Groeidocument

Voor het aanvragen van een multidisciplinair overleg (MDO) wordt een groeidocument gebruikt.

Dit digitale formulier wordt met toestemming van ouders door school aangevraagd bij het loket van Unita. Met dit formulier geven ouders toestemming om de gegevens te delen met Unita. Ouders/verzorgers ontvangen van school een deellink, waarmee zij ook toegang hebben tot het groeidocument. Uitgangspunt is dat wij transparant willen werken. Voor alle betrokkenen is zo steeds duidelijk welke stappen en afspraken er gemaakt worden.

Als het groeidocument door het loket is geopend, vullen school (meestal de intern begeleider) en ouders gezamenlijk in wat zij met hulp van Unita willen bereiken voor de leerling, de school/ leerkracht en de thuissituatie. Ook de leerling zelf wordt betrokken door samen met de leerkracht of intern begeleider het kindformulier in te vullen.

Als de hulpvraag is geformuleerd en ondersteunende informatie is toegevoegd wordt het groeidocument digitaal verzonden aan het loket. Elke week bespreekt het loket de ontvangen groeidocumenten en wijst een trajectbegeleider toe, die de regie zal voeren over de hulpvraag aan Unita. De trajectbegeleider neemt binnen twee weken contact op met school om een afspraak te maken voor een multidisciplinair overleg. De intern begeleider is de schakel tussen ouders en Unita. De trajectbegeleider houdt contact met de intern begeleider over het verloop van het traject.

Het groeidocument kent vier onderdelen. Navigatie verloopt eenvoudig via de inhoudsopgave in de linkerkolom die op elke pagina zichtbaar is.

  1. Aanmelding en informatie: algemene gegevens, specifieke leerlinggegevens en beschrijving van de hulpvraag.
  2. Loketbesprekingen: de terugkoppeling na bespreking in het loket.
  3. MDO’s: de verslaglegging van de MDO’s
  4. Afsluiting: na afronding van de ingezette ondersteuning zal ouders en school worden gevraagd een aantal evaluatievragen in te vullen.

Het digitale groeidocument is beveiligd, het privacyreglement is van toepassing en alle medewerkers van Unita werken volgens de afspraken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over Privacy.