Groeidocument

Voor het aanvragen van een multidisciplinair overleg (MDO) wordt een groeidocument gebruikt.

Dit digitale formulier wordt met toestemming van ouders door school aangevraagd bij het loket van Unita. Met dit formulier geven ouders toestemming om de gegevens te delen met Unita. Ouders/verzorgers ontvangen van school een deellink, waarmee zij ook toegang hebben tot het groeidocument. Uitgangspunt is dat wij transparant willen werken. Voor alle betrokkenen is zo steeds duidelijk welke stappen en afspraken er gemaakt worden.

Als het groeidocument door het loket is geopend, vullen school (meestal de intern begeleider) en ouders gezamenlijk in wat zij met hulp van Unita willen bereiken voor de leerling, de school/ leerkracht en de thuissituatie. Ook de leerling zelf wordt betrokken door samen met de leerkracht of intern begeleider het kindformulier in te vullen.

Als de hulpvraag is geformuleerd en ondersteunende informatie is toegevoegd wordt het groeidocument digitaal verzonden aan het loket. Elke week bespreekt het loket de ontvangen groeidocumenten en wijst een trajectbegeleider toe, die de regie zal voeren over de hulpvraag aan Unita. De trajectbegeleider neemt binnen twee weken contact op met school om een afspraak te maken voor een multidisciplinair overleg. De intern begeleider is de schakel tussen ouders en Unita. De trajectbegeleider houdt contact met de intern begeleider over het verloop van het traject.

Het groeidocument kent vier onderdelen. Navigatie verloopt eenvoudig via de inhoudsopgave in de linkerkolom die op elke pagina zichtbaar is.

  1. Aanmelding en informatie: algemene gegevens, specifieke leerlinggegevens en beschrijving van de hulpvraag.
  2. Loketbesprekingen: de terugkoppeling na bespreking in het loket.
  3. MDO’s: de verslaglegging van de MDO’s
  4. Afsluiting: na afronding van de ingezette ondersteuning zal ouders en school worden gevraagd een aantal evaluatievragen in te vullen.

Het digitale groeidocument is beveiligd, het privacyreglement is van toepassing en alle medewerkers van Unita werken volgens de afspraken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over Privacy.

In een aantal stappen de procedure Groeidocument. Wie (school-IB’er-ouders / Unita / TB’er) onderneemt welke actie?Instructie voor de IB'er. - Inloggen, overzicht groepen, overzicht leerlingen, bestanden uploaden-hernoemen-verplaatsen-verwijderen, deellink versturen-beheren
Handleiding Groeidocument 2.0 voor IB'ers en ouders - Toegang voor aanvragers (IB'ers) - Toegang voor ontvangers met een deellink (ouders/verzorgers)

Hoe kan ik een Groeidocument aanvragen?

De intern begeleider vult een aanvraagformulier Groeidocument in. Deze moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers en kan daarna worden ingestuurd aan het Loket.

> Aanvraagformulier Groeidocument

Ik heb het Groeidocument ingevuld, wat nu?

Als het Groeidocument op dinsdag voor 12 uur wordt ingestuurd aan het Loket (1D, button in het Groeidocument ‘insturen loket’ – denk aan opslaan), wordt de aanvraag op woensdag in het Loket besproken en volgt uiterlijk een werkweek erna een terugkoppeling.

Hoe lang blijft het Groeidocument open staan?

Zolang de hulpvraag actueel blijft en de school handelingsverlegen. De trajectbegeleider sluit het Groeidocument af als school en leerling zelf verder kunnen met de ingezette ondersteuning en regie vanuit Unita niet meer nodig is. Na afsluiting door de trajectbegeleider blijft het Groeidocument nog 3 maanden open voor aanvulling en evt overdracht naar de nieuwe school.

Er is één uitzondering: bij een Arrangement plus blijft het Groeidocument open totdat de evaluatie ontvangen is.

Kunnen we een Trajectbegeleider krijgen die we al kennen?

Het Loket wijst de trajectbegeleiders toe op basis van expertise en beschikbaarheid. Waar mogelijk zullen ze de aanvraag honoreren. Noteer de voorkeur bij de hulpvraag 1D.

Wie sluit het Groeidocument af?

De trajectbegeleider sluit het Groeidocument af als de hulpvraag is beantwoord en school en leerling zelf verder kunnen met de ingezette ondersteuning. Na afsluiting door de trajectbegeleider blijft het Groeidocument nog 3 maanden open voor aanvulling en evt overdracht naar de nieuwe school. Er is één uitzondering: bij een Arrangement plus blijft het Groeidocument open totdat de evaluatie ontvangen is.

Kan ik het Groeidocument opslaan in ons eigen leerlingvolgsysteem?

Ja. Het advies is -voordat het Groeidocument gesloten wordt- een pdf (via de button ‘print’ in de inhoudsopgave van het Groeidocument (afdrukken naar pdf-bestand)) van het Groeidocument te maken en toe te voegen aan het LVS.

NB: Het Groeidocument is GEEN LVS, maar een middel om privacy-gevoelige informatie veilig met elkaar te delen.

Wat is de sluitingsdatum voor de aanvraag van een Arrangement Plus?

Arrangementen Plus kunnen gedurende het schooljaar worden aangevraagd maar eindigen altijd aan het eind van het schooljaar. Is een verlenging gewenst, dan kan opnieuw een aanvraag worden gedaan.