Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Deze tekst is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en te gebruiken door schoolbesturen, scholen en de bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO) betrokken professionals en is bedoeld ter ondersteuning van het proces van het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s).

Meer informatie

Ga direct naar:
ProcesProtocol aanvraag TLVProtocol aanvraag tijdelijke plaatsingKlachtenregeling

Proces

Afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO cluster 3 en 4

De toelaatbaarheid van een leerling tot het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO) is geregeld in de Wet op Primair Onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband door middel van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een leerling toelaatbaar is tot een school voor Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft criteria opgesteld voor de toelaatbaarheid van leerlingen. De betrokken deskundigen zullen deze criteria tijdens het proces toepassen op de aanvraag. Zonder een geldige toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband mag een kind niet worden ingeschreven als leerling op een school voor SBO of SO cluster 3 of 4.

 1. Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO cluster 3 en 4:

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door of namens het  bestuur van een school voor Basisonderwijs, een school voor Speciaal  Basis Onderwijs of een school voor Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4 gelegen binnen of buiten het samenwerkingsverband Unita, wanneer de leerling woont in het gebied van Unita.

Inspanningsverplichting school

De school met de aanvraag onderbouwt door middel van een volledig ingevuld digitaal groeidocument en een MultiDisciplinair Overleg (MDO), waarom de leerling niet op de eigen school kan worden ingeschreven of ingeschreven kan blijven. De nota basisondersteuning van Unita en de mogelijkheden voor extra ondersteuning via het samenwerkingsverband worden hierbij in acht genomen. Het loket van Unita ondersteunt bij de aanvraag en wijst een trajectbegeleider aan voor het MDO.

Het aanvragen van een TLV is een traject waarbij school, ouders, (leerling) en trajectbegeleider intensief samenwerken en waarbij het belang van de leerling centraal staat. De trajectbegeleider streeft ernaar consensus te creëren tussen alle betrokkenen. De school, ouders en trajectbegeleider zijn het er allemaal over eens dat SBO of SO een meerwaarde heeft boven regulier onderwijs.

Inhoudelijke voorbereiding dossier

De aanvraag is inhoudelijk voorbereid d.m.v. een MultiDisciplinair Overleg (MDO) dat via het Loket bij het samenwerkingsverband is aangevraagd en wordt vastgelegd in een digitaal groeidocument. Hierdoor is het samenwerkingsverband vanaf het begin op de hoogte van de voorgenomen aanvraag.

Het groeidocument bevat een overzicht van de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling, van het huidige onderwijs en van het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders. Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) bevat zowel het lange termijn uitstroomperspectief als de korte termijn doelen voor leren en –indien van toepassing- voor gedrag. De onderwijsbehoeften zijn uitgewerkt: wat heeft deze leerling nodig om zich conform het OPP te ontwikkelen? Wat kan de huidige school hiervan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ? Wat kan de huidige school niet bieden en waarom niet?

Het groeidocument bevat ook de argumenten voor en tegen handhaving op de huidige school, een andere basisschool en SBO of (V)SO. Waarom heeft SBO of (V)SO meerwaarde voor deze leerling? Is de kans groter dat de leerling zich conform zijn OPP zal ontwikkelen dan in het regulier onderwijs? Ook de afgrenzing SBO-SO is beargumenteerd: waarom kiest men voor het één en niet voor het ander?

De aanvraag wordt getoetst aan en is in lijn met de criteria toelaatbaarheid tot het Speciaal Basis Onderwijs of de criteria toelaatbaarheid tot het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

De aanvraag is (namens het bestuur) voorzien van een dag- en handtekening van de directeur van de school die de aanvraag doet.

De aanvraag wordt gedaan met instemming van de ouders van de leerling en de betrokken leerling is in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze naar voren te brengen.

Bij de advisering over de aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een 2edeskundige betrokken geweest conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO. *

Het advies is aangevuld met een indicatie van de periode van geldigheid van de TLV en een indicatie van de terugplaatsingsmogelijkheden.

Het advies wordt door de beide deskundigen voorzien van een dag- en handtekening.

Route bij het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het afgeven van een TLV op basis van:

 • de afspraken die in het ondersteuningsplan en in de nota basisondersteuning van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd;
 • het gegeven dat het samenwerkingsverband geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere manier of binnen een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband;
 • de mening van het samenwerkingsverband dat het SBO of (V)SO cluster 3 of 4 de best passende leeromgeving is voor de leerling, gezien diens OPP;
 • het deskundigenadvies, waarin tevens is opgenomen de periode van geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring en een indicatie van de terugplaatsingsmogelijkheden.
 1. Kennisgeving en besluitvorming over de aangevraagde tlv

De directeur van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag op de bovengenoemde voorbereiding en vereisten en betrekt bij zijn oordeel ook het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Hij besluit op basis van deze (marginale) toetsing over de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring en de duur van de verklaring en stelt de verklaring op. Een brief met het besluit over de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring wordt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag toegestuurd aan in ieder geval de aanvrager en in kopie aan de ouders van de betrokken leerling.

In de verklaring staat aangeven daten waarbezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit van het samenwerkingsverband. Ouders en schoolbesturen kunnen bezwaar aantekenen tegen een besluit van Unita bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO.

Bij de inschrijving op de SBO of (V)SO school zorgt deze school voor opname van de leerlinggegevens, inclusief de TLV-gegevens, in BRON.

DUO heeft een factsheet opgesteld over de wijze waarop dat moet gebeuren.

DUO levert informatie aan het samenwerkingsverband over de ingeschreven leerlingen in het SBO en (V)SO.

De toelaatbaarheidsverklaring en de adviezen van de deskundigen worden beheerd en gearchiveerd door het samenwerkingsverband Unita voor een periode van 3 jaren.

De school die de leerling inschrijft vraagt met toestemming van de ouders het dossier op bij de latende school en zorgt voor een warme overdracht.

WPO Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband [Treedt in werking per 01-08-2014]

De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

WVO Artikel 15a. Deskundigen samenwerkingsverband

De deskundigen, bedoeld in artikel 17a, twaalfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Protocol aanvraag

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring voor residentiële leerlingen

Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld een crisissituatie komen wonen in een residentiële setting binnen de regio van samenwerkingsverband Unita.

Deze kinderen worden van de ene op de andere dag uit huis geplaatst, komen vaak uit een andere regio en moeten zo spoedig mogelijk naar een andere school.

Indien een reguliere basisschool is gewenst, wordt de route gevolgd zoals die in Unita is vastgesteld. Indien plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs gewenst is, geldt de volgende procedure.

We hebben hiervoor de volgende procedure. Deze is besproken met Orthopedisch Centrum Trompendaal, Heideheuvel.

 1. Soms zijn deze kinderen in de eigen regio reeds geplaatst op een SBO- , SO 3 of SO 4 school. Indien dit niet het geval is, wordt soms door de onderwijsondersteuningsvragen voor het kind gedacht aan een plaatsing op een SBO-, SO 3 of SO 4 school. In de regio van samenwerkingsverband Unita zijn vijf SBO-scholen, een school voor SO cluster 4, een school voor SO cluster 3 mytyl en twee scholen voor cluster 3 zml.
 2. De verantwoordelijke van de residentiële instelling die de zorg en verantwoordelijkheid heeft van het kind, neemt contact op met de gewenste school met de vraag of plaatsing op korte termijn mogelijk is.
 3. Indien op korte termijn plaats is op de gewenste school, neemt de verantwoordelijke
  van deze school contact op met het Loket van Unita. Aan de hand van de beschikbare informatie worden de overwegingen besproken voor de (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Indien het Loket de indruk heeft dat de leerling in aanmerking komt voor plaatsing, wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven van 12 weken.
  Deze TLV wordt ondertekend door de directeur van het samenwerkingsverband.
  Plaatsing en inschrijving kunnen daarna worden geregeld.
 4. Binnen 6 weken na de plaatsing wordt door de school een MDO gehouden met de verantwoordelijke van de residentiële instelling en zo mogelijk de ouders.
  Aan de hand van het groeidocument, de relevante aanvullende documenten van de vorige school en de residentiële instelling en de ervaringen tot nu toe zowel in school als in de residentiële instelling wordt besproken wat de onderwijsondersteuningsvragen zijn en welke onderwijssetting als arrangement hiervoor het meest geëigend is.
  Tevens wordt de gewenste duur van de TLV bepaald. Het groeidocument moet ondertekend worden door degene die het ouderlijk gezag heeft.
 5. De school verzoekt het loket de gewenste TLV te verstrekken als vervanging van de eerder afgegeven tijdelijke TLV van 12 weken.
  De directeur van het samenwerkingsverband en een door het Loket aangewezen tweede deskundige beoordelen binnen 2 weken het verzoek.
  De TLV wordt toegekend en ondertekend of met redenen afgewezen.
 6. De TLV vervalt indien de leerling buiten de regio van Unita komt te wonen.

Protocol tijdelijke plaatsing

Aanvraag tijdelijke plaatsing Speciaal (Basis) Onderwijs bij crisissituatie (12 weken)

Het gaat om leerlingen die niet meer hanteerbaar zijn in de eigen of een andere reguliere Basisschool en een bedreiging vormen voor de veiligheid van zichzelf, andere leerlingen en/of de leerkracht.
De leerling is gedeeltelijk of geheel geschorst en er is een procedure voor schoolverwijdering ingezet. De leerling kan ook al van school verwijderd zijn en thuis zitten.

Het onderstaande protocol vult de reguliere processen aan en is bedoeld voor zeer uitzonderlijke situaties, waar de (veiligheid van de) onderwijssituatie dusdanig verstoord is dat spoed vereist is. Verwacht wordt dat die situaties jaarlijks maar enkele keren voorkomen.

 1. Indien gedacht wordt aan een crisisplaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs wordt door de verantwoordelijke van de latende (reguliere Basis)school en/of de betrokken leerplichtambtenaar van het RBL contact opgenomen met de gewenste school voor speciaal (basis) onderwijs met de vraag of voor de leerling op korte termijn een plaats beschikbaar is. In Unita zijn vijf SBO-scholen, een school voor Speciaal Onderwijs cluster 4, een school voor Speciaal Onderwijs cluster 3 mytyl en twee scholen voor Speciaal Onderwijs cluster 3 zml.
 2. De verantwoordelijke van de school voor Speciaal (Basis) Onderwijs die de leerling wil plaatsen neemt contact op met het Loket en bespreekt de beschikbare informatie en de overwegingen bij de tijdelijke crisisplaatsing.
 3. Indien het Loket de indruk krijgt dat het om een leerling gaat dat in aanmerking komt voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt direct een tijdelijke verklaring afgegeven van 12 weken.
  Deze tijdelijke TLV wordt ondertekend door de directeur van het samenwerkingsverband en een deskundige uit het Loket.
  De leerling kan met deze TLV daarna meteen geplaatst en ingeschreven worden op de school voor Speciaal (Basis) Onderwijs.
 4. Binnen 2 weken levert de latende school het Groeidocument en de aanvullende documenten van de leerling met een toelichting op de crisissituatie, een verslag van het gesprek met de ouders over de aanvraag van een crisisplaatsing en de mening van de ouders in deze. Deze documenten worden ondertekend door de directeur van de school en door de ouders voor inzage.
  De documenten worden verstrekt aan de plaatsende school en het Loket.
 5. Uiterlijk binnen 6 weken na de tijdelijke plaatsing wordt door de plaatsende school met de ouders een MDO georganiseerd. Ook de latende school wordt uitgenodigd voor deelname.
 6. Indien in het MDO unaniem besloten wordt tot plaatsing in de school voor Speciaal (Basis) Onderwijs, wordt door deze school een TLV met de gewenste duur aangevraagd bij het Loket. Indien dit niet de school betreft die de leerling met de tijdelijke TLV heeft geplaatst, wordt door de verantwoordelijke van deze school contact opgenomen met de geadviseerde school.
  Indien deze school voor Speciaal (Basis) Onderwijs besluit tot plaatsing neemt de verantwoordelijke van de school contact op met het Loket en bespreekt de beschikbare informatie en de overwegingen tot plaatsing.
  Naar verwachting zal deze situatie zich slechts bij hoge uitzondering voordoen.
 7. De directeur van het samenwerkingsverband en een door het Loket aangewezen tweede deskundige beoordelen binnen 2 weken het verzoek.
 8. Indien in het MDO besloten wordt dat de onderwijsondersteuningsbehoeften in een reguliere Basisschool gerealiseerd kunnen worden, wordt de route gevolgd zoals die in Unita geldend is.
  Binnen een termijn van 2 weken dient de plaatsing in een reguliere Basisschool gerealiseerd te worden.

Klachtenregeling

Unita is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO. Zie voor de procedure bij een klacht http://www.onderwijsgeschillen.nl
Bij klachten die eerst binnenkomen bij het samenwerkingsverband, zal de directeur nog een uiterste poging doen, om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Mediation en second opinion zijn beschikbare opties.