Wat was voor u de reden om te solliciteren op de vacature in de CvT? 
Ik vind een stabiel samenwerkingsverband een voorwaarde om leerlingen passend onderwijs en een passende begeleiding te geven.  Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor die grote groep kinderen en jongeren. Zij hebben baat bij een samenwerking die staat als een huis.  Als CvT zijn we ervoor om de directeur-bestuurder een positie te geven die hem of haar ruimte geeft om te besturen, maar een directeur-bestuurder kan tegelijkertijd veel profijt hebben aan een toezichthoudend orgaan dat meedenkt en op gepaste kritische wijze toezicht houdt.

Wat is uw ‘carrière’ in het onderwijs?
Ik heb gewerkt in verschillende onderwijsvormen in functies als docent en binnen directies in het basisonderwijs (ook 4 jaar kleuters), voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs), HBO (docent Master SEN) en in het speciaal – (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Naast mijn werk op scholen heb ik een onderwijsonderneming gehad waarin ik activiteiten deed voor gemeenten en andere overheden. Ik ben nu bestuurder van de J.H. Donnerschool met scholen voor so en vso in Hilversum en in De Glind. Ik zie een school het liefst als netwerkorganisatie en als school in de keten. Maak gebruik van elkaar.

Wat is uw ‘carrière’ als bestuurder?
Vanaf mijn vroege jeugd heb ik in besturen gezeten van o.a. het jeugdwerk. Ik heb een aantal jaar de LEA in de gemeente Nijkerk voorgezeten. Ik ben lid (regio voorzitter) van het Landelijke Werkverband Praktijkonderwijs. Ik heb verschillende andere bestuurlijke functies gehad zoals voorzitter Circus Amersfoort, penningmeester Nijkerk 6oojaar en scriba in de kerk. Op dit moment participeer ik in verschillende functies in samenwerkingsverbanden van zowel primair- als voortgezet onderwijs. Ik ben commissie raadslid van de gemeente Nijkerk en natuurlijk bestuurder van de J.H. Donnerschool.

Misschien nog wat meer over uw achtergrond
Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen, die niet meer thuis wonen. Mijn grote hobby al 40 jaar is motorrijden. Ik loop graag met de hond.

Wat zijn uw eerste indrukken van Unita?
Samenwerkingsverband Unita is een prettig samenwerkingsverband, waar zaken goed en snel geregeld worden. Er is een duidelijke toekomstige visie. Echter gaan er veel ontwikkelingen vanuit de samenleving en overheid ook op dit samenwerkingsverband af komen. We zullen met elkaar proactief en vanuit een gezamenlijke visie de nieuwe toekomst in moeten gaan.

Heeft u speciale belangstelling voor bepaalde thema’s binnen Unita?
Ik vind het leuk dat ik in de audit commissie plaats mag nemen. Financiën zijn de basis voor de stabiliteit. Het is van groot belang de ontwikkelingen te vertalen in cijfers. En misschien is het nog belangrijker de cijfers in ontwikkelingen te vertalen en in woorden neer te zetten. Uiteindelijk gaat het er allemaal om wat het betekent voor kinderen en jongeren in de regio.

Wat kunnen we van u verwachten?
Als niet onafhankelijk lid zal ik voortdurend alert zijn op de rolvastheid. Mijn focus zal in deze rol zijn op het welzijn van het gehele samenwerkingsverband. Een andere rolvastheid mag van de CvT verwacht worden ten opzichte van het bestuur. Een regelmatige zelfevaluatie van de CvT is in dit opzicht noodzakelijk en wat mij betreft verplicht.

Wat zou u kunnen betekenen voor een school en leerkrachten?
Ik zou graag zien dat de CvT ook schoolbezoeken doet en om hiermee kennis op te doen en te beleven van wat er speelt. Als CvT kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit en toekomstgerichtheid van het samenwerkingsverband.

Wat zou u kunnen betekenen voor ouders?
Ouders/verzorgers zijn niet alleen de belangrijkste stakeholders van de scholen. Elk systeem ontleent kenmerken aan de samenstellende delen, maar ook de samenhang, ordening en de interactie geven hun kenmerken aan een systeem. Het opgroeien van kinderen en jongeren zou van een allesomvattende samenwerking moeten uitgaan. Ouders erkennen als DE expert van hun kind en gaan naar samen opvoeden en in die zin dat we de leerling in zijn geheel als mens beschouwen.