Animatie Verkennende Consultatie

Samenvatting Verkennende Consultatie

Door de toenemende complexiteit van problematiek is het voor leerkrachten en intern begeleiders soms lastig om de hulpvraag goed te duiden. Zeker bij meervoudige problematiek, al dan niet in combinatie met ingewikkelde thuisproblematiek. Wat werkt wel, wat niet?, welke problematiek is voorliggend?, waar liggen aanknopingspunten?, in welke richting moeten we als school denken?

De leerkracht en/of Intern Begeleider heeft een vraag over een leerling met individuele- of groepsproblematiek. Het kan zijn dat deze vraag de basisondersteuning overstijgt maar dat hoeft niet. Er is behoefte om de situatie te verhelderen, de mogelijkheden te verkennen en de beste aanpak te bespreken. Hiervoor kan het arrangement Verkennende Consultatie worden aangevraagd.

De verkenning wordt gedaan door een deskundige uit de expertisepool (een Ambulant Begeleider of een orthopedagoog/psycholoog) en bestaat uit een (of twee) bezoeken aan school, observatie(s) en afstemming met de leerkracht en intern begeleider. Ook ouders worden hierbij betrokken. Het arrangement is voor maximaal 6 uur.

Het arrangement is laagdrempelig en snel in te zetten. Ouders/verzorgers moeten op de hoogte zijn van de aanvraag van dit arrangement. Er is nog geen Multi Disciplinair Overleg (MDO). Na de verkenning is er meer zicht op de specifieke problematiek. School heeft concrete handreikingen en de kennis om zelf vervolgstappen te zetten of het is duidelijk dat extra ondersteuning nodig is. De ingezette pooldeskundige is niet automatisch de Traject Begeleider in het eventuele vervolgtraject.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan via het Groeidocument (GD); ouders moeten immers op de hoogte zijn en tekenen voor toestemming om een GD te mogen openen.

Vervolgens minimaal invullen:

  • Leerling en schoolgegevens (1A)
  • Reden van aanmelding en omschrijving van wat school heeft ingezet en wat de effecten daarvan zijn (1B, alleen schoolgedeelte)
  • Vraag aan het Loket en aanvinken arrangement Verkennende Consultatie (1D). Geef aan waar de VC antwoord op moet geven.

Daarnaast relevante bijlagen toevoegen. De gegevens mogen kort en bondig zijn. De aangeleverde gegevens moeten leiden tot het koppelen van de juiste trajectbegeleider. De Trajectbegeleider moet met deze gegevens het MDO goed kunnen voorbereiden.