Tussenvoorzieningen

In de regio Gooi en Vecht zijn een aantal tijdelijke tussenvoorzieningen.
Wanneer plaatsing gewenst is, is altijd al een trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband Unita betrokken. Plaatsing is dan ook in samenspraak met deze trajectbegeleider en het Loket.

 

Boost

Boost is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen (5 t/m 17 jaar) die zijn vastgelopen in het onderwijs. Daarnaast is op meerdere domeinen intensieve ondersteuning nodig. Vanuit verschillende expertisegebieden wordt toegewerkt naar het doel “terug naar school”.
Stichting Elan verzorgt de “oefenschool” en Youké verzorgt de behandeling en gezinsbegeleiding.
Voor plaatsing is een arrangement van het Samenwerkingsverband Unita en een beschikking van de gemeente nodig.

 

HB Expertisegroep

Samenwerkingsverband Unita biedt binnen de HB Expertisegroep intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen of reeds uitgevallen zijn in het onderwijs.
Doelgroep: Hoogbegaafde kinderen (in de leeftijd van groep 3 t/m 8) uit de regio van Samenwerkingsverband Unita die onvoldoende profiteren van de aanpassingen in het onderwijs- en pedagogisch aanbod van de stamschool en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben.

Lees meer

 

I.O.O.

Staat voor Intensieve Onderwijs Ondersteuning (I.O.O.). Deze tussenvoorziening zetten wij incidenteel in voor leerlingen waar intensieve ondersteuning noodzakelijk is om thuiszitten te voorkomen of op te lossen. Een I.O.O. is altijd een tijdelijk arrangement (bijvoorbeeld ter overbrugging of om onderzoek af te wachten). Meestal is een jeugdconsulent betrokken en betaalt de gemeente 50% mee aan de geleverde inspanning. Samenwerkingsverband Unita betaalt dan de andere helft.

 

TOPklas

De TOPklas is een Tijdelijke Observatie Plek voor kinderen waar gedragsproblematiek voorliggend is. Leerlingen worden 3-12 maanden opgevangen met het doel hen terug te plaatsen (80%) op een reguliere school. De tijd bij de TOPklas wordt gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen.

Ook hier is altijd al een trajectbegeleider betrokken. Er zal eerst een verkennende consultatie worden ingezet waarbij de school en ouders via een intake kennismaken en onderzoeken of TOPklas een passende interventie is.