Van de ruim 23.000 leerlingen die op reguliere basisscholen binnen Samenwerkingsverband Unita zitten kent het grootste deel een soepel verlopende, plezierige schooltijd.

Voor een klein deel van de leerlingen geldt dit niet. Hun onderwijsbehoefte vraagt om extra ondersteuning. Ook voor deze groep leerlingen geldt dat het grootste deel op de eigen school, door de eigen juf of meester geholpen kan worden.

School (met ouders) kan voor extra ondersteuning een beroep doen op Unita. Met een digitaal Groeidocument wordt een Multidisciplinair Overleg (MDO) aangevraagd. De Trajectbegeleider bespreekt samen met school en ouders (en zo mogelijk de leerling zelf) welke doelen worden nagestreefd en wat de gewenste en haalbare aanpak is.

De ondersteuningsbehoeften van leerling, school en ouders worden verwoord in het voorstel voor een onderwijszorgarrangement. Dit kan zijn een observatie en/of onderzoek, ambulante begeleiding van de leerkracht. Een specialist kan speciale training van lezen, taal of sociale vaardigheden geven. Ook (tijdelijke) plaatsing op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs valt onder de arrangementen van Unita.

Het Loket neemt een besluit over de aanvragen voor extra ondersteuning.

Arrangementen

Klik hier voor nadere informatie over de verschillende arrangementen:
Ambulante BegeleidingAmbulatorium LezenArrangement PlusHandelings Gerichte DiagnostiekHoog Begaafd Dubbel BijzonderLees- en spellingmoeilijkheden / dyslexieLogopedisch OnderzoekRekengroepSchool Maatschappelijk WerkTaalgroepToelaatbaarheidsverklaring (TLV)Toelaatbaarheidsverklaring VerlengingVerkennende Consultatie