Samenvatting Ambulatorium Lezen

Het Ambulatorium Lezen biedt begeleiding aan leerlingen met ernstige leesproblemen in combinatie met belemmerende factoren op andere gebieden, bijvoorbeeld gedrag, werkhouding en concentratie. De leerling ondervindt veel hinder van de stagnerende leesontwikkeling.

Het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie gaat uit van 4 ondersteuningsniveaus. De ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 vallen onder de basisondersteuning van de school. Een leerling komt in aanmerking voor het Ambulatorium Lezen als blijkt dat de begeleiding die de school op ondersteuningsniveau 2 en 3 heeft geboden (in groepsverband – maximaal 4 leerlingen), onvoldoende effectief is vanwege de belemmerende factoren van de leerling.

Het Ambulatorium Lezen biedt individuele ondersteuning voor technisch lezen op ondersteuningsniveau 3. Daarnaast is er veel aandacht voor het bevorderen van de leesmotivatie en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van de leerling.

Het Loket beoordeelt in samenspraak met de coördinator van het Ambulatorium Lezen of de leerling voor het arrangement in aanmerking komt. In het algemeen is er sprake van een wachttijd; met school en ouders wordt contact opgenomen op welke locatie en wanneer de begeleiding kan starten. De locaties waar dit arrangement geboden wordt zijn: Hilversum (de Annie M.G. Schmidtschool) en Huizen (Elan Primair). Voor meer informatie over het Ambulatorium Lezen verwijzen we naar de notitie ‘Ambulatorium Lezen: een individuele interventie uitgevoerd door leesspecialisten van SWV Unita’ (zie hiernaast onder ‘Meer informatie’).

Na afronding van de begeleiding in het Ambulatorium Lezen worden in het multidisciplinair overleg (MDO) handelingsgerichte adviezen gegeven en wordt bekeken welke vervolgstappen er nodig zijn voor de leerling.

Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan via het Groeidocument. De onderdelen 1A t/m 1D zijn zo volledig mogelijk ingevuld en in de bijlagen zijn de volgende gegevens te vinden:

 • Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem met alle uitslagen van de afgenomen (CITO) toetsen gedurende de schoolloopbaan van de leerling
 • Groepsoverzicht en groepsplannen (en indien aanwezig handelingsplannen) van de lees- en spellinginterventies met vermelding van het rendement
 • Indien aanwezig: verslagen van aanvullende onderzoeken (logopedist, psycholoog/ orthopedagoog, remedial teacher, et cetera)
 • Verslag van het kindgesprek

Ambulatorium Lezen: een individuele interventie uitgevoerd door leesspecialisten van SWV Unita

Samenwerkingsverband Unita biedt begeleiding aan leerlingen met ernstige leesproblemen in het Ambulatorium Lezen (AL) op de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum, De Indon in Bussum en De Wijngaard in Huizen. Plaatsing gebeurt via een aanvraag door de school bij het Loket van Unita. De leerlingen komen van scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Unita.

Een aanpak op ondersteuningsniveau 3    

Het Ambulatorium Lezen sluit zich aan bij het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie zoals dit vermeld staat in de herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (verschenen vanaf 2011). Het continuüm gaat uit van 4 ondersteuningsniveaus:

Ondersteuningsniveau 1:

goed lees-en spellingsonderwijs in klassenverband het zgn. basisarrangement

Ondersteuningsniveau 2:

extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (zwakste 25 %) het zgn. intensief arrangement

Ondersteuningsniveau 3:

specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door leerkracht en/of leesspecialist in de school (zwakst 10 %) het zgn. zeer intensief arrangement

Ondersteuningsniveau 4:

diagnostiek en behandeling in een zorginstituut (zwakste 4 %): de vergoede zorg

Op ondersteuningsniveau 2 wordt het lees- en spellingonderwijs geïntensiveerd door het uitbreiden van de instructie- en oefentijd. Leerlingen die zeer zwak scoren of na een interventieperiode met extra begeleiding op ondersteuningsniveau 2 onvoldoende vooruit zijn gegaan komen in aanmerking voor begeleiding op ondersteuningsniveau 3. De invulling van de ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 valt onder de basisondersteuning van de school.

Het Ambulatorium Lezen biedt individuele ondersteuning voor technisch lezen op ondersteuningsniveau 3 volgens het continuüm van zorg. Daarnaast is er veel aandacht voor het bevorderen van de leesmotivatie en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van de leerling.

Voor wie?

Het Ambulatorium Lezen is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 met ernstige leesproblemen in combinatie met belemmerende factoren op andere gebieden, bijvoorbeeld gedrag, werkhouding en concentratie. De leerling ondervindt veel hinder van de stagnerende leesontwikkeling. De begeleiding die school op ondersteuningsniveau 2 en 3 heeft geboden, blijkt vanwege de andere belemmerende factoren onvoldoende effectief in groepsverband (maximaal 4 leerlingen).

Hoe kan een school een leerling aanmelden voor het Ambulatorium Lezen?

De school meldt een leerling aan door middel van het Groeidocument. In een aantal gevallen zal dit binnen een MDO-traject plaatsvinden. De volgende documenten moeten als bijlage toegevoegd worden:

 • Een uitdraai van het LOVS waarin alle uitslagen van de afgenomen (CITO) toetsen gedurende de schoolloopbaan van de leerling.
 • Hulpplannen van de geboden begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3.
 • Groepsoverzicht en groepsplannen.
 • Indien aanwezig: verslagen van aanvullende onderzoeken (logopedist, psycholoog/ orthopedagoog, remedial teacher, et cetera).
 • Verslag van het kindgesprek.

Route start Ambulatorium Lezen

 • Wanneer het Groeidocument via het Loket binnenkomt bij het Ambulatorium Lezen, wordt door één van de leesspecialisten van het Ambulatorium Lezen beoordeeld of de leerling plaatsbaar is.
 • Na screening van het Groeidocument neemt de coördinator Ambulatorium Lezen contact op met de intern begeleider van de school.
 • Als de leerling in aanmerking komt voor het Ambulatorium Lezen, dan wordt met ouders contact opgenomen door de coördinator Ambulatorium Lezen.
 • Het kan zijn dat er bij de aanmelding niet direct plek is voor de leerling in het Ambulatorium Lezen. Zodra er een plek vrij is, neemt de coördinator contact met ouders op om afspraken te maken.
 • Tijdens de periode tussen aanmelding en plaatsing bij het Ambulatorium Lezen dient de school de begeleiding zoveel mogelijk te continueren. Bij de start van de begeleiding in het Ambulatorium Lezen moet de intern begeleider de meest recente gegevens toe te voegen aan het Groeidocument. Dit geldt ook voor de gegevens van de CITO-toetsen lezing, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 • Na 4 tot 6 weken begeleiding in het Ambulatorium Lezen vindt een evaluatie plaats. Er wordt door de leesspecialisten bepaald of de interventie kan worden voortgezet.

Voor het goed verlopen van de intensieve leesbegeleiding is het belangrijk dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in onderstaande verwachtingen:

Wat mag van het Ambulatorium Lezen worden verwacht?

 • Het Ambulatorium Lezen biedt een leesinterventie toegespitst op het leesprobleem van de leerling.
 • Door middel van een heen-en-weer schrift brengt het Ambulatorium Lezen ouders en school op de hoogte van het huiswerk en de ontwikkelingen rond het lezen.
 • Er is communicatie over de regels en termen die worden gebruikt/aangeboden bij de schrijfwijze en het lezen van woorden (bijvoorbeeld open en gesloten lettergrepen).

Wat wordt van school verwacht?

 • Bij de start van de leesinterventie vindt er telefonisch een afstemmingsgesprek plaats met de leesspecialisten.
 • De school (leerkracht en intern begeleider) is bereid om regelmatig contact te hebben met de leesspecialisten van het Ambulatorium Lezen en houdt het heen-en-weer schrift actief bij.
 • School realiseert zich dat het belangrijk is dat het Ambulatorium Lezen een aanvulling is op het leesonderwijs op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 op school.
 • Tijdens de begeleidingsperiode neemt de school geen leestoetsen af (DMT en AVI) in verband met toetsgewenning.

Wat wordt van ouders verwacht?

 • De ouders zijn bereid thuis met hun kind te oefenen. Thuis oefenen is noodzakelijk om de interventie te laten slagen.
 • De ouders houden het Ambulatorium Lezen en school op de hoogte van de vorderingen op het gebied van lezen.
 • De ouders zijn bereid en in staat het vervoer naar het Ambulatorium Lezen te regelen.

Afsluiting van het Ambulatorium Lezen

Na de intensieve leesinterventie in het Ambulatorium Lezen vindt er op school een MDO plaats met ouders, leerkracht en intern begeleider. De leesspecialist geeft handelingsgerichte adviezen aan ouders en school om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in de verdere leesontwikkeling.