Samenvatting

Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Dit is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Daarnaast is voor extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt, het Arrangement Plus ontwikkeld. Dit arrangement bestaat uit de toekenning van een bedrag dat kan worden ingezet voor extra begeleiding voor de leerling waarmee hij of zij op de huidige school kan blijven. Schoolbestuur en het samenwerkingsverband nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid door ieder de helft van het bedrag te betalen. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen.

Voor de aanvraag van dit arrangement is altijd het akkoord nodig van het schoolbestuur. Het arrangement is voor maximaal één schooljaar, in ieder geval tot het einde van het schooljaar. Zo nodig kan voor een volgend schooljaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Na afloop van het schooljaar volgt altijd een inhoudelijke evaluatie (via het evaluatieformulier).Na ontvangst hiervan, inclusief de nota’s van het bestede bedrag, volgt uitbetaling.

Aanvraag

Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt. Dit kan worden omschreven in onderdeel 1A tm 1D (en in de MDO verslagen). Als bijlagen zijn nodig:

 • Het ingevulde formulier ‘Bestuursaanvraag Arrangement Plus’
 • Het OPP (niet ouder dan een half jaar)

Criteria Arrangement Plus 

Uitgangspunten

Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Dit bedrag is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Daarnaast is voor extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt het Arrangement Plus ontwikkeld. Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school met een Groeidocument en een MDO aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt.

Het bestuur vraagt dit Arrangement-Plus aan met het formulier “Bestuursaanvraag Arrangement Plus”. Zonder akkoord van het schoolbestuur kan dit arrangement niet worden verleend.

Groeidocument

 • De hulpvraag is helder in het Groeidocument geformuleerd;
 • De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning;
 • Het betreft een meervoudige complexe ondersteuningsvraag;
 • De bestuursaanvraag wordt bij het Loket ingediend via het Groeidocument.

MDO

 • Er is consensus over de passendheid van het arrangement bij schoolbestuur, directie, IB-er, leerkracht, ouders en expert(s) van Unita;
 • Ook is de conclusie getrokken dat de huidige school voor de leerling de meest passende plek is;
 • In de aanvraag Arrangement Plus worden heldere doelen gesteld en plannen beschreven (Handelingsplan of Groepsplan) via de SMART-methodiek;
 • Een goed gedocumenteerd OPP is in het Groeidocument geplaatst;
 • Als een (bestaand) arrangement kan worden gecombineerd voor meerdere leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft dit de voorkeur en wordt dit gezien als een groepsarrangement; in dit geval worden de namen van alle betrokken individuele leerlingen doorgegeven;
 • De IB-er (niet de Traject Begeleider) stuurt de extra-ondersteuner inhoudelijk aan.

Financiën

 • Bij de start van het Arrangement Plus geeft het schoolbestuur een overzicht van de reële kosten en moet Unita een schriftelijk akkoord geven.
 • De uiteindelijke bijdrage van Unita is nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten.
 • De verantwoording aan Unita van de totale kosten (100%) van het arrangement ligt na afloop van het arrangement bij het schoolbestuur. De verantwoording wordt uiterlijk in oktober na afloop van het schooljaar waarin het arrangement is uitgevoerd ingediend. Na 1 november vervalt de verplichting voor Unita om bij te dragen.
 • De financiële verantwoording kan worden gemaild aan financien@swvunita.nl.
 • Na ontvangst wordt het deel dat Unita bijdraagt aan het schoolbestuur overgemaakt. Unita keert niet meer uit dan waarvoor Unita een schriftelijk akkoord heeft gegeven.
 • Dit arrangement is voor maximaal één schooljaar, in ieder geval tot einde schooljaar;
 • Indien het arrangement niet meer wordt uitgevoerd voor de leerling (bijvoorbeeld bij vertrek naar een andere school) vervalt het resterende bedrag van het arrangement;

Evaluatie

 • Na afloop wordt het Arrangement Plus inhoudelijk geëvalueerd door de betrokkenen.
 • In de evaluatie moet ten minste worden beschreven welke doelen zijn bereikt en waarom en welke doelen niet zijn bereikt en waarom; evenals de stimulerende en belemmerende factoren;
 • Het met de evaluatie-uitkomsten bijgewerkte OPP moet in het Groeidocument worden geplaatst.
 • Het evaluatieformulier moet uiterlijk voor 1 juli als bijlage via het Groeidocument worden verzonden.
 • Een eventuele vervolgaanvraag, volgt dezelfde stappen als een nieuwe aanvraag.

Het proces loopt door als de vraag met ‘ja’ is beantwoord of de actie is afgerond.