Bestuursaanvraag Arrangement Plus

Uitgangspunten:

Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Dit is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Daarnaast is voor extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt het Arrangement Plus ontwikkeld. Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school ineen Groeidocument en een MDO aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt.

Het bestuur vraagt dit Arrangement-Plus aan middels het formulier “Bestuursaanvraag Arrangement Plus”. Zonder akkoord van het schoolbestuur kan dit arrangement niet worden verleend.

Formulieren

Klik hier en download de formulieren:
Bestuursaanvraag Arrangement PlusEvaluatie Arrangement Plus

Groeidocument

 • De hulpvraag is helder in het Groeidocument geformuleerd
 • De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning
 • Het betreft een meervoudige complexe ondersteuningsvraag
 • De bestuursaanvraag wordt bij het Loket ingediend via het Groei Document

MDO

 • Er is consensus over de passendheid van het arrangement bij schoolbestuur, directie, IB, leerkracht, ouders en expert(s) van Unita
 • Ook is de conclusie getrokken dat de huidige school voor de leerling de meest passende plek is;
 • In de aanvraag Arrangement Plus worden heldere doelen gesteld en plannen beschreven (Handelingsplan of Groepsplan) via de SMART-methodiek;
 • Een goed gedocumenteerd OPP is in het Groeidocument geplaatst;
 • Als een (bestaand) arrangement kan worden gecombineerd voor meerdere zorgleerlingen heeft dit de voorkeur en wordt dit gezien als een groepsarrangement; in dit geval worden de namen van alle betrokken individuele leerlingen doorgegeven.
 • De IB-er (niet de Traject Begeleider) stuurt de extra-ondersteuner inhoudelijk aan.

Financiën

 • Voorafgaand aan de start van het Arrangement Plus geeft het schoolbestuur een overzicht van de reële kosten en moet Unita een schriftelijk akkoord hebben gegeven
 • De uiteindelijke bijdrage van Unita is nooit meer dan 50% van de werkelijk gemaakte en verantwoorde kosten
 • De verantwoording aan Unita van de totale kosten (100%) van het arrangement ligt na afloop van het arrangement bij het schoolbestuur. De verantwoording wordt uiterlijk in oktober na afloop van het schooljaar waarin het arrangement is uitgevoerd ingediend. Indien op 1 november na afloop van het schooljaar waarin het arrangement is uitgevoerd geen verantwoording is ingediend dan vervalt de verplichting voor Unita om bij te dragen
 • De financiële verantwoording kan worden gemaild aan van.der.wal@swvunita.nl
 • Na ontvangst wordt het deel dat Unita bijdraagt aan het schoolbestuur overgemaakt. Unita keert niet meer uit dan waarvoor Unita een schriftelijk akkoord heeft gegeven
 • Dit arrangement is voor maximaal één schooljaar, in ieder geval tot einde schooljaar; zo nodig kan voor een volgend schooljaar opnieuw een Arrangement Plus worden aangevraagd met een geactualiseerd Groeidocument
 • Indien het arrangement niet meer wordt uitgevoerd voor de leerling (bijvoorbeeld bij vertrek naar een andere school) vervalt het resterende bedrag van het arrangement

Evaluatie

 • Na afloop wordt het Arrangement Plus inhoudelijk geëvalueerd door de betrokkenen
 • In de evaluatie moet ten minste worden beschreven welke doelen zijn bereikt en waarom en welke doelen niet zijn bereikt en waarom; evenals de bevorderende en belemmerende factoren
 • Het met de evaluatie-uitkomsten bijgewerkte OPP moet in het Groeidocument worden geplaatst
 • Evenals het evaluatieformulier dat uiterlijk voor 1 juli als bijlage via het Groeidocument moet worden verzonden
 • Een eventuele vervolgaanvraag, volgt dezelfde stappen als een nieuwe aanvraag