pijlerHGW poster

Privacy reglement samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Privacywet van kracht. Deze wet schrijft SWV Unita voor om nog beter en zorgvuldiger om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen. Dit heeft de nodige consequenties; zo hebben wij onder andere verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de privacy en het gebruik van data juridisch is geregeld.

Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van uw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die u aan ons heeft verstrekt.

Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en SWV Unita.

 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 47
3542 AD UTRECHT

Download

Privacy verklaring UnitaPrivacy reglement UnitaPoster met tips

Nieuwsbrief

nieuwsbrief: Special Privacy

School Ondersteunings Profiel

Ondanks het feit dat het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) als losstaand document niet meer verplicht is, adviseert Unita de scholen gebruik te blijven maken van het SOP.

Unita heeft een (nieuw) format ontwikkeld waar de scholen gebruik van kunnen maken. Het format sluit aan op het beleid zoals beschreven in het Ondersteuningsplan 2023 –2027.

Download

Model SOP blancoHandreiking schoolgids SOP

Vereniging samenwerkingsverband Unita

In de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2020 is ingestemd met een nieuwe governance structuur met een Commissie van Toezicht en een directeur-bestuurder.

Dit heeft geleid tot de gewijzigde Statuten van Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Primair Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek.

Download

Statuten samenwerkingsverband UnitaBestuurs- en toezichtreglement