Samenvatting

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er vragen zijn omtrent bijvoorbeeld werkhouding, niet tot leren komen, HB dubbel bijzonder problematiek of (taak)gedrag. Er kunnen verschillende ambulante experts worden ingezet, om de leerkracht te ondersteunen en handelingsadviezen te geven.

Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een ambulant begeleider ingezet met expertise op:

  • SBO
  • SO cluster 1: Slechtziende en blinde leerlingen: Koninklijke Visio (lees meer)
  • SO cluster 2: Auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis
  • SO cluster 3: Medische en fysieke problemen en zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML)
  • SO cluster 4: Gedragsproblemen
  • SO epilepsie
  • Hoogbegaafdheid

SO 2 cluster 2 is ook aan te vragen via Auris. Het advies is echter dit via Unita te doen; vaak is er namelijk sprake van aanvullende problematiek die dan meteen kan worden meegenomen.

De ambulant begeleider zal in het Multidisciplinair overleg (MDO) meedenken over de benodigde ondersteuning van de leerkracht. Hij of zij kan ook worden ingezet om gedurende bepaalde tijd de leerling te begeleiden. De ambulant begeleider is dan meestal ook de Trajectbegeleider in het MDO.

Samenvatting

Het Ambulatorium Lezen biedt begeleiding aan leerlingen met ernstige leesproblemen. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 4 met ernstige leesproblemen in combinatie met belemmerende factoren op andere gebieden, bijvoorbeeld gedrag, werkhouding en concentratie. De leerling ondervindt veel hinder van de stagnerende leesontwikkeling.

Het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie gaat uit van 4 ondersteuningsniveaus. De ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 vallen onder de basisondersteuning van de school. Een leerling komt in aanmerking voor het Ambulatorium Lezen als blijkt dat de begeleiding die de school op ondersteuningsniveau 2 en 3 heeft geboden in groepsverband (maximaal 4 leerlingen), onvoldoende effectief is vanwege de belemmerende factoren van de leerling.

Het Ambulatorium Lezen biedt individuele ondersteuning voor technisch lezen op ondersteuningsniveau 3. Daarnaast is er veel aandacht voor het bevorderen van de leesmotivatie en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van de leerling. Ondersteuningsniveau 4 valt niet onder het Ambulatorium Lezen maar onder vergoede zorg (diagnostiek en behandeling in een zorginstituut/ dyslexiepraktijk). Voor aanvraag Dyslexie-onderzoek verwijzen we naar het arrangement Dyslexie-onderzoek.

Na de behandeling worden in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) handelingsgerichte adviezen gegeven.

De locaties waar dit arrangement geboden wordt zijn: Hilversum (de Annie M.G. Schmidtschool), Huizen -grens Naarden Bussum (Elan Primair).

Het Loket beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor het Ambulatorium Lezen in overleg met een leesspecialist van het Ambulatorium Lezen. In het algemeen is er sprake van een wachttijd. Met school en ouders wordt contact opgenomen op welke locatie en wanneer de begeleiding kan starten.

Voor alle criteria bij dit arrangement verwijzen we naar de notitie ‘Ambulatorium Lezen: een individuele interventie uitgevoerd door leesspecialisten van SWV Unita’.

Samenvatting

Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Dit is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Daarnaast is voor extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt, het Arrangement Plus ontwikkeld. Dit arrangement bestaat uit de toekenning van een bedrag dat kan worden ingezet voor extra begeleiding voor de leerling waarmee hij of zij op de huidige school kan blijven. Schoolbestuur en het samenwerkingsverband nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid door ieder de helft van het bedrag te betalen. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen.

Voor de aanvraag van dit arrangement is altijd het akkoord nodig van het schoolbestuur. Het arrangement is voor maximaal één schooljaar, in ieder geval tot het einde van het schooljaar. Zo nodig kan voor een volgend schooljaar opnieuw een aanvraag worden gedaan. Na afloop van het schooljaar volgt altijd een inhoudelijke evaluatie (via het evaluatieformulier). Na ontvangst hiervan, inclusief de nota’s van het bestede bedrag, volgt uitbetaling.

Samenvatting

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er meer informatie nodig is dan er nu ligt.

School loopt tegen de grenzen aan van de basisondersteuning en is handelingsverlegen. Op zorgniveau 2 en 3 is reeds door school inzet gepleegd, waar duidelijk uit naar voren komt dat de effecten minimaal zijn.

School kan dan een aanvraag doen voor het arrangement Handelings Gerichte Diagnostiek (HGD). Na toekenning van het arrangement wordt een psycholoog of orthopedagoog ingezet. In het Multi Disciplinair Overleg (MDO) wordt met alle betrokkenen besproken wat er nodig is om antwoorden te krijgen op de vragen die er liggen rondom de leerling. De resultaten van het handelingsgerichte onderzoek leiden tot nieuwe inzichten en daarmee handelingsadviezen voor in de groep, bij deze leerling.

Het advies kan zijn om verder onderzoek te doen naar specifieke leermoeilijkheden als intelligentie, dyscalculie of dyslexie (deze onderzoeken vloeien altijd voort uit de diagnostiek en kunnen niet rechtstreeks worden aangevraagd).

Wanneer ouders en school denken aan een diagnose (bijvoorbeeld ADHD of autisme), dan kan een screenend onderzoek worden gedaan, maar verder wordt er in principe altijd geadviseerd om een dergelijk onderzoek via de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) te laten lopen.

Vaak is er na onderzoek een vorm van behandeling of begeleiding nodig, wat in het vervolg van het MDO-traject direct kan worden opgepakt en ingezet.

Samenvatting

De zorg voor hoogbegaafde leerlingen valt onder de basisondersteuning. Soms is er echter meer aan de hand en spreken we van Dubbel Bijzonder: leerlingen met aantoonbare kenmerken van (Hoog)Begaafdheid (HB) in combinatie met waarneembare aanvullende problematiek (leer- en/of gedragsproblemen), al dan niet gediagnosticeerd. Voor reguliere scholen kan de ondersteuning van deze leerlingen de basisondersteuning ruim overstijgen. Ze profiteren niet of onvoldoende van de HB-aanpak op de reguliere school.

Wanneer een school denkt dat er sprake is van een leerling met kenmerken HB Dubbel Bijzonder, kan zij een beroep doen op het arrangement HB Dubbel Bijzonder van Unita. Ook reguliere scholen in ons samenwerkingsverband met een HB-afdeling kunnen hier aanspraak op maken.

Wordt het arrangement toegekend, dan ontvangt de school een bedrag van € 2.000,- per leerling per kalenderjaar. Hiermee kan school zelf extra (externe) begeleiding inzetten, waardoor de leerling in het regulier basisonderwijs kan blijven. Het arrangement is leerlinggebonden. Als de leerling gedurende het schooljaar van schoolbestuur wisselt, gaat het budget mee.

Intensieve Onderwijs Ondersteuning (I.O.O.) is een arrangement dat incidenteel ingezet wordt in voor leerlingen waar intensieve ondersteuning noodzakelijk is om thuiszitten te voorkomen of op te lossen. Een I.O.O. is altijd een tijdelijk arrangement (bijvoorbeeld ter overbrugging of om onderzoek af te wachten). Meestal is een jeugdconsulent betrokken en betaalt de gemeente 50% mee aan de geleverde inspanning. Samenwerkingsverband Unita betaalt dan de andere helft.

Samenvatting

Het is de verantwoordelijkheid van de school om goed lees- en spellingonderwijs aan alle leerlingen te bieden. Zodra een leerling een achterstand op technisch lezen en/of spelling heeft, start de school direct met het bieden van extra ondersteuning. Vaak is de school in staat om de lees- en of spellingproblemen, met ondersteuning van ouders, aan te pakken. Dit lukt echter niet altijd. Soms is het nodig om advies of ondersteuning vanuit de vergoede zorg (via de gemeente) of Unita in te roepen.

Bij leerlingen met ernstige en hardnekkige lees- en eventueel spellingproblemen kan een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED) ontstaan. Zij kunnen worden aangemeld voor onderzoek en eventueel behandeling via de gemeente waar de leerling woont. Dit wordt ook wel ‘dyslexiezorg’ genoemd en valt onder de Jeugdwet. Sommige leerlingen met lees- en/of spellingmoeilijkheden komen echter niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg. Voor een deel van deze leerlingen kan dan een beroep worden gedaan op Unita. Dit kan op verschillende manieren: de intern begeleider (IB) kan bijvoorbeeld een anonieme consultatie aanvragen, ouders en school kunnen gezamenlijk een hulpvraag  indienen via een Groeidocument of er kan gerichte ondersteuning worden aangevraagd voor de leerling (Taalgroep, Ambulatorium Lezen of Arrangement Plus).

Verdere informatie is te lezen in de uitgebreide beschrijving van het Arrangement Lees- en spellingmoeilijkheden / dyslexie

 

Andere handige websites zijn:

Samenvatting

Logopedisch onderzoek kan aangevraagd worden als er twijfel is over de spraak- en taalontwikkeling van een leerling. Doel van het onderzoek is vast te stellen of een taalachterstand of een taalstoornis ten grondslag ligt aan de leerproblemen van de leerling.

Meestal is het logopedisch onderzoek onderdeel van breder onderzoek en wordt dit arrangement ingezet tijdens een reeds ingezet traject. De logopedist doet in dat geval onderzoek. Het kan ook zijn dat het logopedisch onderzoek de eerste stap is die gezet wordt in het MDO-traject. In de meeste gevallen zal de logopedist adviseren tot het doen van breder onderzoek.

De resultaten van het logopedisch onderzoek worden besproken in een MDO. In het logopedisch verslag worden naast de testresultaten ook adviezen en onderwijsbehoeften geformuleerd.

Is een leerling reeds eerder in behandeling (geweest) bij een logopediepraktijk, dan zal de Unita-logopedist eerst kennisnemen van eventueel beschikbare logopedische rapportage.
Indien logopedische gegevens van recente datum zijn, wordt alleen aanvullend onderzoek gedaan.

Samenvatting

Met het arrangement Rekengroep biedt Unita intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met ernstige rekenproblemen. Leerlingen die  hiervoor in aanmerking komen zijn leerlingen uit groep 4, 5 en 6 met ernstige achterstand op het gebied van rekenen (-1½ jaar). Op de overige kennisgebieden zijn de prestaties voldoende.

Leerlingen komen op maandag en dinsdag naar de Rekengroep; de andere dagen zijn zij op hun eigen school.

De leerlingen blijven ook ingeschreven op de eigen school. In de twee dagen Rekengroep wordt vrijwel alle tijd besteed aan rekenen onder leiding van de leerkrachten van de Rekengroep. Hierdoor kan er individueel gewerkt worden. Er wordt gewerkt aan specifieke ontwikkelingsvaardigheden die aansluiten bij de rekenmogelijkheden van het kind. Uitgangspunt bij de instructie is het aanbieden van de leerstof op drie niveaus van handelen: handelen met materiaal, werken met schema’s en modellen en het formeel rekenen. Duur van de plaatsing is maximaal een jaar.

De locatie voor dit arrangement is Hilversum (de Annie M.G. Schmidtschool).

Het Loket beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor de Rekengroep. Doorgaans in overleg met de rekenspecialist. Voor alle criteria bij dit arrangement verwijzen we naar de notitie Arrangement Rekengroep.

Samenvatting

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er naast de schoolse situatie tevens vragen zijn binnen de thuissituatie. Omdat de thuissituatie medebepalend is voor het welzijn en de schoolgang is het van belang ook dit aspect mee te nemen.

Na toekenning van het arrangement wordt een schoolmaatschappelijk werker ingezet die in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) mee zal denken over de hulpvragen die er thuis liggen en indien nodig hoe hierop ondersteuning kan worden ingezet.

Samenvatting

Kinderen met ernstige leesproblemen hebben het vaak moeilijk op school. Het tempo valt steeds moeilijker bij te houden en ze gaan vaak meer twijfelen aan zichzelf. Vooral wanneer alle extra hulp en inspanningen maar beperkte resultaten opleveren, verdwijnt er steeds meer zelfvertrouwen en ontwikkelen kinderen vaak faalangst. Naar school gaan wordt steeds minder plezierig en kan zelfs weerstand opleveren. Vooral ouders zien het geluk en het welbevinden van hun kind als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook leerkrachten doen er vaak alles aan om deze kinderen extra te ondersteunen, maar merken dat het allemaal steeds moeilijker wordt. Machteloos toe blijven zien hoe het steeds zwaarder wordt op school, en hoe de eigenwaarde wordt aangetast, is pijnlijk voor alle betrokkenen. Voor kinderen die in deze situatie terecht zijn gekomen en verder geholpen moeten worden is de Taalgroep in 2002 opgericht. Voor vele tientallen leerlingen is de afgelopen jaren hét verschil gemaakt en heeft plaatsing een positieve wending aan hun leven gegeven.

Kinderen uit groep 4,5 of 6 met ernstige lees- (en/of spellingproblemen), zoals hierboven beschreven, kunnen in aanmerking komen voor plaatsing. Om te bepalen of de problematiek ernstig genoeg is en of voldoende geïnvesteerd is in extra hulp rondom het lezen (en/of spellen), moeten in een Groeidocument de nodige bewijsstukken worden aangeleverd. In de uitgebreide beschrijving van het arrangement zijn de plaatsingscriteria terug te vinden.

Wanneer kinderen worden aangenomen in de Taalgroep zullen zij er voor maximaal een jaar 3 dagen per week van kunnen profiteren. Elke dinsdag, woensdag en donderdag wordt gespecialiseerd en specifiek lesgegeven in de kernvakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen én rekenen. De voortgang van het lezen staat het meest centraal, maar tegelijkertijd wordt erg veel geïnvesteerd in het zelfvertrouwen en het welbevinden. Het oefenen met lezen en het naar school gaan moeten vooral als positief ervaren worden!

Verdere informatie is te lezen in de uitgebreide beschrijving van het Arrangement Taalgroep.

Samenvatting

School en ouders kunnen tot de conclusie komen dat de huidige school niet (meer) in voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, ook niet met extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Een plaatsing op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) lijkt het meest passend.

Voor plaatsing op een school voor S(B)O is volgens de wet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband vereist. Zonder een geldige TLV mag een kind niet worden ingeschreven op een school voor S(B)O. De TLV moet worden aangevraagd door of namens het schoolbestuur van de verwijzende school. Als er sprake is van een voorschoolse voorziening wordt de aanvraag gedaan door deze voorziening of door de school van aanmelding.

Het aanvragen van een TLV is een traject waarbij school, ouders, leerling en trajectbegeleider van Unita intensief samenwerken en waarbij het belang van de leerling centraal staat.  De trajectbegeleider streeft naar consensus tussen en instemming van alle betrokkenen. De informatie wordt verzameld in het Groeidocument waarna de Intern Begeleider de aanvraag indient bij het Loket van Unita, De aanvraag wordt dan besproken in de TLV Commissie die wekelijks bij elkaar komt. Deze commissie bestaat uit twee orthopedagogen/psychologen die advies uitbrengen aan de Directeur van Unita.

Als de TLV wordt toegekend, wordt deze toegevoegd aan het Groeidocument en wordt, indien ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, het Groeidocument overgezet naar de nieuwe school en daarna afgesloten. Bij inschrijving op de SBO of SO-school zorgt deze school voor opname van de leerlinggegevens en de TLV gegevens in BRON.

Het samenwerkingsverband heeft criteria opgesteld voor de aanvraag en toekenning van een TLV. Meer informatie hierover is te vinden in de notitie ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’. Binnen het Speciaal Onderwijs bestaan verschillende bekostigingscategorieën. Informatie hierover is te vinden in de notitie Bekostigingscategorieën.

Indien ouders of schoolbestuur bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, kunnen zij gebruikmaken van een klachtenregeling. Het Samenwerkingsverband is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Voor plaatsing in een school voor Speciaal Onderwijs op het gebied van visuele belemmering of auditieve en/of communicatieve belemmering gelden landelijke toelatingsprocedures. Dat proces loopt niet via Unita. Voor informatie kunt u terecht bij Koninklijke Visio of Bartimeus (voor visuele belemmeringen) en De Koninklijke Auris Groep of Koninklijke Kentalis (voor auditieve of communicatieve belemmeringen).

Samenvatting

Op het moment van afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is niet altijd duidelijk of het type onderwijs ook op langere termijn het beste aansluit op de onderwijsbehoeften. In de TLV wordt altijd aangegeven voor welke duur plaatsing op het S(B)O noodzakelijk wordt geacht. Deze periode kan varIëren van kortdurend, een jaar ofwel de gehele basisschooltijd. Voor het Speciaal Onderwijs is de minimale duur een vol schooljaar.

Wanneer verlenging op de huidige school passend is, dient de school de verlengingsaanvraag in bij het Loket van Unita. Van belang hierbij is de afweging waarom verlenging voor dit type onderwijs passend is en waarom niet wordt gekozen voor een lichtere of zwaardere vorm van (speciaal) onderwijs. Deze afweging wordt altijd gedeeld met ouders.

De verlengingsaanvraag wordt gedaan door de school waar de leerling nu onderwijs volgt. Als de TLV SO is afgegeven door een ander samenwerkingsverband, maar is verzilverd op een school binnen Unita, dan vraagt de huidige school de verlenging aan bij het oorspronkelijke samenwerkingsverband.

De meeste TLV’s lopen af op 31 juli, de natuurlijke grens van een schooljaar. Wij verzoeken scholen zo vroeg mogelijk in het schooljaar maar uiterlijk 1 mei de verlengingsaanvraag in te dienen.

Samenvatting

Door de toenemende complexiteit van problematiek is het voor leerkrachten en intern begeleiders soms lastig om de hulpvraag goed te duiden. Zeker bij meervoudige problematiek, al dan niet in combinatie met ingewikkelde thuisproblematiek. Wat werkt wel, wat niet?, welke problematiek is voorliggend?, waar liggen aanknopingspunten?, in welke richting moeten we als school denken?

De leerkracht en/of intern begeleider heeft een vraag over een leerling met individuele- of groepsproblematiek. Het kan zijn dat deze vraag de basisondersteuning overstijgt maar dat hoeft niet. Er is behoefte om de situatie te verhelderen, de mogelijkheden te verkennen en de beste aanpak te bespreken. Hiervoor kan het arrangement Verkennende consultatie worden aangevraagd.

De verkenning wordt gedaan door een deskundige uit de expertisepool (een Ambulant begeleider of een orthopedagoog/psycholoog) en bestaat uit een (of twee) bezoeken aan school, observatie(s) en afstemming met de leerkracht en intern begeleider. Ook ouders worden hierbij betrokken. Het arrangement is voor maximaal 6 uur.

Het arrangement is laagdrempelig en snel in te zetten. Ouders/verzorgers moeten er vanaf weten maar er is nog geen Multidisciplinair Overleg (MDO). Na de verkenning is er meer zicht op de specifieke problematiek. School heeft concrete handreikingen en de kennis om zelf vervolgstappen te zetten of het is duidelijk dat extra ondersteuning nodig is. De ingezette pooldeskundige is niet automatisch de trajectbegeleider in het eventuele vervolgtraject.