Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten van Unita.

Klik op één van de links om het bijbehorende document te downloaden.

Meer informatie

Ga direct naar:
BasisondersteuningInspectierapportJaarplan UnitaJaarverslagen UnitaOndersteuningsplan UnitaPrivacy UnitaSchool Ondersteunings ProfielVereniging samenwerkingsverband Unita

Basisondersteuning

De basisondersteuning is vastgesteld voor samenwerkingsverband Unita.
De basisondersteuning bestaat uit de afspraken die de besturen in het samenwerkingsverband hebben gemaakt over de ondersteuning die de scholen bieden.
De basisondersteuning is opgebouwd uit

  • de indicatoren en normen van de inspectie
  • het referentiekader met de standaarden voor Passend Onderwijs
  • de afspraken die specifiek voor Unita gelden.

De ijkpunten van de basisondersteuning liggen op het domein van beleid, onderwijs, begeleiding en organisatie.

Download

BasisondersteuningBasisondersteuning in ijkpunten

Inspectierapport

Medio mei 2019 heeft de inspectie regulier vierjaarlijks onderzoek gedaan in het samenwerkingsverband.

Om trots op te zijn:

“Wij waarderen de kwaliteitszorg als Goed, omdat het bestuur een planmatige uitvoering van het ondersteuningsplan laat zien, werkt met diverse relevante informatiebronnen die zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie geven, deze informatie gebruikt om te sturen op verbetering en daarmee ook verbetering bereikt, én omdat het bestuur daarbij ook gebruik maakt van externen voor meer objectieve informatie”.

Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld het proces rondom de toelaatbaarheidsverklaringen, het overleg tussen intern toezicht en de ondersteuningsplanraad. In het jaarverslag en het ondersteuningsplan ontbreekt informatie. Bestuur en intern toezicht moeten meer gescheiden worden.

Over vier jaar wordt het samenwerkingsverband weer bezocht volgens het reguliere ritme.

Download

Inspectierapport augustus 2019

Jaarplan

Elk jaar maakt Unita een jaarplan op basis van het ondersteuningsplan.

In 2022 richten we onze aandacht op het verbeteren van de samenwerking Onderwijs en Jeugd.

Download

Jaarplan 2022Jaarplan 2021

Jaarverslag

De jaarverslagen van Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Primair Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

 

Bekijk de publieksversie van het bestuurs- jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2021Jaarverslag 2020Jaarverslag 2019Jaarverslag 2018

Ondersteuningsplan Unita

Het samenwerkingsverband heeft enkele wettelijke taken. Hieronder valt het maken van een ondersteuningsplan. Het plan geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Tevens beschrijft het plan hoe het samenwerkingsverband voldoet aan de wettelijke taken. Het ondersteuningsplan wordt steeds voor een periode van vier jaar op- en vastgesteld.

Een andere wettelijke taak van het samenwerkingsverband is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het Gespecialiseerd Onderwijs (GO).

Onder MultiDisciplinair Overleg is beschreven hoe de aanvraag voor ondersteuning bij het samenwerkingsverband Unita moet worden gedaan. Ook is informatie opgenomen over het proces tot een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs.

Download

Ondersteuningsplan 2023-2027HGW als pijler

Privacy reglement samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht. Deze wet schrijft  SWV Unita voor om nog beter en zorgvuldiger om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen. Dit heeft de nodige consequenties; zo hebben wij onder andere verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de privacy en het gebruik van data juridisch is geregeld.

Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van uw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die u aan ons heeft verstrekt.

Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en SWV Unita.

 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Download

Privacy verklaring UnitaPrivacy reglement UnitaPoster met tips

Nieuwsbrief

nieuwsbrief: Special Privacy

School Ondersteunings Profiel

Voor alle scholen is het wettelijk verplicht om per augustus 2014 een School Ondersteunings Profiel (SOP) te hebben. Deze verplichting geldt voor de reguliere basisscholen, de speciale basisscholen en de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Enkele jaren geleden zijn de eerste profielen met de scholen opgesteld. In de loop van de tijd zijn functies en kenmerken toegevoegd. De naam is daarmee gewijzigd van Zorgprofiel naar School Ondersteunings Profiel (SOP). In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning de school nu kan realiseren en hoe de school zich wil ontwikkelen (ambities). Anders gezegd: de mate waarin de school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen en dat in de toekomst wil doen.

Het SOP wordt door het bestuur van de school vastgesteld na advies van de (G)MR van de school.
Het samenwerkingsverband geeft in het Ondersteuningsplan het beleid aan voor het ondersteunen van ambities.

Download

School Ondersteunings Profiel SOPModel SOP blancoScan IJkpunten BasisondersteuningSOP Advies Benodigde documenten

Vereniging samenwerkingsverband Unita

In de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2020 is ingestemd met een nieuwe governance structuur met een Commissie van Toezicht en een directeur bestuurder.

Dit heeft geleid tot de gewijzigde Statuten van Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Primair Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

Download

Statuten samenwerkingsverband UnitaBestuurs- en toezichtreglement