Voor ieder kind een passende plek

Soms heeft een (aanstaande) leerling extra of speciale onderwijsbehoeften die de basisondersteuning van de school overstijgen. De school kan samen met de ouders voor deze hulpvraag een multidisciplinair overleg (MDO) aanvragen bij Unita. Daarvoor wordt met een digitaal groeidocument gewerkt. Voor het aanvragen van een groeidocument wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers.

Aan de hand van het ingevulde groeidocument wordt door het Loket van Unita een trajectbegeleider van Unita toegewezen. Deze trajectbegeleider organiseert samen met school (intern begeleider, leerkracht, eventueel directeur, ouders en indien mogelijk de leerling zelf) een multidisciplinair overleg (MDO). Het is vaak heel verhelderend en positief als de leerling zelf deelneemt aan het MDO. Lukt dat niet, of is dat niet gewenst, dan is het invullen van het kindformulier een goede manier om de vragen en behoeften van de leerling mee te nemen in het overleg.

Het MDO levert een overzicht van stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, van het onderwijs en de opvoeding. Er ontstaat inzicht in de wisselwerking en afstemming tussen de onderwijs- en opvoedingssituatie. Een analyse hiervan geeft uitzicht op de te bereiken doelen en de gewenste aanpak. Wat is wenselijk, wat is haalbaar? Hiervoor worden een planning en vervolgafspraken gemaakt. Ter info vindt u een checklist met factoren die vanuit de opvoeding ondersteunend zijn voor een constructieve samenwerking tussen school en ouders.

De behoeften van leerling, school en ouders worden verwoord in een aanvraag bij Unita van een onderwijs(zorg)arrangement. Dit kan bijvoorbeeld zijn: observatie, onderzoek, ambulante begeleiding, inschakeling van externe hulp of begeleiding. Het Loket neemt hierover een besluit en wijst deskundigen toe uit het samenwerkingsverband.

Na afloop van elk MDO wordt mondeling geëvalueerd: wat ging goed in dit overleg, wat kan een volgende keer beter. Aan het einde van het MDO-traject worden aan ouders, intern begeleider en leerkracht enkele evaluatievragen gesteld over de werkwijze en de ingezette arrangementen.

Handelingsgericht werken

Binnen samenwerkingsverband Unita wordt Handelingsgericht Werken (HGW) als fundament gehanteerd. Het gaat altijd om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt. Handelingsgericht werken (HGW) is een planmatige en regelmatig herhaalde werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, intern begeleider, directeur en externe betrokkenen) zeven uitgangspunten toepassen:

  • Doelgericht werken: het schoolteam formuleert korte en lange termijn doelen voor leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
  • De onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal. Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te behalen?
  • Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving (dit kind – op deze school – in deze groep – bij deze leerkracht – van deze ouders – in deze buurt)
  • Leerkrachten realiseren passend onderwijs en dragen daarmee bij aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.
  • Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
  • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.

 

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen en coachen vinden in dit boek veel handvatten.

Kortom: bundel de krachten, met communicatie als sleutelwoord. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast.

Bestel het boek

Werkwijze MDO

Filmimpressie Lorentzschool