Werkwijze observatie

Bij observaties werken we volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Voor uitleg over de uitgangspunten van HGW, zie  “Werkwijze multidisciplinair overleg (MDO)”.

Dit betekent dat we doelgericht observeren en niet alleen naar de leerling kijken, maar ook naar de wisselwerking en afstemming. Denk aan de manier van lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) en de interacties tussen de leerling, leerkracht en medeleerlingen. De leerkracht is immers degene die het gedrag van de leerling in de groep kan beïnvloeden: de leerkracht doet ertoe, vooral bij de kwetsbare leerlingen.

Om het doel van de leerkracht helder te krijgen, bespreken we de observatie met haar/hem voor. We hebben het dan over wat de leerkracht nu al doet om het gewenste gedrag bij de leerling te bewerkstelligen, wat de leerkracht nog meer zou kunnen doen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Met andere woorden, samen met de trajectbegeleider brengt de leerkracht (en ib-er) in kaart wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en, uiteindelijk, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht: wat heeft hij/zij nodig om hieraan tegemoet te kunnen komen?

Op basis hiervan spreken we af waar de observatie zich op zal richten. Door deze samenwerking komt het concrete gedrag van de leerling én de leerkracht centraal te staan, zodat de uiteindelijke adviezen passend zijn. Bovendien kunnen we zodoende beter rekening houden met de realiteit van de leerkracht; lesgeven aan de hele groep en niet alleen die ene leerling.

Uiteraard bespreken we de observatie ook na, eerst met de leerkracht (en ib-er) en daarna in afstemming met de leerkracht, in het volgende MDO. Hierbij bespreken we ook wat ouder(s) en de leerling zelf kunnen doen om het gewenste gedrag op school te kunnen laten zien.

Om bovenstaande te concretiseren is er een observatiefolder leerkracht centraal gemaakt, waarin de mogelijke stappen rondom een observatie zijn weergegeven.

Doel van observeren is inzicht krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.

Deze folder beschrijft de stappen voor, tijdens en na de observatie.