1. Inleiding

Dit is een herziene notitie (de vorige dateert van november 2015).

De verplichte omzetting van een Indicatie van het REC voor het SO en van een tijdelijke beschikking van de PCL voor het SBO is immers achter de rug.

Voor de helderheid is ook algemene informatie m.b.t. Toelaatbaarheidsverklaringenopgenomen.

Bij vragen is het handig contact op te nemen met loket@swvunita.nl.

Deze notitie betreft leerlingen:

 • SBO – TLV loopt af, continuering SBO noodzakelijk
 • SBO – verwijzing naar SO
 • SO – TLV loopt af, continuering SO noodzakelijk
 • SO – verwijzing naar andere vorm van SO of naar SBO
 • Bekostigingscategorieën SO

2. TLV voor SBO

Algemeen:

 • Om een leerling te kunnen inschrijven op een school voor SBO is een TLV van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs nodig.

De wet verplicht dat deskundigen adviseren over de toelaatbaarheid tot het SBO.

 • Als een TLV nodig is, dan wordt deze afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de reguliere school voor Bao gevestigd is (dit is de verwijzende school).

Het samenwerkingsverband betaalt voor de plaatsing op de school voor SBO.

Als de leerling naar een SBO-school van een ander samenwerkingsverband (buitenregio) gaat, is er sprake van overdracht van de bekostiging (grensverkeer).

Het samenwerkingsverband (buitenregio) waar is aangemeld voor plaatsing op de school voor SBO moet eveneens een TLV afgeven.

Indien er echter sprake is van verhuizing binnen 6 maanden voordat of nadat de TLV is afgegeven, vervalt de betalingsverplichting van het “eerste” samenwerkingsverband.

 • Bij een eerste aanmelding bij het SBO en als de leerling nog niet is ingeschreven op een school, geeft het samenwerkingsverband waar de SBO-school gevestigd is de TLV af en betaalt.
 • De geldigheidsduur van een TLV wordt door het samenwerkingsverband bepaald.

In het algemeen wordt het advies vanuit het MDO gevolgd. De geldigheidsduur is meestal twee schooljaren. De maximale duur is tot de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

 • In bijzondere (crisis)situaties wordt een verklaring afgegeven voor een gast/ observatieplaatsing van 12 schoolweken. (Zie hiervoor de notitie “Toelaatbaar tot een school voor S(B)O in Unita: proces, spoedprocedures” (december 2016)
 • De TLV kent geen bijzondere bekostigingscategorie.
 • Voor de criteria toelaatbaarheid en het proces voorafgaand aan de formele aanvraag van een TLV wordt verwezen naar de notitie “Regulier als het kan, speciaal als het moet” (november 2015) en de notitie “Toelaatbaar tot een school voor S(B)O in Unita: proces, spoedprocedures” (december 2016)

3. TLV voor SO cluster 3 en 4

Algemeen:

 • Om een leerling te kunnen inschrijven op een school voor SO is een TLV van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs nodig.

De wet verplicht dat deskundigen adviseren over de toelaatbaarheid tot het SO.

 • Als een TLV nodig is, dan wordt deze afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de reguliere school gevestigd is (verwijzende school).

Het samenwerkingsverband betaalt voor de plaatsing op de school voor SO.

 • Als een TLV nodig is voor een leerling die niet op een reguliere school zit, wordt de TLV afgegeven door het samenwerkingsverband waarbinnen de woonplaats van de leerling valt.
 • De geldigheidsduur van een TLV wordt door het samenwerkingsverband bepaald.

In het algemeen wordt het advies vanuit het MDO gevolgd. De geldigheidsduur is

minimaal 1 schooljaar. De maximale duur is tot de overgang naar het Voortgezet

Onderwijs.

 • In bijzondere (crisis)situaties wordt een verklaring afgegeven voor een gast/

observatieplaatsing van 12 schoolweken. Zie hiervoor de notitie “Toelaatbaar tot een

school voor S(B)O in Unita: proces, spoedprocedures” (december 2016).

 • De TLV voor SO bevat tevens de verleende bekostigingscategorie.
 • De TLV voor SO is landelijk geldig, er hoeft dus voor plaatsing op een school buiten de regio van het samenwerkingsverband van de verwijzende reguliere school dan wel de woonplaats, geen tweede TLV te worden aangevraagd en afgegeven.
 • Bij het samenwerkingsverband waar de eerste TLV is afgegeven moet ook een verlenging van een TLV worden aangevraagd.

Dit samenwerkingsverband blijft ook betalen.

4. Verlenging TLV voor S(B)O

Algemeen:

 • Het samenwerkingsverband waar de eerdere TLV is afgegeven, verlengt op aanvraag

deze eerdere TLV (continuering van de plaatsing in het S(B)O is noodzakelijk).

 • Bij instroom vanuit open residentieel geeft het samenwerkingsverband van herkomst de TLV af.
 • Bij instroom na GJI (Gesloten Jeugdzorg Inrichting) of JJI (Justitiële Jeugd Inrichting) geeft het samenwerkingsverband van de (nieuwe) woonplaats van de leerling, de TLV af.
 • Het samenwerkingsverband dat de (eerste) TLV heeft afgegeven, blijft betalen.
 • Indien na het aflopen van de TLV een plaatsing op een school voor S(B)O gecontinueerd moet worden (Iverlenging), dient tijdig een nieuwe TLV te worden aangevraagd. Deze aanvraag zo mogelijk in de periode maart tot juni vóór het aflopen van de huidige TLV indienen bij het Loket van Unita (loket@swvunita.nl)
 • Binnen Unita wordt voor de aanvraag van een volgende TLV vanuit S(B)O gesproken van “herindicatie”.

Aanvraag herindicatie (in verband met noodzakelijke verlenging of verwijzing) in Unita:

 • Voor de aanvraag herindicatie wordt een nieuw Groeidocument gebruikt. Dit moet met toestemming van de ouders/verzorgers worden aangevraagd bij loket@swvunita.nl(zie aanvraagformulier Groeidocument)
 • In ieder geval moet blz. 2 (administratieve gegevens) van het Groeidocument te worden ingevuld. Tevens moet op blz. 3 bij de reden van aanmelding worden ingevuld: herindicatie TLV voor Speciaal (Basis) Onderwijs: verlenging/ verwijzing.
 • Onderbouwende en aanvullende informatie en documenten kunnen worden opgenomen in de map Mijn documenten/ zichtbaar in Groeidocument.
 • De hulpvraag cq. de onderwijs- en eventuele opvoedbehoeften van de leerling moet duidelijk zijn geformuleerd. De vraag of terugplaatsing naar het regulier onderwijs mogelijk is, dient tevens gemotiveerd beantwoord te worden. Daarmee wordt de noodzaak van een plaatsing op een school voor S(B)O tevens onderbouwd.
 • De hulpvraag wordt ondersteund door relevante documenten: een recent OPP (ontwikkelings-, plannings- en evaluatiedeel); het verslag van een recente leerlingbespreking, een eventueel andere relevante bespreking en/of recent onderzoek.

De maatregelen die de afgelopen periode zijn genomen en de effecten daarvan dienen duidelijk beschreven te zijn.

 • De aanvraag voor een herindicatie (verlenging of verwijzing) dient conform de werkwijze van het MDO met de ouders/verzorgers besproken te zijn.
 • Een afschrift van de laatst afgegeven TLV is bijgevoegd.
 • Door/namens het bestuur wordt de TLV (herindicatie of verwijzing) aangevraagd (zie Formulier aanvraag TLV onderdeel 1)
 • Een deskundigenverklaring wordt ingevuld door de betrokken orthopedagoog/ psycholoog bijvoorbeeld van de begeleidingscommissie; de gevraagde duur van de TLV wordt onderbouwd.
 • De ouders tekenen voor akkoord dat het Groeidocument met bijlagen naar de deskundigen van het samenwerkingsverband wordt gezonden ter advisering over de aanvraag TLV (zie Formulier aanvraag TLV onderdeel 2).
 • De ouders tekenen indien dit aan de orde is voor akkoord dat het Groeidocument met bijlagen naar de nieuwe school wordt gezonden (zie Formulier aanvraag TLV onderdeel 3).

Zie hiervoor de documenten “Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs” (website Unita) en de betreffende formulieren die zijn opgenomen in het Groeidocument (Mijn documenten/ zichtbaar voor de IB-er).

5. Bekostigingscategorieën

Speciaal Basis Onderwijs

 • Zoals boven is beschreven wordt in de TLV voor Speciaal Basis Onderwijs geen bekostigingscategorie vermeld. De bekostigingscategorieën van het Speciaal Onderwijs gelden niet voor het Speciaal Basis Onderwijs.
 • Voor leerlingen van een SBO-school in Unita kan een zgn. Arrangement Plus worden aangevraagd. Zie hiervoor de Criteria en procedure.

Toekenning zal slechts bij uitzondering plaatsvinden. De TLV is immers toegekend op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling die de mogelijkheden van het reguliere basisonderwijs overstijgen, maar nog niet de ondersteuningsmogelijkheden van het Speciaal Onderwijs vereisen.

Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4

 • Zoals boven is beschreven wordt in de TLV voor Speciaal Onderwijs de verleende bekostigingscategorie vermeld.
 • In principe wordt de volgende indeling aangehouden:
 1. Categorie 1 (laag):

Bekostiging voor leerlingen in cluster 4, cluster 3 ZML (Zeer Moeilijk Lerend)

en cluster 3 LZ (Langdurig Ziek)

 1. Categorie 2 (midden):

Bekostiging voor leerlingen LG (Lichamelijk Gehandicapt)

 1. Categorie 3 (hoog):

Bekostiging voor leerlingen MG (Meervoudig Gehandicapt)

 • Een afwijkende bekostigingscategorie (categorie 2 in plaats van categorie 1; categorie 3 in plaats van categorie 1 of 2) wordt bij uitzondering toegekend en geldt per schooljaar.
 • Een aanvraag voor een afwijkende bekostigingscategorie voor het volgende schooljaar, uiterlijk begin mei van het lopende schooljaar indienen bij loket@swvunita.nl.
 • De afwijkende bekostigingscategorie betreft ondersteuningsbekostiging voor het onderwijs aan de leerling, niet voor bekostiging van de noodzakelijke zorg.

Voor zorgvragen verwijzen wij de SO-scholen naar het Sociale Domein van de gemeente waar de leerling woont. Dit kan een loket zijn of een wijkteam.

 • Scholen voor SO cluster 3 en 4 binnen Unita komen niet in aanmerking voor een zgn. Arrangement Plus.

Aanvraag afwijkende bekostigingscategorie Speciaal Onderwijs

 • Voor de aanvraag van een afwijkende bekostigingscategorie (categorie 2 in plaats van categorie 1; categorie 3 in plaats van categorie 1 of 2) wordt het Groeidocument gebruikt. Dit moet met toestemming van de ouders/verzorgers worden aangevraagd bij loket@swvunita.nl(zie aanvraagformulier Groeidocument)
 • In ieder geval moet blz. 2 (administratieve gegevens) van het Groeidocument worden ingevuld. Tevens moet op blz. 3 bij de reden van aanmelding worden ingevuld: aanvraag afwijkende bekostigingscategorie (categorie 2 in plaats van categorie 1; categorie 3 in plaats van categorie 1 of 2) voor het schooljaar

20xx-20xx.

 • Onderbouwende en aanvullende informatie en documenten kunnen worden opgenomen in de map Mijn documenten/ zichtbaar in Groeidocument.
 • De hulpvraag cq. de onderwijs- en eventuele opvoedbehoeften van de leerling moet duidelijk zijn geformuleerd. Daarbij dient tevens te worden aangegeven op welke punten die het reguliere aanbod van de school (SOP) overstijgt.
 • De hulpvraag wordt ondersteund door relevante documenten: een recent OPP (ontwikkelings-, plannings- en evaluatiedeel); het verslag van een recente leerlingbespreking, een eventueel andere relevante bespreking en/of recent onderzoek. De maatregelen die in het afgelopen schooljaar zijn genomen, de doelstellingen daarbij en de effecten daarvan dienen duidelijk omschreven te zijn.
 • De aanvraag voor een afwijkende bekostiging (categorie 2 in plaats van categorie 1; categorie 3 in plaats van categorie 1 of 2) voor een volgend schooljaar dient tevens onderbouwd te zijn met doelstellingen en beoogde maatregelen.

Kortom een uitvoerige evaluatie van het afgelopen schooljaar en een onderbouwde aanvraag voor een volgend schooljaar.

 • Zo mogelijk profiteren ook andere leerlingen in de groep van de extra ondersteuningsbekostiging.
 • Tevens is van de groep waarin de leerling wordt/is geplaatst de volgende informatie bijgevoegd: totaal aantal leerlingen, aantal leerlingen met bekostigingscategorie 1, aantal leerlingen met bekostigingscategorie 2, aantal leerlingen met bekostigingscategorie 3.
 • De aanvraag voor de afwijkende bekostiging (categorie 2 in plaats van categorie 1; categorie 3 in plaats van categorie 1 of 2) wordt door/namens het bestuur ondertekend.
 • De ouders tekenen voor akkoord dat het Groeidocument met bijlagen naar de deskundigen van het samenwerkingsverband wordt gezonden.

6. Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

 • Voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen heeft de TLV een geldigheidsduur tot de overgang naar Voortgezet Onderwijs.

Tevens wordt bekostigingscategorie 3 (hoog) voor deze duur toegekend.

 • Bij DUO kan voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking extra bekostiging worden aangevraagd door het bestuur van de SO-school.
 • De inspectie controleert of de leerlingen waarvoor een aanvraag is ingediend voldoen aan de gestelde criteria.
 • Voor de bijzondere bekostiging komen leerlingen in aanmerking die op de datum van 1 oktober met een categorie 3 bekostiging staan ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs. Het gaat om leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, die meer (medische) zorg in schooltijd nodig hebben dan de school zelf kan bieden.

Bronnen/achtergrondinformatie

 • Regulier als het kan, speciaal als het moet (Unita november 2015)
 • “Toelaatbaar tot een school voor S(B)O in Unita: proces, spoedprocedures” (december 2016) Website Passendonderwijs.nl
 • Handreiking afgeven toelaatbaarheidsverklaring (v)so (PO-raad en VO-raad)
 • Toelichting regelingen EMB (Steunpuntpassendonderwijs-vo.nl)

Deze documenten zijn te vinden op de website van Unita (www.swvunita.nl)