Samenvatting Toelaatbaarheidsverklaring Verlenging

Op het moment van afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is niet altijd duidelijk of het type onderwijs ook op langere termijn het beste aansluit op de onderwijsbehoeften. In de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt altijd aangegeven voor welke duur plaatsing op het S(B)O noodzakelijk wordt geacht. Deze periode kan varIëren van kortdurend, een jaar, ofwel de gehele basisschooltijd. Voor het Speciaal Onderwijs is de minimale duur een vol schooljaar.

Wanneer verlenging op de huidige school passend is, dient de school de verlengingsaanvraag in bij het Loket van Unita. Van belang hierbij is de afweging waarom verlenging voor dit type onderwijs passend is en waarom niet wordt gekozen voor een lichtere of zwaardere vorm van (speciaal) onderwijs. Deze afweging wordt altijd gedeeld met ouders.

De verlengingsaanvraag wordt gedaan door de school waar de leerling nu onderwijs volgt. Als de Toelaatbaarheidsverklaring SO is afgegeven door een ander samenwerkingsverband, maar is verzilverd op een school binnen Unita, dan vraagt de huidige school de verlenging aan bij het oorspronkelijke samenwerkingsverband.

De meeste Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) lopen af op 31 juli, de natuurlijke grens van een schooljaar. Wij verzoeken scholen zo vroeg mogelijk in het schooljaar maar uiterlijk 1 mei de verlengingsaanvraag in te dienen.

Aanvraag

Wij zien de aanvraag van verlenging als een nieuwe hulpvraag. Het te doorlopen traject is wel wat korter dan bij een nieuwe TLV-aanvraag maar de start is altijd met een nieuw groeidocument. De aanvraag loopt als volgt:

  • Vul het verlengingsformulier TLV in en laat dit ondertekenen door ouders/verzorgers en de orthopedagoog/psycholoog van school.
  • Mail het formulier aan het Loket (loket@swvunita.nl); het Loket opent een Groeidocument en voegt het verlengingsformulier hieraan toe.
  • Vul de contactgegevens in (1A).
  • Voeg het (verplichte) OPP toe (maximaal een half jaar oud).
  • Voeg -indien bekostigingscategorie 2 of 3 wordt aangevraagd- de onderbouwing hiervoor toe.
  • Klik op de link TLV -aanvraag (1D, onderaan de arrangementen) en kies voor de optie ‘verlenging’.
  • Dien de aanvraag in bij het Loket.