Ontwikkelingsperspectief

Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP).

In dit plan beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau wordt nagestreefd? Wat is de verwachte uitstroombestemming en de onderbouwing daarvoor?

Ook staat erin welke extra ondersteuning de school biedt. De school overlegt met de ouders over de invulling (handelingsdeel) van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Indien vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ondersteuning wordt ontvangen, dient een ontwikkelingsperspectief (OPP) te worden opgesteld en bij BRON te worden geregistreerd.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van de school en in het groeidocument van de individuele leerling.

Er hoeft geen ontwikkelingsperspectief (OPP)  te worden opgesteld voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder het basisondersteuning, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

De scholen voor speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs moeten voor alle leerlingen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen.

Binnen Unita is als communicatiemiddel over het ontwikkelingsperspectief (OPP) een OPP-trap ontwikkeld. Hiervan kan facultatief gebruik worden gemaakt evenals van het Format dat conform de eisen van de Inspectie is opgesteld.

Daarnaast is voor kleuters / jonge leerlingen een speciaal format Ontwikkelingsperspectief (OPP) ontwikkeld; ook dit format kan desgewenst worden gebruikt.

Voor meer achtergrondinformatie klik hier.