Animatie Ambulante Begeleiding

Animatie Ambulante Begeleiding

Samenvatting Ambulante Begeleiding

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er vragen zijn omtrent bijvoorbeeld werkhouding, niet tot leren komen, HB Dubbel Bijzonder problematiek of (taak)gedrag. Verschillende ambulante experts kunnen ingezet worden om de leerkracht te ondersteunen en handelingsadviezen te geven.

Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een Ambulant Begeleider ingezet met expertise op:

 • SBO: jonge leerlingen
 • SBO: groepsproces (vanuit een individuele hulpvraag)
 • SO cluster 3: medische en fysieke problemen en Zeer Moeilijk Lerende leerlingen (ZML)
 • SO cluster 4: gedragsproblemen
 • SO: epilepsie
 • Hoogbegaafdheid
 • Auditieve beperking en/of Taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorend, doof (zie samenwerking cluster 2)

De Ambulant Begeleider denkt in het multidisciplinair overleg (MDO) mee over de benodigde ondersteuning van de leerkracht. Hij of zij kan ook worden ingezet om gedurende bepaalde tijd de leerling of de leerkracht te begeleiden. De Ambulant Begeleider is dan meestal ook de Traject Begeleider in het MDO.

Aanvraag Ambulante Begeleiding

De aanvraag wordt gedaan via het Groeidocument (1A t/m 1D). Geef zo duidelijk mogelijk aan wat school al heeft gedaan, wat de effecten daarvan zijn en wat er nu nodig is.

Relevante bijlagen zijn:

 • Handelingsplannen
 • Toetsresultaten
 • Gespreksverslagen
 • Kindformulier
 • Verslagen van onderzoek of behandeling (indien aanwezig)

Samenwerking cluster 1: voor slechtziende en blinde leerlingen: Koninklijke Visio

Cluster 1 verzorgt landelijk het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs blijft het onderwijs in cluster 1 landelijk georganiseerd. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de specialistische expertise van cluster 1.

Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt zowel in het reguliere onderwijs ondersteund als op speciale scholen. Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de organisaties die deze ondersteuning voor blinde en slechtziende leerlingen bieden. Hierdoor kan het overgrote deel van deze leerlingen thuis-nabij onderwijs volgen.

Aanmelden voor ambulant onderwijskundige begeleiding
Wanneer sprake is van (of vermoeden van) een visuele beperking, kunnen ouders, maar ook de school, hun kind/leerling aanmelden bij Visio. Na o.a. oogheelkundig onderzoek, beoordeelt de Commissie van Onderzoek van Visio of de leerling op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een cluster 1-indicatie.

Na toelating wordt ook aangegeven of de leerling recht heeft op ambulant onderwijskundige begeleiding met eventueel aanvullende bekostiging of dat plaatsing geadviseerd wordt op één van de scholen voor leerlingen met een visuele beperking.

Eénmalige consultatie aanvragen
Wanneer een verminderd visueel functioneren een belemmering vormt in het volgen van onderwijs, kan een eenmalige consultatie aangevraagd worden bij cluster 1. Hiervoor zijn oogheelkundige gegevens van de oogarts van belang. Een ambulant onderwijskundig begeleider komt dan zo nodig in de klas observeren en geeft daarna advies.

Cluster 1 is wettelijk geen deel van het samenwerkingsverband. Vragen over het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking, kunnen gesteld worden bij één van de onderstaande contactpersonen uit cluster 1 voor samenwerkingsverband Unita.

Vragen en aanmelding door ouders of school
Aanmelding:
Cliëntservice Bureau Visio
088 5858585

https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs/aanmelden-bij-onderwijs 

Visio AOB Midden-Nederland
Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam
088 586 17 30 / 088 585 60 00
aobmidden@visio.org

Contactpersonen Unita
Berber Berghuis: berberberghuis@visio.org
Lilian Oosterlaak: lilianoosterlaak@visio.org

Samenwerking cluster 2: expertise auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis, slechthorend, doof 

Meervoudige consultaties: Wanneer er sprake is van een meervoudige hulpvraag en de vraag over de spraaktaalontwikkeling of het gehoor voorliggend is, zal het Loket deze hulpvraag met het Groeidocument doorzetten naar de Consultatieverleners (TB-ers) van Auris.

Enkelvoudige consultaties: Wanneer er sprake is van een enkelvoudige hulpvraag kan er zonder groeidocument via de site van Auris een Consultatie en Advies aangevraagd worden.
Auris.nl –  Auris voor Professionals – Consultatie & Advies.

Arrangement cluster 2: Bij ernstige enkelvoudige problematiek kan er een onderwijsarrangement cluster 2 bij Auris aangevraagd worden.
Bekijk hiervoor de richtlijn toelaatbaarheid op de site.
Auris.nl – Auris voor Professionals –  RichtlijnToelaatbaarheid.

Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u contact opnemen met het Aanmeldpunt van Auris. Tel: 033-4229070