Samenvatting Arrangement Plus

Samenwerkingsverband Unita draagt passend onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Deze middelen zijn gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning.

Daarnaast is voor extra ondersteuningsvragen die de basisondersteuning overstijgen en complex zijn, het Arrangement Plus ontwikkeld. Dit arrangement bestaat uit de toekenning van een bedrag dat ingezet wordt voor extra begeleiding van de leerling (een groepje leerlingen mag meeliften) waarmee hij of zij op de huidige school kan blijven. Schoolbestuur en het samenwerkingsverband nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid door ieder de helft van het bedrag te betalen. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding.

Voor de aanvraag van het Arrangement Plus is altijd het akkoord van het schoolbestuur nodig. Het arrangement is voor maximaal één schooljaar, in ieder geval tot het einde van het schooljaar (31 juli). Zo nodig kan voor een volgend schooljaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Na afloop van het schooljaar volgt altijd (tegelijkertijd in te dienen via het Groeidocument):

 • een inhoudelijke evaluatie (via het evaluatieformulier met verplichte bijlagen)
 • de nota’s van de totale kosten

Na bespreking hiervan in het Loket, volgt uitbetaling door Unita aan het bestuur van de betreffende school met een maximum van 50% van het in de aanvraag begrote bedrag.

Aanvraag

Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt. Dit kan worden omschreven in het Groeidocument (onderdeel 1A t/m 1D en in de MDO verslagen). Als bijlagen zijn nodig:

 • Het ingevulde formulier ‘Bestuursaanvraag Arrangement Plus’
 • Het OPP (niet ouder dan een half jaar)

Criteria Arrangement Plus 

Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school met een Groeidocument en een MDO aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt.

 • Er is consensus over de passendheid van het arrangement bij schoolbestuur, directie, IB-er, leerkracht, ouders en expert(s) van Unita
 • De huidige school is de meest passende plek voor de leerling
 • Als een Arrangement Plus kan worden gecombineerd en uitgevoerd voor meerdere leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft dit de voorkeur
 • De IB-er (niet de Traject Begeleider) stuurt de extra-ondersteuner inhoudelijk aan
 • Het schoolbestuur vraagt het Arrangement Plus aan met het formulier “Bestuursaanvraag Arrangement Plus”. Zonder schriftelijk akkoord van het schoolbestuur kan het Arrangement Plus niet worden toegekend
 • Het Arrangement Plus geldt voor maximaal 1 schooljaar. Er kan geen Arrangement Plus met terugwerkende kracht aangevraagd worden

Groeidocument / MDO

 • De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning en is helder in het Groeidocument geformuleerd
 • Een recent (niet ouder dan een half jaar) en goed gedocumenteerd OPP (handelingsdeel ondertekend door de ouders) is in het Groeidocument geplaatst
 • Er worden SMART doelen geformuleerd
 • De wijze van uitvoering is vastgesteld
 • De bestuursaanvraag wordt bij het Loket ingediend via het Groeidocument

Aanvraag

 • Het aanvraagformulier is aangevuld met relevante bijlagen en ondertekend door het schoolbestuur
 • Als het Loket de aanvraag positief beoordeeld ontvangt het schoolbestuur en de school via de mail het schriftelijk akkoord van de directeur van Unita. Ook wordt het als bijlage in het Groeidocument geplaatst.

Financiën

 • In de bestuursaanvraag geeft het schoolbestuur een gedetailleerde begroting van de te verwachten kosten
 • De uiteindelijke bijdrage van Unita is nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten met een begrenzing van 50% van de in de aanvraag begrote kosten
 • De verantwoording aan Unita van de totale kosten (100%) van het arrangement ligt na afloop bij het schoolbestuur en wordt zo spoedig mogelijk aan het eind van het schooljaar via het Groeidocument ingediend.
 • Na ontvangst van de financiële verantwoording en het ingevulde evaluatieformulier wordt het deel dat Unita bijdraagt aan het schoolbestuur overgemaakt.
 • Hierbij worden alle arrangementen van de school gebundeld
 • Schoolbestuur en school ontvangen hierover schriftelijk bericht
 • Indien het arrangement niet meer wordt uitgevoerd voor de leerling (bijvoorbeeld bij vertrek naar een andere school) vervalt het resterende bedrag van het arrangement

Evaluatie

 • Na afloop wordt het Arrangement Plus met het Evaluatieformulier inhoudelijk geëvalueerd door de betrokkenen
 • Het met de evaluatie-uitkomsten bijgewerkte OPP, handelingsdeel ondertekent door ouders, moet in het Groeidocument worden geplaatst
 • Het verslag van de ondersteuning / begeleiding moet in het Groeidocument worden toegevoegd
 • Het Evaluatieformulier wordt voor het einde van het schooljaar via het Groeidocument ingediend
 • Een eventuele verlening geldt als een nieuwe aanvraag en dient als zodanig weer via het Groeidocument te worden ingediend