Animatie Handelings Gerichte Diagnostiek

Samenvatting Handelings Gerichte Diagnostiek

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er meer informatie nodig is dan er nu ligt. School loopt tegen de grenzen van de basisondersteuning aan en is handelingsverlegen. Op ondersteuningsniveau 2 en 3 is reeds door school inzet gepleegd, waar duidelijk uit naar voren komt dat de effecten minimaal zijn.

School kan dan een aanvraag doen voor het arrangement Handelingsgerichte diagnostiek. Na toekenning van het arrangement wordt een psycholoog of orthopedagoog ingezet. In het Multidisciplinair overleg (MDO) wordt met alle betrokkenen besproken wat er nodig is om antwoorden te krijgen op de vragen die er liggen rondom de leerling. De resultaten van het handelingsgerichte onderzoek leiden tot nieuwe inzichten en daarmee handelingsadviezen voor in de groep, bij deze leerling.

Het advies kan zijn om verder onderzoek te doen naar specifieke leermoeilijkheden als intelligentie, dyscalculie of dyslexie (deze onderzoeken vloeien altijd voort uit de diagnostiek en kunnen niet rechtstreeks worden aangevraagd).

Wanneer ouders en school denken aan een diagnose (bijvoorbeeld ADHD of autisme), dan kan een screenend onderzoek worden gedaan, maar verder wordt er in principe altijd geadviseerd om een dergelijk onderzoek via de GGZ te laten lopen.

Vaak is er na onderzoek een vorm van behandeling of begeleiding nodig, die in het vervolg van het MDO-traject direct kan worden opgepakt en ingezet.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan via het Groeidocument (1A tm 1D). Graag zo duidelijk mogelijk aangeven wat school al heeft gedaan, wat de effecten daarvan zijn en wat er nu nodig is.

Relevante bijlagen zijn:

  • Handelingsplannen
  • Toetsresultaten
  • Gespreksverslagen
  • Verslagen van onderzoek of behandeling (indien aanwezig)

Binnen SWV Unita en Stichting Elan was de wens om de uitkomst van een IQ-onderzoek visueel weer te geven, om het zo met ouders, leerlingen en leerkrachten te kunnen bespreken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een normaalverdeling. De scores van een kind werden hier handmatig onder gezet. Om dit makkelijker te maken, is een Excel-document ontwikkeld. Daarin kunnen de behaalde scores worden ingevoerd en verschijnen automatisch de gekleurde balkjes. Vanwege vragen uit het veld is het document nu breder beschikbaar gesteld.

Lees voor gebruik de instructies in het document. Als er een nieuwe versie is, zal deze hier worden geplaatst.

Het is belangrijk dat het document enkel voor het hierboven beschreven doel wordt gebruikt. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor goed gebruik van het document. Het document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De ontwikkelaars zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van het document. Aanpassingen door ons in het document voor persoonlijke wensen zijn helaas niet mogelijk.