Samenvatting Toelaatbaarheidsverklaring Verlenging

Op het moment van afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is niet altijd duidelijk of het type onderwijs ook op langere termijn het beste aansluit op de onderwijsbehoeften. In de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt altijd aangegeven voor welke duur plaatsing op het S(B)O noodzakelijk wordt geacht. Deze periode kan varIëren van kortdurend, een jaar, ofwel de gehele basisschooltijd. Voor het Speciaal Onderwijs is de minimale duur een vol schooljaar.

Wanneer verlenging op de huidige school passend is, dient de school de verlengingsaanvraag in bij het Loket van Unita. Van belang hierbij is de afweging waarom verlenging voor dit type onderwijs passend is en waarom niet wordt gekozen voor een lichtere of zwaardere vorm van (speciaal) onderwijs. Deze afweging wordt altijd gedeeld met ouders.

De verlengingsaanvraag wordt gedaan door de school waar de leerling nu onderwijs volgt. Als de Toelaatbaarheidsverklaring SO is afgegeven door een ander samenwerkingsverband, maar is verzilverd op een school binnen Unita, dan vraagt de huidige school de verlenging aan bij het oorspronkelijke samenwerkingsverband.

De meeste Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) lopen af op 31 juli, de natuurlijke grens van een schooljaar. Wij verzoeken scholen zo vroeg mogelijk in het schooljaar maar uiterlijk 1 mei de verlengingsaanvraag in te dienen.

Aanvraag

Wij zien de aanvraag van verlenging als een nieuwe hulpvraag. Dat betekent dat een nieuw groeidocument moet worden aangevraagd.

Advies is te starten met het invullen van het verlengingsformulier TLV en dit, na ondertekening, te mailen aan het Loket. Het Loket opent dan een Groeidocument en voegt dit formulier hieraan toe. Je hoeft dan alleen nog de contactgegevens (1A) in te vullen en één verplichte bijlage toe te voegen: het OPP dat maximaal een half jaar oud mag zijn.

Als alle bijlagen zijn toegevoegd en de contactgegevens zijn ingevuld, kies je onder 1D voor het arrangement Verlenging TLV en dien je tot slot de aanvraag in bij het Loket.