Samenvatting Arrangement Plus

Voor extra ondersteuningsvragen die de basisondersteuning overstijgen en complex zijn, is het Arrangement Plus ontwikkeld. Dit arrangement bestaat uit de toekenning van een bedrag dat ingezet wordt voor extra begeleiding van de leerling waarmee hij of zij op de huidige school kan blijven. Schoolbestuur en het samenwerkingsverband nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid door ieder de helft van het bedrag te betalen. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Andere leerlingen mogen meeliften. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding in de klas.

Voor de aanvraag van het Arrangement Plus is altijd het akkoord van het schoolbestuur nodig. Het arrangement is voor maximaal één schooljaar, en eindigt altijd aan het einde van het schooljaar (31 juli). Zo nodig kan voor een volgend schooljaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Na afloop van het schooljaar volgt altijd een inhoudelijke evaluatie (via het evaluatieformulier met verplichte bijlagen) met de nota’s van de totale kosten. Dien beide documenten tegelijkertijd in via het Groeidocument.

Na bespreking van de evaluatie in het Loket, volgt uitbetaling door Unita aan het bestuur van de betreffende school met een maximum van 50% van het in de aanvraag begrote bedrag.

 

Meer weten, bekijk onderstaande video

Voor wie

Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school met een Groeidocument en een MDO aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt. Het gaat om leerlingen die zonder deze hulp niet op school zouden kunnen blijven.

 • De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning en is helder in het Groeidocument geformuleerd
 • Er is consensus over de passendheid van het arrangement bij schoolbestuur, directie, IB-er, leerkracht, ouders en expert(s) van Unita
 • De huidige school is de meest passende plek voor de leerling
 • Als een Arrangement Plus kan worden gecombineerd en uitgevoerd voor meerdere leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft dit de voorkeur
 • Het Arrangement Plus geldt voor maximaal 1 schooljaar. Een Arrangement Plus kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Aanvragen

Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt. Dit kan worden omschreven in het Groeidocument (onderdeel 1A t/m 1D en in de MDO verslagen).

In de bestuursaanvraag wordt het Arrangement Plus toegelicht. Er worden SMART doelen geformuleerd. De wijze van uitvoering is vastgesteld, school zoekt zelf iemand die de begeleiding kan uitvoeren. Zonder schriftelijk akkoord van het schoolbestuur kan het Arrangement Plus niet worden toegekend.

De bestuursaanvraag wordt bij het Loket ingediend via het Groeidocument.
Als bijlagen zijn nodig:

 • Het ingevulde formulier ‘Bestuursaanvraag Arrangement Plus’
 • Een recent (niet ouder dan een half jaar) en goed gedocumenteerd OPP (handelingsdeel ondertekend door de ouders)
 • In de bestuursaanvraag geeft het schoolbestuur een gedetailleerde begroting van de te verwachten kosten

Toekennen

 • Het Loket beoordeelt of de ondersteuningsvraag de basisondersteuning overstijgt.
 • Als het Loket de aanvraag positief beoordeelt ontvangt het schoolbestuur en de school via de mail het schriftelijk akkoord van de directeur van Unita.

Uitvoeren

 • De extra ondersteuner voert het arrangement uit en houdt contact met leerkracht en IB-er.
 • De IB-er (niet de Traject Begeleider) stuurt de extra-ondersteuner inhoudelijk aan

Afronden

 • Na afloop wordt het Arrangement Plus met het Evaluatieformulier inhoudelijk geëvalueerd door de betrokkenen
 • Het met de evaluatie-uitkomsten bijgewerkte OPP, handelingsdeel ondertekend door ouders, moet in het Groeidocument worden geplaatst
 • Het verslag van de ondersteuning / begeleiding moet in het Groeidocument worden toegevoegd
 • Het Evaluatieformulier wordt voor het einde van het schooljaar via het Groeidocument ingediend
 • De verantwoording aan Unita van de totale kosten (100%) van het arrangement ligt na afloop bij het schoolbestuur en wordt zo spoedig mogelijk aan het eind van het schooljaar via het Groeidocument ingediend.
 • Na ontvangst van de financiële verantwoording en het ingevulde evaluatieformulier wordt het deel dat Unita bijdraagt aan het schoolbestuur overgemaakt. Hierbij worden alle arrangementen van de school gebundeld
 • Schoolbestuur en school ontvangen hierover schriftelijk bericht
 • De uiteindelijke bijdrage van Unita is nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten met een begrenzing van 50% van de in de aanvraag begrote kosten
 • Indien het arrangement niet meer wordt uitgevoerd voor de leerling (bijvoorbeeld bij vertrek naar een andere school) vervalt het resterende bedrag van het arrangement
 • Een eventuele verlenging geldt als een nieuwe aanvraag en dient als zodanig weer via het Groeidocument te worden ingediend.

Het stappenplan van aanvragen tot evalueren