Ouders en Passend Onderwijs

De invoering van de wet Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en school. Met andere woorden: Samen Sterk!

Ouders worden door de schoolbesturen in het samenwerkingsverband gezien als educatieve en pedagogische partners. De ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling, het leren, het welzijn en de opvoeding van het kind.

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken en elkaar aanspreken op hun taken om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Basisscholen (schoolbesturen) hebben zorgplicht gekregen. Dit houdt in dat iedere school verplicht is een kind na inschrijving binnen 6 tot 10 weken een bij zijn onderwijsbehoeften passende plek aan te bieden. Dit kan op de school van inschrijving zijn, maar ook op een andere basisschool, een Speciale (Basis) School of een “tussenvorm”. Scholen (besturen) werken daarom samen in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In deze regio is dat Unita. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk.

Naast de zorgplicht van de school is de informatieplicht aan ouders van groot belang.
De school is het eerste aanspreekpunt voor de gang van zaken op school, het welzijn van de leerlingen, de juiste onderwijsvorm voor het kind, procedures, etc.

Bij kinderen vanaf 3,5 jaar kan Unita om advies worden gevraagd welk schooltype het best passend is. Dat kan door ouders, een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf worden gedaan.

De basisscholen kunnen bij Unita terecht met hulpvragen als school niet zo vanzelfsprekend gaat. Bijvoorbeeld wanneer

  • Het kind problemen heeft op school
  • Het kind extra begeleiding nodig heeft
  • Sprake is van meer- of hoogbegaafdheid
  • Het kind naar een andere school moet, omdat het onderwijs daar beter aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind

Voor ouders die ondersteuning nodig hebben is het van belang dat deze vraag ook bij de school bekend is.
Ondersteuning vanuit Unita wordt door de school aangevraagd altijd in samenspraak met de ouders. Dit loopt via de handelingsgerichte werkwijze MDO (Multi Disciplinair Overleg). Tijdens een MDO zijn aanwezig de ouders, leerkracht, intern begeleider, de ouders en een traject begeleider vanuit Unita.

In het MDO worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling bepaald. Daarbij worden ook de ondersteuningsbehoeften van de ouders en leerkracht besproken.
Voor opvoedondersteuning is soms verwijzing naar een externe organisatie nodig. Het samenwerkingsverband kan indien noodzakelijk ondersteuning van de leerkracht bieden.

Een aanvraag voor een MDO verloopt via een digitaal Groeidocument.