Samenvatting Taalgroep

Met het arrangement Taalgroep biedt Unita intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn leerlingen uit groepen 4, 5 en 6 met ernstige lees- en/of spellingproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces, ondanks extra interventie (Protocol Dyslexie). Andere leerproblematiek moet niet belemmerend zijn bij de begeleiding.

Het arrangement houdt in dat leerlingen drie dagen per week naar de Taalgroep gaan; de andere dagen zijn zij op hun eigen school. Zij blijven ook ingeschreven op de eigen basisschool. Er wordt les gegeven met eigen programma’s en systemen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen en de specifieke onderwijsbehoeften. Elk kind heeft een individueel traject, waarbij steeds weer gekeken wordt hoe het kind op termijn zo goed mogelijk kan aansluiten bij de groepsinstructie op de eigen school. De drie dagen staan vrijwel volledig in het teken van een zo vlot mogelijke ontwikkeling op bovengenoemde gebieden. Duur van de plaatsing is maximaal een jaar.

Elke dag wordt er ook één uur gerekend, want rekenen is een van de belangrijkste leergebieden binnen het onderwijs. Dit gebeurt met lesstof van de eigen school. De rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt.

De locaties waar dit arrangement geboden wordt, zijn:

 • Hilversum (de Annie M.G. Schmidtschool)
 • Huizen (De Wijngaard)

Het Loket beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor de Taalgroep. Doorgaans vindt overleg plaats met een taalspecialist. Voor alle criteria bij dit arrangement verwijzen we naar de notitie Arrangement Taalgroep.

Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan via het Groeidocument. Hierin moet informatie opgenomen worden over het (taal)voortraject):De school moet aantonen, met behulp van handelingsplannen, welke lees- en/of spellingsinterventies er zijn ondernomen en welk leerrendement het heeft opgeleverd.
Onderdelen 1A t/m 1D zijn zo volledig mogelijk ingevuld en in de bijlagen zijn de volgende gegevens te vinden:

 • Handelingsplannen
 • Compleet en zo recent mogelijk overzicht van toetsresultaten
 • Een geldig psychologisch onderzoek

Arrangement Taalgroep

In grote lijnen

De leerlingen komen van basisscholen die zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Unita. De toelating ligt bij Unita. Gedurende de plaatsing blijven de leerlingen ingeschreven op de eigen basisschool. De plaatsing is tijdelijk voor de duur van maximaal één jaar. Streven is om de leerlingen na een zo kort mogelijke, effectieve interventieperiode weer volledig terug te laten gaan naar hun eigen school. De parttime plaatsing en aansluitende terugplaatsing naar de oorspronkelijke school staan altijd voorop.

Leerlingen komen drie dagen per week naar de Taalgroep (dinsdag, woensdag en donderdag). De andere twee dagen (maandag en vrijdag) zijn zij op de eigen school. Zo kunnen sociale contacten in stand gehouden worden en blijven zij de leersystemen van de eigen school vasthouden. De Taalgroep heeft plaats voor 12 leerlingen. Tijdens het schooljaar wordt voor elke schoolvakantie doorgenomen welke leerlingen in aanmerking komen voor terugplaatsing. Wanneer een leerling teruggeplaatst is, wordt direct na de vakantie de lege plek weer opgevuld. Zo is er sprake van een optimale plaatsingssituatie gedurende het hele jaar. De leerlingen in de Taalgroep worden begeleid door groepsleerkrachten/begeleiders, gespecialiseerd in dyslexie.

Doelgroep

Leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 met ernstige lees- en/of spellingproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces, ondanks extra interventie (Protocol Dyslexie). Veelal lezen en spellen deze leerlingen niet vergelijkbaar met de andere kinderen van de eigen groep. Er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid bij de leerkrachten en kinderen.

Criteria voor plaatsing

Unita kan een tijdelijk arrangement afgeven voor plaatsing in de Taalgroep op basis van onderstaande criteria:

 1. Kinderen met een ernstige achterstand (±1½ jaar) op het gebied van lezen en spelling (het kind presteert voldoende op het gebied van rekenen);
 2. Leeftijdscategorie: kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs; Het aanvankelijk leesproces moet volledig doorlopen zijn.
 3. Hardnekkige problemen met automatiseren (DMT) score D of E. Klepelscore beneden de kritische standaardscore van 7;
 4. Een complete beschrijving van het (taal)voortraject in het Groeidocument door de desbetreffende school. De school moet aantonen, met behulp van handelingsplannen, welke lees- en/of spellingsinterventies er zijn ondernomen en welk leerrendement het heeft opgeleverd.

Bovendien zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk:

 1. De school is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de medewerkers Taalgroep over de ontwikkelingen van de leerling en is bereid om de nieuw verworven vaardigheden en inzichten van het kind passend te begeleiden in de verdere basisschoolsituatie;
 2. De ouders zijn bereid tot overleg over de Interventie, vorderingen en het toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de huiswerkopdrachten van hun kind gedurende de plaatsing, actief en serieus begeleiden en ondersteunen;
 3. Het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen en het intensieve programma om te gaan;
 4. De lees- en/of spellingsgebieden moeten het hoofdprobleem zijn bij de leerling. Enige comorbiditeit kan voorkomen, mits de lees- en/of spellingsproblemen echt het hoofdprobleem zijn. Andere leerproblematiek moet niet belemmerend werken bij de interventie.
 5. Een compleet en zo recent mogelijk overzicht van de toetsresultaten  moet worden aangeleverd.
 6. Hulpactiviteiten: Het Protocol Dyslexie is vanaf de onderbouw ingezet.

NB: Indien een psychologisch onderzoek wenselijk is dan wordt deze gebruikt om optimaal te kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en dient deze niet als criterium om leerlingen af te wijzen op grond van intelligentie.

Voor aanvang

Er wordt bij het Loket een MDO aangevraagd en een Groeidocument wordt door school en ouders ingevuld. Met behulp van het Groeidocument wordt tijdens het MDO samen besloten tot aanvraag van een plaatsing in de Taalgroep. De aanvraag wordt daarna nauwkeurig beoordeeld op grond van criteria en voorwaarden. Indien wenselijk, wordt er verzocht om nadere informatie; incidenteel wordt er in de eigen groep ook nog aanvullend geobserveerd door een Taalgroep medewerker. Als tot plaatsing besloten is, moet er door de directeur van het samenwerkingsverband nog akkoord gegeven worden.

Tijdens de plaatsing

Indien een plaatsing zinvol lijkt wordt er vanuit de Taalgroep contact gezocht met de eigen school en de ouders, om af te stemmen en kennis te maken. De eigen school en de ouders ontvangen een brief met de eerste informatie rond de plaatsing. Vanuit de Taalgroep gaan de medewerkers naar de eigen school om af te stemmen. Ouders en toekomstige leerling en soms ook de eigen leerkracht worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de Taalgroep.

Er zijn regelmatig contactmomenten met ouders en eigen leerkracht(en). Nauwkeurige afstemming en regelmatig onderling overleg tussen ouders, eigen school en Taalgroep medewerkers zijn essentieel. In de Taalgroep wordt ook de leerling vanaf het begin direct betrokken bij de te ontwikkelen doelen. Betrokkenheid van ouders, kind en school zijn zeer belangrijk voor een goede voortgang. Gedurende de plaatsing is er veel contact via mail of telefoon. Medewerkers Taalgroep bezoeken de eigen school, maar de eigen leerkracht(-en) en/of IB-er worden ook uitgenodigd voor bezoek aan de Taalgroep. Binnen de lestijden zijn overleg-momenten niet wenselijk. De maandag is specifiek vrij geroosterd voor onderling overleg en afstemming.

Ouders en eigen school zorgen voor een zo optimaal mogelijke aanwezigheid van de leerling op de Taalgroep dagen. Deze aanwezigheid is belangrijk. De leerling heeft immers de tijd hard nodig om zo goed mogelijk vooruit te komen. Verlof moet altijd aangevraagd worden bij de eigen school (de leerling blijft ingeschreven op de eigen school!). Zij stellen daarna de Taalgroep hiervan in kennis. Er wordt verwacht dat leerlingen gedurende de plaatsing, niet deelnemen aan interne activiteiten op de eigen school. Enige uitzondering wordt altijd gemaakt voor het jaarlijkse schoolkamp of de schoolreis met de eigen groep.

De eerste zes plaatsingsweken hebben een tijdelijk karakter. In deze periode wordt er getoetst en geobserveerd. Hierbij wordt naar het complete handelen van de leerling gekeken. Ook wordt er geobserveerd of de leerling het intensieve werken in de Taalgroep echt aan kan. Na deze zes weken volgt een zogenaamd zes weken gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek worden alle kindspecifieke kenmerken die gesignaleerd zijn en de gemeten toetsresultaten besproken. Er wordt in dit gesprek afgestemd of voortgang daadwerkelijk zinvol lijkt en daarna wordt besloten of de plaatsing definitief wordt gemaakt.

Lesstof

In de drie dagen van de Taalgroep wordt er lesgegeven met eigen programma’s en systemen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen en de specifieke onderwijsbehoeften. Handelingsgericht werken wordt toegepast. Elk kind heeft een individueel traject, waarbij steeds weer gekeken wordt hoe het kind op termijn zo goed mogelijk kan aansluiten bij de groepsinstructie op de eigen school. De drie dagen staan vrijwel volledig in het teken van een zo vlot mogelijke ontwikkeling op bovengenoemde gebieden. Lestaken en lesmaterialen vanuit de eigen school worden binnen deze dagen daarom niet gebruikt. Soms wordt er wel vanuit de Taalgroep om materialen gevraagd om op specifieke gebieden voortgang te genereren (bijvoorbeeld tijdelijk gebruik van een zaakvak boek om hiermee te oefenen met tekst-naar-spraak software).

Elke dag wordt er ook één uur gerekend, want rekenen is een van de belangrijkste leergebieden binnen het onderwijs. Dit gebeurt met lesstof van de eigen school. De rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt. Er is wekelijks afstemming over de rekenstof. Aan de eigen leerkracht wordt gevraagd om met behulp van een “heen-en weer” map aan te geven welke rekenstof aangeboden moet worden in de Taalgroep. Streven is om dit zo goed mogelijk te realiseren, zodat de leerling op de vrijdag “bij” is. Tijdens de rekenlessen wordt er ook geobserveerd of dyslexie aspecten binnen het rekengebied de voortgang belemmeren. Hulpmiddelen worden dan geadviseerd. Er is extra aandacht voor automatiseren, tafels, enz., maar het gehele rekengebied blijft gedurende de plaatsing ter verantwoording van de eigen leerkracht/school. Zo ook de toetsing.

Toetsing

Er wordt regelmatig getoetst. Bij aanvang wordt aangegeven welke toetsen in de Taalgroep afgenomen worden en hoe. Toetsgegevens worden doorgegeven aan ouders en de eigen school. Na elke toetsperiode, wordt voor elke leerling een Taalgroep rapport opgesteld. Zo hebben ouders, samen met het rapport van de eigen school, een compleet beeld van de leervoortgang. Toetsen die in de Taalgroep worden afgenomen, mogen gedurende de plaatsing niet in de eigen school afgenomen worden!

Na de Taalgroep

Het is de bedoeling dat de leerlingen na een zo kort mogelijke plaatsingsperiode weer volledig terug gaan naar hun eigen school. Deze terugplaatsing gaat altijd in overleg met alle betrokkenen. Hierbij wordt nauwkeurig afgestemd hoe de meest optimale leersituatie gerealiseerd kan worden om goed verder te kunnen gaan op de basisschool.

Criteria voor terugplaatsing

 • De medewerkers Taalgroep hebben de speciale onderwijsbehoeften van de leerling gedurende de plaatsing in kaart gebracht op het gebied van remediëren, compenseren en dispenseren.
 • De gestelde leerdoelen zijn zo veel mogelijk bereikt;
 • De eigen school streeft naar voldoende didactische en professionele mogelijkheden en middelen, om deze leerling met de nieuw verworven vaardigheden en inzichten structureel verder te helpen ontwikkelen en past dit daarna ook toe voor de leerling.
 • Het kind is in staat om met de nieuwe vaardigheden voldoende aan te sluiten bij de instructiegroep van de eigen klas.

Tijdens mondeling overleg zijn afspraken gemaakt met ouders, de leerkracht en de IB-er over de ondersteuning en begeleiding die de leerling verder nodig heeft, om de lessen en instructies in de eigen groep te kunnen volgen.

De voordelen van dyslexie? Ja, die zijn er ook!

Als je dyslexie hebt, dan heb je moeite met lezen en schrijven. Toch zijn er volgens de makers van het nieuwe boek ‘Dyslexie als kans’ ook veel voordelen aan dyslexie.

Creativiteit

Kinderen met dyslexie zijn bijvoorbeeld creatiever, kunnen beter in 3D denken en kunnen goede oplossingen bedenken voor problemen.

Bij de Taalgroep in Hilversum is een speciale klas voor kinderen met dyslexie. In die klas houden ze rekening met de nadelen en voordelen van dyslexie.

NOS Jeugdjournaal: De voordelen van dyslexie? Ja, die zijn er ook!