Onderwijs aan nieuwkomers

Inleiding

Kinderen met een verblijfsstatus kunnen onderwijs volgen in een gespecialiseerde setting, Centrale Opvang Basisonderwijs COBO in Hilversum en Huizen door Stip, in Bussum bij ITS De Globe (twee klassen van Proceon), AT-scholen en Schakelklas Weesp (ASKO), maar dit kan ook op een reguliere basisschool.

Samenwerkingsverband Unita komt pas in beeld als de leerling een extra zorgbehoefte heeft, die de basisondersteuning overstijgt.

COBO Onderwijs aan nieuwkomers

De regio ’t Gooi & Vechtstreek  kent al vele jaren een centrale onderwijsvoorziening voor nieuwkomers, oftewel voor kinderen die net in Nederland zijn komen wonen. Deze leerlingen hebben nog geen of onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs.

Deze vorm van onderwijs wordt in onze regio aangeboden op de COBO-afdeling van OBS De Dubbeldekker te Hilversum (www.dedubbeldekker.nl) met klassen in Hilversum en Huizen. De COBO (Centrale Opvang Basis Onderwijs) verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen. Hieronder vallen dus ook de kinderen van zgn. statushouders die op dit moment in de regio een woning toegewezen krijgen.

Mocht een ouder van een nieuwkomer zich bij een basisschool melden, dan is het advies zo’n ouder (eventueel met hulp van de school of een andere organisatie) door te verwijzen naar de COBO-afdeling van De Dubbeldekker. Na een jaar taalonderwijs aan de COBO stroomt een leerling weer in op een school in de eigen wijk of gemeente.

De aanmeldprocedure en meer informatie (in verschillende talen) over het onderwijs aan nieuwkomers vindt u hieronder.

Voor vragen over dit eerste opvangonderwijs kunt u ook mailen aan: cobo@dedubbeldekker.nl

Informatie voor ouders

In verschillende talen
Informatie voor ouders

Aanmeldprocedure

In het Nederlands
Aanmeldprocedure

AT scholen

Nederlands

Kinderen die net in Nederland zijn, kunnen met leeftijdsgenootjes uit de buurt naar een Alberdingk Thijm school. We willen er voor zorgen dat zij een fijne schooltijd hebben.
In deze infosheet leggen we uit hoe we dat willen doen.

Nieuw in Nederland? Welcome at school

Engish

Children who have just arrived to the Netherlands can go to an Alberdingk Thijm school with other children their own age from their neighbourhood. We would like to make sure that your child enjoy their school time.
This brochure will explain how we will make it happen.

New in the Netherlands? Welcome to school

Nadere informatie vindt u op: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.

ITS (Proceon)

Proceon is eind 2015 in Bussum gestart met een internationale taal school ITS de Globe voor de opvang van vluchtelingkinderen uit Crailo. Vanaf januari 2016 worden vooral kinderen geplaatst die door gezinshereniging in Gooise Meren wonen (zogenaamde statushouders).

ITS de Globe biedt één tot anderhalf jaar onderwijs aan kinderen die pas in Nederland zijn. Uitgangspunt is dat de kinderen die naar ITS de Globe komen eerst een stamschool zoeken. Daar kunnen ze na hun periode bij ITS vervolgonderwijs krijgen.

De twee klassen zijn gevestigd in gebouw Breeduit aan de Lange Heul 149 in Bussum.

Voor nadere informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met de locatieleider de heer Hans Koster, telefoonnummer 035-8200987

Vluchtelingen

Unita (en Passend Onderwijs) is geen partner in onderwijs aan vluchtelingenkinderen, maar heeft slechts een informatieverstrekkende en doorverwijzende rol.

Bij de onderstaande instellingen kunnen schoolbesturen en directeuren/ IB-ers terecht voor informatie:

AZC Crailo
contact Gemeente Huizen 035-5281911
OC Trompendaal Hilversum 035-6215250

ITS de Globe te Bussum (Proceon)
contact via locatieleider Hans Koster 035-8200987

Passend Onderwijs
www.passendonderwijs.nl

PO-Raad
www.poraad.nl

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl

LOWAN
ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen
www.lowan.nl