Samenvatting Ambulatorium Lezen

Het Ambulatorium Lezen is er voor leerlingen met ernstige leesproblemen in combinatie met belemmerende factoren op andere gebieden bijvoorbeeld gedrag, werkhouding, concentratie of welbevinden.

De school heeft de leerling al twee periodes van 12 weken begeleid op ondersteuningsniveau 3. Desondanks is er nog sprake van ongeveer een jaar achterstand op het gebied van lezen en de leerling ondervindt veel hinder van de stagnerende leesontwikkeling. Deze leerling heeft intensieve en effectieve begeleiding nodig. Dat biedt het Ambulatorium Lezen door, bovenop de ondersteuning die school al geeft, hulp te bieden.

Het Ambulatorium Lezen geeft individuele hulp op ondersteuningsniveau 3 waarbij sterk wordt ingezet op het beleven van plezier tijdens het lezen, het vergroten van de leesmotivatie, de technische leesvaardigheid en het maken van veel leeskilometers.

Op de locaties van het Ambulatorium Lezen is een actueel en gevarieerd aanbod van jeugdboeken aanwezig. De leesspecialisten in het Ambulatorium Lezen hebben er het volste vertrouwen in dat alle kinderen kunnen leren lezen mits ze voldoende oefening krijgen. Er wordt gewerkt in een positieve, veilige en stimulerende sfeer. We gaan samen op zoek naar wat wél werkt.

De school dient via het Groeidocument een aanvraag bij het Loket van Unita in voor het arrangement Ambulatorium Lezen.

De begeleiding vindt plaats in Hilversum, locatie Annie M.G. Schmidtschool, of in Huizen (grens Naarden/Bussum), locatie Elan Primair of in Weesp, locatie Kors Breijer.

 

Voor wie

Het Ambulatorium Lezen is voor:

 • Leerlingen in groep 3 die gedoubleerd zijn in groep 3 of leerlingen in groep 4-5-6-7.
  Waarbij:
 • Er ernstige leesproblemen zijn: DMT-score D of E en AVI ongeveer een jaar achterstand na 2 interventieperiodes van 12 weken op school op ondersteuningsniveau 3.
 • Naast de ernstige leesproblemen er belemmerende factoren zijn op andere gebieden bijvoorbeeld gedrag, werkhouding, welzijn en concentratie.
 • De leerling last heeft van het leesprobleem bij andere vakken, het leesplezier is laag, er is weerstand om te lezen.

Aanvragen

De school dient via het Groeidocument een aanvraag bij het Loket van Unita in voor het arrangement Ambulatorium Lezen. In een aantal gevallen zal dit binnen een MDO-traject plaatsvinden. De onderstaande documenten moeten als bijlage worden toegevoegd:

 • Een uitdraai van het LOVS met alle uitslagen van de afgenomen (CITO) toetsen gedurende de schoolloopbaan van de leerling.
 • Handelingsplannen en evaluaties van de handelingsplannen van de geboden begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3.
 • Indien aanwezig: verslagen van aanvullende onderzoeken (logopedist, psycholoog/ orthopedagoog, remedial teacher, etc.).
 • Verslag van het kindgesprek.

Toekennen

Het Loket maakt de eerste beoordeling van de aanvraag en stuurt deze vervolgens door naar de coördinator van het Ambulatorium Lezen. De leesspecialisten van het Ambulatorium Lezen beoordelen, na ontvangst, binnen 2 weken of het arrangement passend is. Vervolgens neemt de leesspecialist telefonisch contact op met school en ouders om verdere afspraken te maken.

Uitvoeren

De ouder brengt de leerling naar één van de locaties van het Ambulatorium Lezen:

 • locatie Elan Primair in Huizen (grens Naarden/Bussum)
 • locatie Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum
 • locatie Kors Breijer in Weesp

De individuele begeleiding vindt plaats onder schooltijd en duurt 50 minuten (directe tijd). De ouder is zoveel mogelijk aanwezig bij de begeleiding.

Tijdens het begeleidingstraject is er thuiswerk: ouders lezen samen met hun kind 5 maal per week 25 minuten verder in de uitgeleende boeken. Hoe ouders dat moeten doen wordt door de leesspecialist uitgelegd en voorgedaan. Het samen lezen thuis is een belangrijke voorwaarde en pijler voor het succes van de begeleiding.

In totaal kunnen er, indien nodig, 2 x16 begeleidingslessen gegeven worden. Bij aanvang, tussentijds en aan het einde van het traject neemt de leesspecialist leestoetsen af, observeert het leesgedrag, leesmotivatie en maakt handelingsplannen. Deze gegevens bespreekt de leesspecialist met de ouders en met de leerkracht en/of intern begeleider.

 

In het begeleidingstraject besteden we aandacht aan:

 • Vergroten, (her)vinden van het leesplezier en leesmotivatie. Daarom lezen we in motiverende jeugdboeken die de leerling zelf kiest. We werken niet met losse teksten. We hebben een ruim en gevarieerd jeugdboekenaanbod dat steeds weer wordt aangevuld met de nieuwste boeken. Op deze manier bieden wij de leerling de mogelijkheid (onder begeleiding) altijd een boek te vinden dat aansluit bij zijn of haar interesses.
  Naast het stimuleren van de motivatie vanuit de leerling zelf, prikkelen we de motivatie van de leerling. Dit gebeurt via een spaarsysteem gevolgd door een klein presentje, het bijhouden van een lijst met gelezen boeken, verdienen van oorkondes voor gelezen boeken en leeskanjer-medailles.
 • Het leesbegrip en de leesbeleving. Dit doen wij o.a. door over de inhoud van de boeken te praten, ons in te leven in het verhaal, meningen te formuleren, voorspellingen te doen.
 • Het maken van veel extra leeskilometers, we streven naar 25 boeken per jaar.
 • Vloeiend lezen en leesbegrip door het lezen van veel leuke boeken. Dit doen we o.a. door sterk ondersteund lezen, herhaald lezen en schrijven ter ondersteuning van het lezen in combinatie met gesprekken over leesbelevingen en leesinhoud. Het opdoen van succeservaringen staat hierin centraal.
 • Vergroten van het welbevinden van de leerling; zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, gevoel dat je ertoe doet.
 • Psycho-educatie: inzicht opbouwen in de sterke kanten van de leerling en waar de leerling tegenaan loopt in het leesproces en hoe je daarmee om kunt gaan.
 • Het actief betrekken van de leerling bij het eigen leerproces door onder meer leerwensen en doelen te laten formuleren. Hierdoor stimuleren we de medeverantwoordelijkheid voor de begeleiding.
 • Vergroten van het inzicht hoe leren werkt, het kunnen reflecteren op de leesvaardigheid en het leesbegrip.
 • Aandacht voor executieve functies in het leesproces en bij het leesbegrip, o.a. door visuele ondersteuning van stappen, taken, doelen, tijd zichtbaar maken, betrekken bij het maken van stappenplannen en checklists, geven van concrete feedback, duidelijk aangeven wanneer taak/opdracht verandert.
 • Uitleg over en voordoen aan de ouders hoe de ontwikkeling van de leesvaardigheid thuis verder ondersteund kan worden, werken aan een positief leesklimaat thuis.
 • Overleg/advisering leerkracht en/of intern begeleider tijdens het begeleidingstraject van de leerling.

 

Samenwerking met school:

 • Tijdens het begeleidingstraject moet de school de leerling op minimaal ondersteuningsniveau 2 hulp blijven bieden (gestapelde zorg).
 • De leesspecialist geeft desgewenst advies over ondersteuningsniveau 2 en 3 op school.

Tijdens het traject is er overleg over de activiteiten in het Ambulatorium Lezen en de leesondersteuning op school. Handelingsplannen en toetsresultaten worden via het Groeidocument en in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) met elkaar gedeeld.

Afronden

Bij aanvang, tussentijds en bij de afsluiting van het traject, wordt de voortgang middels toetsen en observaties (AVI, DMT, letterkennis, vloeiendheid, leesbeleving) gevolgd.

Na de intensieve individuele leesinterventie in het Ambulatorium Lezen vindt het afsluitende MDO plaats op school. De leesspecialist brengt de onderwijsbehoeften in kaart en geeft handelingsgerichte adviezen aan ouders, leerkracht en intern begeleider, om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in de verdere leesontwikkeling.