De invoering van de wet Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen ouders en school. Met andere woorden: samen sterk!

Ouders worden door de schoolbesturen in het samenwerkingsverband gezien als educatieve en pedagogische partners. De ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling, het leren, het welzijn en de opvoeding van het kind.

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken en elkaar aanspreken op hun taken om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

In onze regio werken alle scholen (besturen) samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs (Unita). Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk.

De school is het eerste aanspreekpunt voor de gang van zaken op school, het welzijn van de leerlingen en de juiste onderwijsvorm voor de leerling. In eerste instantie zal school samen met ouders bekijken wat de leerling nodig heeft en hierop het onderwijsaanbod afstemmen. Alle scholen bieden minimaal de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig (school is dan ‘handelingsverlegen’). In samenspraak met de ouders vraagt de intern begeleider van school dan ondersteuning bij Unita aan. Dit loopt via de handelingsgerichte werkwijze MDO (multidisciplinair overleg). Tijdens een MDO zijn aanwezig: de ouders, leerkracht, intern begeleider en een traject begeleider vanuit Unita. In het MDO worden de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling bepaald en ook de ondersteuningsbehoeften van de ouders en leerkracht besproken.

Voor opvoedondersteuning is soms verwijzing naar een externe organisatie nodig. Het samenwerkingsverband kan indien nodig ondersteuning aan de leerkracht bieden. Voor de aanvraag van een MDO is altijd toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Noëlle Pameijer schreef “Met plezier naar school” vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen en coachen vinden in dit boek veel handvatten.

Kortom: bundel de krachten, met communicatie als sleutelwoord. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast.

Bekijk de flyer “Welkom voor ouders”.
Bekijk meer informatie bij het boek.

Bekijk meer informatie voor ouders:
Filmimpressie: Expertisepool