Vacature: Coördinator Loket (m/v)

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het samenwerkingsverband Unita. Het samenwerkings- verband heeft de rechtsvorm van een vereniging met 30 leden (schoolbesturen).

Unita stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen wordt gewerkt met een vastgestelde basisondersteuning, die alle scholen kunnen bieden. Op deze wijze willen wij kinderen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden. Lukt dit niet dan kunnen onze scholen gebruikmaken van de bovenschoolse expertisepool via het Loket van Unita en van de speciale (basis) scholen. Een aanvraag hiervoor wordt gedaan via het Groeidocument. Unita volgt hierin de werkwijze van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor speciaal (basis) onderwijs.

Het kernteam binnen Unita is verdeeld over vier hoofdtaken (Communicatie en Opleidingen, Loket, Thuiszitters en Beleid en Bestuur). De coördinatoren op deze taken worden ondersteund door een Psycholoog Loket, een Administratief medewerker Loket en een Medewerker Toelaatbaarheidsverklaringen. Vanuit de pool (inleen) wordt ondersteuning geboden door een Coördinator expertisepool en twee deskundigen uit de TLV commissie.

Vanuit de staf wordt de Directeur ondersteund door een Controller en een Functionaris Gegevensbescherming.

Werkzaamheden

Het Loket functioneert als adviesorgaan wanneer een intern begeleider digitaal een hulpvraag indient (op het moment van handelingsverlegenheid van de school). Het Loket leest het groeidocument, voert (indien nodig) een adviesgesprek met de school en beoordeelt de vraag. Valt deze niet onder de basisondersteuning, dan beslist zij welke trajectbegeleider en/of pooldeskundige toegewezen wordt of kent, indien van toepassing, direct een passend arrangement toe.

Het Loket wordt bemenst door twee personen: een Coördinator Loket en een Psycholoog Loket. De taken worden verdeeld in onderlinge afstemming.

Taken

 • Screenen groeidocumenten met bijlagen van aangemelde leerlingen met een handelingsgerichte hulpvraag. Dit leidt tot een beoordeling en, indien van toepassing, toekenning van een passend arrangement. Dit doe je samen met je collega Psycholoog in het Loket.
 • Inhoudelijk spreekuur met het ‘veld’ en indien nodig bezoeken van scholen om de hulpvraag helder te krijgen.
 • Wekelijks bespreken en afstemmen van complexe hulpvragen met collega’s binnen het team en deskundigen uit de expertisepool.
 • Coördineren en bewaken van de kwaliteit en capaciteit van de expertisepool. Waar nodig afstemmen en gesprekken voeren met de partijen van wie we deskundigen inlenen (samen met de Directeur).
 • Signaleren actuele thema’s uit het veld; check of het aanbod van Unita is afgestemd op de vraag (dekkend netwerk).
 • Behoeften uit het veld vertalen naar nieuwe arrangementen en beleidsvoorstellen schrijven voor Bestuur en Directeur naar aanleiding van de monitoring in het Loket.
 • Registratie van de gegevens: verslag Loket, overzicht inzet expertisepool, vastlegging in het postboek en Parantion(groeidocument) van gegevens ten behoeve van maandelijkse rapportage en monitoring.
 • Deelname aan bijeenkomsten ter ondersteuning van het Loketproces (bijeenkomsten met Intern begeleiders, trajectbegeleiders en directeuren, psychologenoverleg, teamoverleggen Unita en Klankbordgroep Unita).
 • Afstemming met en aansturing van de administratief medewerker Loket.
 • Vervanging/waarnemen Directeur (bij afwezigheid).

Kennis en vaardigheden

 • Orthopedagoog/Psycholoog met ervaring in regulier en /of S(B)O onderwijs.
 • Kennis van het samenwerkingsverband, de (jeugd)zorgstructuur, het onderwijsveld en de sociale kaart in de regio.
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een school (regulier en S(B)O).
 • Kennis van de MDO aanpak en Unita werkwijze.
 • Affiniteit en/of ervaring met Passend Onderwijs.
 • Vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen (op gebied van leerlingenzorg/handelingsgericht werken).
 • In staat monitoringswerkzaamheden uit te voeren.
 • Vaardigheid in het afstemmen met en adviseren van intern begeleiders, ouders/verzorgenden, het onderwijsteam en het management.
 • Kennis van gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van leerling(en).
 • Kennis van achterliggende problematieken en gezinssystemen.

Competenties

 • Out of the box kunnen denken.
 • Empathische stijl en toch stevig en duidelijk.
 • Communicatief sterk.

Wat kan het samenwerkingsverband Unita jou bieden?

We bieden je ruimte om deze functie in samenspraak en samenwerking met de directeur van Unita in te vullen.

Je kunt jouw steentje bijdragen aan het Passend Onderwijs in onze regio en uiteindelijk aan de samenleving. Je wordt natuurlijk passend beloond conform de CAO PO, schaal 11. Start per 1 mei 2019 voor 1 jaar, bij voorkeur 1,0 fte (0,8 is bespreekbaar). Standplaats Bussum en/of Hilversum (en ambulant binnen reguliere of speciale scholen voor het basisonderwijs in Gooi en Vechtstreek).

Schriftelijke reacties graag vóór 11 februari 2019 via chantal.engels@swvunita.nl

De gesprekken zijn in principe gepland op:
Woe 13/2 tussen 9-12u
Vrij 15/2 tussen 13 en 17u
Ma 25/2 tussen 9-12u

Datum:
januari 2019

Organisatie:
Unita, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek voor het Primair Onderwijs

Werkterrein:
Onderwijsproces, Onderwijsbegeleiding

Activiteiten:
Begeleiden, verzorgen en regie voeren op hulpvragen binnen Unita met betrekking tot zorgleerlingen

Vacature: Coördinator Opleidingen en Communicatie (m/v)

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het samenwerkingsverband Unita. Het samenwerkings- verband heeft de rechtsvorm van een vereniging met 30 leden (schoolbesturen).

Unita stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen wordt gewerkt met een vastgestelde basisondersteuning, die alle scholen kunnen bieden. Op deze wijze willen wij kinderen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden. Lukt dit niet dan kunnen onze scholen gebruikmaken van de bovenschoolse expertisepool via het Loket van Unita en van de speciale (basis) scholen. Een aanvraag hiervoor wordt gedaan via het Groeidocument. Unita volgt hierin de werkwijze van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor speciaal (basis) onderwijs.

Het kernteam binnen Unita is verdeeld over vier hoofdtaken (Opleidingen en Communicatie, Loket, Thuiszitters en Beleid en Bestuur). De coördinatoren op deze taken worden ondersteund door een Psycholoog Loket, een Administratief medewerker Loket en een Medewerker Toelaatbaarheidsverklaringen. Vanuit de pool (inleen) wordt ondersteuning geboden door een Coördinator expertisepool en twee deskundigen uit de TLV commissie.

Vanuit de staf wordt de Directeur ondersteund door een Controller en een Functionaris Gegevensbescherming.

Werkzaamheden

Professionalisering en beter samenwerken in de regio tussen onderwijs en jeugdhulp en het verbeteren van de zichtbaarheid en de communicatie van Unita zijn belangrijke pijlers in het ondersteuningsplan 2018-2022. De Coördinator Opleidingen en Communicatie geeft hier invulling aan door het opzetten van een opleidingsplatform i.s.m. Qinas en het vormgeven en uitvoeren van een communicatieplan voor Unita.

De Coördinator Opleidingen en Communicatie wordt (deels) ondersteund door een administratief medewerker.

Taken

 • Invulling geven aan het opleidingscurriculum: ophalen van informatie bij besturen en stakeholders en contacten leggen met sprekers/docenten.
 • Plannen en organiseren van opleidingen, events en bijeenkomsten voor verschillende stakeholders binnen Unita (doorgaande lijn).
 • Vormgeven en beheren van het opleidingsplatform (webbased) in afstemming en in samenwerking met Qinas (samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO).
 • Opzetten en uitvoeren van het communicatie jaarplan voor Unita (pr en marketing).
 • Contentbeheer website en nieuwsbrief in samenwerking met externe webmaster en communicatie-adviesbureaus.
 • Bewaking huisstijl (materialen, logo, correspondentie, mail-formats, presentaties).
 • Unita vertegenwoordigen op netwerkbijeenkomsten.
 • Voorzitter werkgroep communicatie.
 • Vervanging/waarnemen lopende zaken (bij afwezigheid Directeur).

Kennis en vaardigheden

 • Opleiding op het gebied van Onderwijs(kunde) en/of Communicatie (HBO niveau).
 • Kennis van het samenwerkingsverband, de (jeugd)zorgstructuur, het onderwijsveld en de sociale kaart in de regio.
 • Kennis van en ervaring met het opzetten van leergangen.
 • Kennis van het onderwijsveld.
 • Vaardigheid in het schakelen en afstemmen met verschillende stakeholders (intern begeleiders, ouders/verzorgenden, het onderwijsteam, management, bestuur, zorg- en netwerkpartners in de regio).
 • Organisatiesensitief zijn in een complexe netwerkomgeving.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Kennis van website beheer.
 • Organisatorische vaardigheden.

Competenties

 • Communicatief sterk.
 • Ambitieus en creatief.

Wat kan het samenwerkingsverband Unita jou bieden?

We bieden je ruimte om deze functie in samenspraak en samenwerking met de directeur van Unita in te vullen.

Je kunt jouw steentje bijdragen aan het Passend Onderwijs in onze regio en uiteindelijk aan de samenleving. Je wordt natuurlijk passend beloond conform de CAO PO, schaal 10 (afhankelijk van functiewegingstraject). Start per 1 mei 2019 voor 1 jaar, 0,5 of 0,6 fte. Standplaats Bussum en/of Hilversum (en ambulant op de scholen in de Gooi en Vechtstreek).

Schriftelijke reacties graag vóór 11 februari 2019 via chantal.engels@swvunita.nl

De gesprekken zijn in principe gepland op:
Di 5/3 tussen 9 en 12u
Woe 6/3 tussen 14 en 17u

Datum:
januari 2019

Organisatie:
Unita, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek voor het Primair Onderwijs

Werkterrein:
Onderwijskunde, Marketing en Communicatie

Activiteiten:
Beheer en uitvoer jaarplannen Opleidingen en Communicatie met betrekking tot interne en externe samenwerkingspartners op het gebied van Passend Onderwijs in Gooi en Vechtstreek