Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Het is mogelijk dat binnen het traject multidisciplinair overleg (MDO) school en ouders tot de conclusie komen dat de huidige school niet (meer) in voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, ook niet met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Met de trajectbegeleider komen de deelnemers aan het multidisciplinair overleg (MDO) gezamenlijk tot een advies op welk type school het beste aan de onderwijsbehoeften tegemoet kan worden gekomen. Dit kan een andere reguliere school voor basisonderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs is volgens de wet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband vereist. Deze moet aangevraagd worden door of namens het bestuur van de verwijzende school.

Het groeidocument wordt (met toestemming van de ouders) inclusief de bijlagen en het verslag van het multidisciplinair overleg (MDO) ter onderbouwing aan de aanvraag toegevoegd. Twee deskundigen zijn aangesteld om de Directeur van Unita te adviseren over de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Indien in het multidisciplinair overleg (MDO) een unaniem besluit is genomen, toetsen de aangestelde deskundigen marginaal en wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basis onderwijs (SBO) of speciaal onderwijs cluster 3 of 4 (SO) afgegeven.

Zowel de aanvrager van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als de ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. Het samenwerkingsverband Unita is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Kijk hier voor een overzicht van scholen voor speciaal (basis) onderwijs binnen Unita.

Kijk hier voor meer informatie over het proces van aanvragen.

Voor plaatsing in een school voor speciaal onderwijs cluster 1 (voor kinderen met visuele beperking) of speciaal onderwijs cluster 2 (voor kinderen met auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis) is er sprake van een landelijke regeling.